Організація контролю систем керування рухом поїздів

Шифр: 32834

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Факультет: Факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 107.26

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 40/10

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти (бюджет/контракт, 3 роки 10 міс. роки / 8 семестрів)

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2023

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Організація контролю систем керування рухом поїздів” є к.т.н., доцент Лапко А.О.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою провадження освітньої діяльності за навчальною програмою є засвоєння методології організації і управління експлуатацією та технічним обслуговуванням систем керування рухом поїздів (СКРП) на магістральному, промисловому залізничному транспорті та метрополітенах. Спектр СКРП має широку номенклатуру, що перетинається і з загальними промисловими засобами автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Організація сервісних служб з центрами обслуговування сучасних СКРП на базі засобів автоматизації критичної інфраструктури транспорту з використанням комп’ютерно-інтегрованих технологій є нагальною потребою економіки України. До СКРП відносяться системи керування та убезпечення руху поїздів, що загально поділяються на станційні та перегінні. В процесі навчання вивчаються та відпрацьовуються сучасні технології та практики в питаннях керування стрілками та сигналами на станціях, автоматичного та напівавтоматичного блокування руху на перегонах, сигнального авторегулювання з урахуванням автоматичного ведення локомотивів, диспетчерської централізації та контролю, автоматичної переїзної сигналізації.

Технічний супровід СКРП має складну часову та просторову структуру, що і визначає організацію їх контролю як в динаміці (процеси створення сервісних служб з центрами обслуговування та супроводу) так і в статиці (процеси підтримання цілісності та стійкості). Особлива увага приділяється можливості надання консалтингових послуг замовнику СКРП при виборі постачальника засобів СКРП, відповідно впровадженню та експлуатації з урахуванням сучасної формалізації технічного онтогенезу.

При навчанні студентом засвоюються як точні фундаментальні науки, так і фахово-орієнтовані інженерні, управлінські та економічні. Особлива увага приділяється формуванню індивідуальної траєкторії навчання з можливістю обирати конкретні дисципліни як формальної так і не формальної освіти. При навчанні можлива дуальна форма, що передбачає отримання конкретних практичних компетентностей на підприємствах партнерах в рамках тристоронніх угод. Не в останню чергу приділяється увага формуванню патріотичної особистості та загального світогляду.

Адресати освітньої програми

Освітня програма орієнтована на здобувачів вищої освіти інженерного рівня, що у європейському та північноамериканському просторі визначається як signal engineer, senior signal engineer, які пов’язують свою поточну або майбутню професійну діяльність із експлуатацією та технічним обслуговуванням сучасних СКРП та відповідним консалтингом на залізничному транспорті як магістральному так і промисловому, а також у метрополітенах, з можливістю формування комплексної автоматизації та комп’ютеризації в інших сферах людської діяльності.

Сфера професійної діяльності випускників освітньої програми стосується, перш за все, реалізації комплексної організації контролю та управління на всіх етапах життєвого циклу СКРП на магістральному, промисловому транспорті та метрополітенах України, країн ЄС та північної Америки.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • здатність критично мислити в нестандартних ситуаціях, приймаючі раціональні інженерно-технічні, наукові та управлінські рішення;
 • вміння організовувати виробничо-технологічний процес сервісних підрозділів, пов’язаних із технічним обслуговуванням та супроводом СКРП форм як державної так і приватної власності;
 • вміння розробляти технічні завдання за вимогами замовника при надані консалтингових послуг та впроваджувати технічні рішення із розроблення, проектування та впровадження СКРП різноманітного призначення, реалізованих на довільній елементній базі (мікропроцесорній, релейно-мікропроцесорній, релейній і т.д.);
 • вміння працювати із основними системами автоматизованого проектування (CAD, CAE) із застосуванням їх при підготовці проектно-технічної та/або експлуатаційної документації на засоби СКРП при наданні сервісних та консалтингових послуг (ЕPlan, AutoCAD тощо);
 • вміння супроводжувати та конфігурувати прикладне програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих СКРП різного призначення;
 • знання принципів і правил розроблення апаратно-технічних засобів СКРП (мікропроцесорних об’єктних контролерів, модулів введення-виведення, пристроїв телеметрії), вміння застосовувати їх на практиці;
 • знання основних нормативно-технічних та експлуатаційних документів, пов’язаних із впровадженням, функціонуванням, експлуатацією та технічним обслуговуванням СКРП;
 • знання методики пошуку причин відмов та пошкоджень СКРП та вміння застосовувати їх на практиці;
 • знання та вміння в галузі розслідування транспортних подій (аварій, катастроф, інцидентів, серйозних інцидентів тощо), включаючи дослідження архівної інформації засобів протоколювання функціонування СКРП;
 • знання, вміння та навички в галузі технічної експертизи та сертифікації СКРП, що функціонують або впроваджуються на рейковому транспорті;
 • знання методів розрахунку основних параметрів функціонування СКРП (електротехнічних характеристик, показників надійності та функційної безпечності тощо) та вміння застосовувати їх на практиці);
 • знання та вміння в галузі проведення науково-прикладних досліджень у сфері СКРП, включаючи математичне, імітаційне та фізичне моделювання, проведення випробувань, експертних оцінок та інших наукових методів.

Можливості працевлаштування

Широкі можливості працевлаштування здобувачів освітньої програми пов’язані із роботою на підприємствах, установах та в організаціях, пов’язаних із розробленням, консалтингом та реалізацією СКРП, інформаційними технологіями, державною службою в галузі транспорту, зв’язку й іншими виробничими сферами:

 • в проектно-конструкторських та науково-дослідних організаціях залізничного транспорту;
 • на лінійних підприємствах залізничного транспорту, пов’язаних із експлуатацією, сервісом, технічним обслуговуванням та ремонтом СКРП;
 • на цивільних підприємствах та установах різних сфер діяльності, де застосовуються інформаційні технології та комплексна автоматизація;
 • на державній службі, пов’язаній з керуванням транспортним комплексом, телекомунікаціями та інформаційними технологіями.

Додаткова інформація

Випускаюча кафедра ”Автоматика та комп’ютерне телекерування рухом поїздів”, що забезпечує провадження освітньої діяльності за освітньою програмою, має тісні науково-виробничі зв’язки з багатьма профільними підприємствами, установами та організації. Значна частина викладачів кафедри суміщає науково-педагогічну діяльність в ЗВО із виробничою діяльністю на відповідних підприємствах за фахом, впроваджуючи на практиці наукові розробки університету. Тільки в м. Харкові налічується більше 20 профільних науково-виробничих та проектно-вишукувальних підприємств та організацій (українська філія Bombardier Transportation Company, НВП «САТЕП», НВО «Залізничавтоматика» (RWA), філія «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» ПАТ «Укрзалізниця», ПАТ “Хартрон” тощо), на яких студенти можуть проходити оплачуване стажування, застосовуючи здобутті під час навчання знання на практиці. Завдяки тісній співпраці з виробництвом наші студенти не мають проблем із працевлаштуванням і гарантовано отримують перше робоче місце (у більшості випадків – ще під час навчання) із гідною заробітною платнею.

Кафедра активно співпрацює із закордонними партнерами, зокрема – через наявний в університеті Центр міжнародного співробітництва. Значна частина випускників працює за фахом у передових закордонних фірмах, в тому числі в США, Австралії, Ізраілі, Німеччині.