Локомотиви та локомотивне господарство

Шифр: 2011

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 20/10

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 15700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-професійна програма)
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Локомотиви та локомотивне господарство” є д.т.н., професор Устенко О.В.

Мета навчання за освітньою програмою

Підготовка фахівців, здатних розробляти і використовувати сучасні та інноваційні технології з експлуатації та ремонту об’єктів локомотивного господарства залізничного транспорту.

Адресати освітньої програми

Особи, що набули першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у сфері залізничного транспорту або у процесі подальшого навчання із застосуванням положень, теорій та методів природничих, технічних, інформаційних та соціально-економічних наук, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Можливості працевлаштування

Сфера діяльності випускників – залізничний транспорт. Місцем роботи можуть бути організації, що займаються технічним обслуговуванням, проектуванням, виробництвом, випробуванням, експлуатацією та ремонтом об’єктів залізничного транспорту; проектуванням технологічних процесів і засобів технічного оснащення для технічного обслуговування і ремонту об’єктів залізничного транспорту; розробкою проектної і нормативно-технічної документації

Додаткова інформація

Здобуття ступеню магістра надає можливість продовження навчання на третьому (науковому) освітньому рівні вищої освіти, отримання післядипломної освіти на спорідненими та іншими спеціалізаціями, підвищення кваліфікації, академічної мобільності.