Енергетичний менеджмент

Шифр: 751685

Спеціальність: Теплоенергетика

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: Українська мова та література, Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 2р 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13800

Форма здобуття освіти: скорочена

Термін навчання: на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або
ступеня молодшого бакалавра – 2 роки 10 місяців / 6 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2020

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Енергетичний менеджмент” є к.т.н., доцент Василенко О.В.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні загальні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми для ефективного використання енергетичних ресурсів при забезпеченні мінімально необхідних потреб підприємств в енергії і мінімальному негативному впливі на навколишнє середовище. Набуття компетенцій і розвиток навичок по аналізу ефективності та надійності теплоенергетичних систем. Формування знань, умінь та навичок для здобуття успіху на ринку праці та в соціальній сфері.

Адресати освітньої програми

Програма адресована вступникам, хто проявляє зацікавленість можливостями даної широкопрофільної спеціальності. Програма буде корисною для бажаючих сформувати здібності по визначенню рівня ефективності використання енергоресурсів, розробки економічнодоцільних заходів по зниженню обсягів споживання енергії та у подальшому впроваджувати їх на підприємствах, які є виробниками та споживачами енергії незалежно від їх профілю.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • вивчаються відповідні математичні методи та комп’ютерне програмне забезпечення для розрахунку і оптимізації теплоенергетичних і теплотехнологічних процесів.
  • формується здатність визначати енергетичні характеристики обладнання та технологічних процесів.
  • формуються навички розрахунку втрат енергоресурсів.
  • формуються вміння визначати, досліджувати та розв’язувати проблеми у сфері теплоенергетики, а також ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з інженерними аспектами і проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров’я і безпеки та оцінками ризиків в теплоенергетичній галузі.
  • вивчаються принципи роботи та використання вимірювальних приладів, необхідних для проведення енергетичного аудиту та енерготехнологічного обстеження.
  • формуються знання зі збору даних по потоках сировини, паливно-енергетичних ресурсів та готової продукції.
  • формуються навички складання та аналізу енергетичних балансів;
  • формуються навички визначення енергетичної ефективності підприємства, виробничої одиниці, технологічного процесу, окремого електрообладнання;
  • формуються знання про організаційні та технологічні умови застосування нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів.
  • формуються знання і розуміння комерційного та економічного контексту при прийнятті рішень в теплоенергетичній галузі.

Можливості працевлаштування

Широкий профіль спеціальності дає змогу у подальшому проявити себе кваліфікованим фахівцем у широкому спектрі сфери об’єктів професійної діяльності: енергоаудитор аудиторської компанії; розробник і виконавець енергозберігаючих проектів та проектів з енергоефективності; інженер служби енергетичного менеджменту; енергетичний менеджер об’єктів комунального господарства; енергетичний менеджер в органах державного і муніципального управління.

Додаткова інформація

Після навчання випускники мають можливість швидкого кар’єрного зростання, ставши важливою частиною світового процесу зі сталого розвитку. У потужній та складній енергетичній галузі завжди наявна потреба у фахівцях, здатних допомогти зменшити енергоспоживання в світі, підвищити ефективність використання ресурсів та  уповільнити кліматичні зміни.