Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Шифр: 23922

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 172

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 30/5

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 14350

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” є к.е.н., доцент Назаренко І.Л.

Мета навчання за освітньою програмою

Надання теоретичних знань та набуття практичних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  Набуття знань з товарознавства, здійснення імпортно-експортних операцій, питань зовнішньоторговельної діяльності, зокрема, організації зовнішньої торгівлі та міжнародних перевезень, торговельного права, вивчення кон’юнктури вітчизняних та міжнародних ринків, статистики, розробки та впровадження логістичних систем.

Адресати освітньої програми

Програма орієнтує на практичне опанування навичок з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. Орієнтується на сучасні наукові дослідження в галузі підприємництва, фінансування торгівельної справи, враховує специфіку роботи зазначеної галузі; базується на проектних та апробованих практичних результатах із врахуванням стану розвитку інновацій та перспектив їх використання та впровадження.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здатний виконувати такі професійні роботи (згідно ДК 003:2010) і займати первинні посади: організатор з постачання, організатор із збуту,  інспектор торговельний, агент комерційний, агент торговельний, торговельний брокер, дилер, фахівець з біржових операцій

Можливості працевлаштування

Випускник з професійною кваліфікацією «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» може працевлаштуватися на посади у комерційних підприємствах, в яких випускники працюють у якості керівників, або є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу, а також агентами з комерційного обслуговування та торгівельними брокерами, в тому числі і за кордоном.

Додаткова інформація

Бакалавр може продовжувати навчання на другому (магістерському) за економічним напрямом знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або суміжною – магістерські (освітньо-наукові/ освітньо- професійні) програми вищої освіти.

Кафедра «Економіка  та управління виробничим і комерційним бізнесом», що випускає фахівців за програмою підготовки «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», пропонує: організацію науково-дослідної роботи студентів у Студентському науковому центрі; організацію навчального процесу в аудиторіях,  оснащених сучасною мультимедійною технікою, з проведенням аудіо- та відеокурсів в межах професійних дисциплін спеціальності та можливість дистанційного навчання; по отриманні диплому магістра або спеціаліста можливість вступу до аспірантури та захисти кандидатську і докторську дисертації у спеціалізованій вченій раді, що діє на кафедрі; можливість публікації наукових статей у фаховому збірнику «Вісник економіки транспорту і промисловості», редакційна рада якого діє при кафедрі; участь у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції з проблем міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики (беруть участь фахівці та вчені з України, Європи, Азії). Враховуючи необхідність у всесторонній освіті сучасного бізнесмена кафедра забезпечує велику увагу духовно-моральному вихованню для створення висококультурної особистості, для здійснення підприємницької діяльності та в особистому житті.