Сертифікація та якість нафтопродуктів машинобудівного призначення

Шифр: 50602

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Факультет: Факультет «Будівельний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 140

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 11850

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - Бакалаврський
Бакалавр (I) на основі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців / 8 семестрів)

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Сертифікація та якість нафтопродуктів машинобудівного призначення” є к.т.н., доцент Стефанов В.О.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання є отримання знань, навичок та умінь із забезпечення якості та раціонального використання палив, мастильних матеріалів та спеціальних рідин в промислових підприємствах на основі забезпечення заданої надійності машин та механізмів.

Особлива увага при підготовці фахівців приділяється методам управління паливо-мастильним господарством промислових підприємств; організації раціонального використання паливо-мастильних матеріалів в залежності від умов експлуатації машин;  сучасним методам лабораторної експертизи та аналізу паливо-мастильних матеріалів; методам покращення експлуатаційних властивостей паливо-мастильних матеріалів; методам та засобам технічного обслуговування і ремонту машин; розробці та удосконаленню систем автоматизації робочих процесів машин.

Адресати та особливості освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань про властивості, якість і раціональне застосування палив, мастильних матеріалів та спеціальних рідин, а також навичок проектування, виробничої та технічної експлуатації машин з урахуванням фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей паливо-мастильних матеріалів.

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з організацією та управлінням паливо-мастильним господарствам промислових підприємств; керівництвом

відділами консультування та технічної підтримки продажу паливо-мастильних матеріалів; роботою в сертифікаційних центрах та акредитованих лабораторіях з оцінки якості паливо-мастильних матеріалів; сервісом та ремонтом машин і технологічного обладнання.

Один з головних аспектів програми – формування висококваліфікованих інженерно-технічних працівників для всіх галузей економіки, здатних до прийняття управлінських рішень щодо ефективного використання паливо-мастильних матеріалів та машин на всіх стадіях їх життєвого циклу.

Компетентності випускника по закінченню навчання (згідно діючого стандарту ВО)

Інтегральна компетентність – здатність особи розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми галузевого машинобудування у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення.

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК3. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК6. Здатність проведення досліджень на певному рівні.

ЗК7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК10. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК11. Здатність працювати в команді.

ЗК12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні

ЗК 13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Фахові компетентності:

ФК1. Здатність застосовувати типові аналітичні методи та комп’ютерні програмні засоби для розв’язування інженерних завдань галузевого машинобудування, ефективні кількісні методи математики, фізики, інженерних наук, а також відповідне комп’ютерне програмне забезпечення для розв’язування інженерних задач галузевого машинобудування..

ФК2. Здатність застосовувати фундаментальні наукові факти, концепції, теорії, принципи для розв’язування професійних задач і практичних проблем галузевого машинобудування.

ФК3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ФК4. Здатність втілювати інженерні розробки у галузевому машинобудуванні з урахуванням технічних, організаційних, правових, економічних та екологічних аспектів за усім життєвим циклом машини: від проектування, конструювання, експлуатації, підтримання працездатності, діагностики та утилізації.

ФК5. Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проектування та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань в галузі машинобудування.

ФК6. Здатність оцінювати техніко-економічну ефективність типових систем та їхніх складників на основі застосовування аналітичних методів, аналізу аналогів та використання доступних даних.

ФК7. Здатність приймати ефективні рішення щодо вибору конструкційних матеріалів, обладнання, процесів та поєднувати теорію і практику для розв’язування інженерного завдання.

ФК8. Здатність реалізовувати творчий та інноваційний потенціал у проектних розробках в сфері галузевого машинобудування.

ФК9. Здатність здійснювати комерційну та економічну діяльність у сфері галузевого машинобудування.

ФК10. Здатність розробляти плани і проекти у сфері галузевого машинобудування за невизначених умов, спрямовані на досягнення мети з урахуванням наявних обмежень, розв’язувати складні задачі і практичні проблеми підвищування якості продукції та її контролювання.

Форма атестації здобувачів вищої освіти за освітньою програмою

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі кваліфікаційної роботи.

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми галузевого машинобудування, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів механічної інженерії.

Можливості працевлаштування

Відповідно до діючої в Україні КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010 випускники, що пройшли атестацію за освітньою програмою мають змогу працювати в наступних галузях економіки:

  • Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
  • Переробна промисловість
  • Транспорт, складське господарство
  • Нафтохімічна та паливна промисловість
  • Професійна, наукова та технічна діяльність

Додаткова інформація

Студенти навчаються в атестованих Галузевих лабораторіях «Хіммотологічна» та «Механізації і автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт», лабораторії «Нанотехнології на транспорті», оснащених сучасним обладнанням.

Протягом навчання студенти приймають участь в науково-дослідних роботах (з оплатою праці), що ведуться випускаючою кафедрою на замовлення Міністерства освіти і науки України, машинобудівних, гірничозбагачувальних та металургійних підприємств, Укрзалізниці, метрополітенів тощо. Основними напрямками таких робіт є: розробка та впровадження нанотехнологій на транспорті та у машинобудуванні, економія нафтопродуктів, підвищення надійності машин за рахунок зменшення тертя та зношування, розробка сучасних засобів механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних та будівельних робіт, розробка засобів діагностування та ремонту елементів гідравлічних приводів та силового устаткування машин. Розробка методів підвищення якості та експрес-аналізу паливо-мастильних матеріалів.