Облік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ

Шифр: 18683

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: Українська мова та література, Історія України або Географія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 169.72

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 8/10

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 14350

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський (освітньо-професійна програма)
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2020

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Облік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ” є доцент кафедри обліку і аудиту, к.е.н., доцент Орлова В.М.

Облік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ

Мета навчання за освітньою програмою

Створення цілісної системи забезпечення підготовки фахівців з обліку, аудиту і оподаткування діяльності банків та фінансових установ, що володіють базовими знаннями і практичними навичками в сфері обліку і оподаткування, контролю та аналізу господарської діяльності та вміють їх застосовувати для вирішення завдань в системі управління цієї діяльності і отримання знань, умінь та навичок у сфері бухгалтерського обліку і оподаткування установ банківської сфери, страхових компаній, установ накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційних фондів і компанії та інших юридичних осіб, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг. Студенти отримають поглиблені знання щодо організації та адміністрування облікових процедур фінансових установ державного регулювання системи обліку та внутрішньогосподарського контролю, оподаткування, бюджетування та стратегічного управління, визначення та дотримання облікової політики підприємств. Отримують навички оцінювання та інтерпретації економічних показників, що представлені в фінансовій звітності фінансових установ, розробляти на їх підґрунті управлінські рішення щодо створення і функціонування сучасної конкурентоспроможної сфери фінансових послуг.

Адресати освітньої програми

Випускники закладів загальної середньої освіти , які прагнуть мати навички  конкурентоспроможного бакалавра, здатного виконувати професійні функції з фінансово-кредитної діяльності.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень про:

  • оволодіння базовими знаннями щодо бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю і аналізу діяльності банків та фінансових установ;
  • опанування ведення бухгалтерського обліку в умовах застосування різних форм обліку і інформаційних систем;
  • використання сучасних методів контролю;
  • складання всіх видів звітності банків та фінансових установ: фінансової, податкової, управлінської;
  • проведення аналізу господарської діяльності банків та фінансових установ тощо.

Програма орієнтується на сучасні професійні та наукові досягнення в галузі економічних дисциплін, враховує специфіку роботи бухгалтерії банків та фінансових установ.

Можливості працевлаштування

Основні  види економічної діяльності для випускників бакалаврів за спеціальністю “Облік і оподаткування” відповідно до Національного класифікатора України: «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009 2010: допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування; діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку; діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування; наукові дослідження та розробки; вища освіта.

Доступно працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності, у яких випускники працюють на посадах бухгалтерів, контролерів, помічників аудиторів; в органах державної фіскальної служби, державної фінансової інспекції тощо, де випускники працюють в якості інспекторів; у фінансово-кредитних установах, де випускники займають посади касирів, бухгалтерів, контролерів та таке інше.

Особа, що має освітній ступінь бакалавра з обліку і оподаткування має право скористатися можливістю навчання за програмою другого рівня за цією ж галуззю знань або суміжною – магістерські (освітньо-наукові / освітньо-професійні) програми вищої освіти.

Прийом на основі ступеня бакалавра з обліку і оподаткування для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань.

Додаткова інформація

Програма забезпечує формування базового рівня знань та навичок з обліку і оподаткування результатів діяльності підприємства чи організації. Орієнтована на базову спеціальну підготовку сучасних фахівців для установ банківської сфери, страхових компаній, установ накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційних фондів і компанії та інших юридичних осіб, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.

Формує фахівців з обліку і оподаткування з творчим мисленням, здатних як використовувати існуючі методи відображення господарських операцій в обліковій системі, узагальнювати їх, формувати різні види звітності і аналізувати її, виконувати контрольні функції. Програма виконується в активному дослідницькому середовищі, є мобільною.

Студенти отримають поглиблені знання щодо організації та адміністрування облікових процедур фінансових установ, державного регулювання системи обліку та внутрішньогосподарського контролю,  оподаткування, бюджетування та стратегічного управління, визначення та дотримання облікової політики підприємств.