Енерго-екологічний контроль і аудит на залізничному транспорті

Шифр: 17447

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: Українська мова та література, Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13800

Форма здобуття освіти: скорочена

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня молодшого бакалавра –2 роки 10 місяців / 6 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2020

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Енерго-екологічний контроль і аудит” є к.т.н., доцент Счастний Є.Є.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є формування професійних компетенцій, необхідних для інноваційної науково-дослідної та виробничої діяльності по розробці і впровадженню сучасних технологій захисту навколишнього середовища при забезпеченні ефективної витрати енергії на залізничному транспорті.. Формування знань, умінь та навичок для здобуття успіху на ринку праці та в соціальній сфері.

Адресати освітньої програми

Програма адресована тим, хто планує отримати широкопрофільну змістовну інженерну підготовку, яка включає вивчення дисциплін теплотехнічного, електротехнічного, економічного та інформаційно-комунікаційного профілів і здатний вирішувати технічні, економічні, організаційні та юридичні питання реалізації проектів з підвищення екологічної безпеки та енергоефективності.

Програма зацікавить бажаючих отримати знання в сфері виробництва і ефективного використання енергетичних ресурсів при дотриманні вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • вивчаються базові уявлення про механізми теплових процесів, сучасні методи розрахунку і оптимізації теплоенергетичних і теплотехнологічних процесів, засоби автоматизації та системи автоматизованого управління виробництвом, основи конструювання теплоенергетичного обладнання;
  • формуються навички визначення енергетичних характеристик обладнання та технологічних процесів;
  • формуються знання про методи і засоби екологічного контролю за станом навколишнього середовища;
  • формуються навички використання професійно-профільованих знань і практичних навичок для захисту і охорони навколишнього середовища;
  • формується здатність оцінювати ступінь екологічних ризиків виробництва на стан навколишнього середовища.
  • формується здатність розрахунку втрат енергоресурсів;
  • формуються знання про принципи роботи та використання вимірювальних приладів, необхідних для проведення енергетичного та екологічного аудиту;
  • формується здатність складання та аналізу енергетичних балансів;
  • формуються знання про організаційні та технологічні умови застосування нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів.

Можливості працевлаштування

Широкий профіль спеціальності дає змогу у подальшому проявити себе кваліфікованим фахівцем у широкому спектрі сфери об’єктів професійної діяльності: енергоаудитор аудиторської компанії; розробник і виконавець енергозберігаючих проектів та проектів з енергоефективності; еколог на залізничній дорозі та підприємствах усіх галузей промисловості, де виникають потенційні загрози навколишньому середовищу та біосфері в цілому; інженер служби енергетичного та екологічного менеджменту залізничної дороги; енергетичний менеджер об’єктів комунального господарства; енергетичний менеджер в органах державного і муніципального управління; науковий співробітник; інженер-дослідник.

Додаткова інформація

Після навчання випускники мають можливість швидкого кар’єрного зростання, ставши важливою частиною світового процесу зі сталого розвитку. У потужній та складній енергетичній галузі завжди наявна потреба у фахівцях, здатних допомогти зменшити енергоспоживання на залізничному транспорті, підвищити ефективність використання ресурсів та  уповільнити кліматичні зміни.