Топ-менеджмент в обліку та адмініструванні

Шифр: 39779

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України

Прохідний бал минулих років: 169.72

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 21020

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський (освітньо-професійна програма)
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2020

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Топ-менеджмент в обліку та адмініструванні” є д.е.н., проф. Євсєєва О.О.

Мета навчання за освітньою програмою

Створення цілісної системи забезпечення підготовки фахівців високого рівня з ТОП-менеджменту в обліку та адмініструванні, які володіють базовими знаннями і практичними навичками в сфері обліку, оподаткування, контролю, аналізу господарської діяльності та її адміністрування в умовах сучасних комп’ютерних технологій обробки інформації, а також вміють застосовувати ці знання для вирішення завдань в системі управління підприємств та організацій.

Адресати освітньої програми

Випускники закладів загальної середньої освіти , які прагнуть адаптуватися до швидких змін у глобальному світі, бути здатним до системного аналізу, сприймати й застосовувати нові форми роботи, протистояти новим видам тиску, що вимагає сміливості та професійної впевненості, а також – приймати рішення і досягати результату, опановувати нові види діяльності, творчо ставитись до завдань, працювати над собою.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

Програма забезпечує формування загальних, глобальних та спеціальних компетенцій з питань бухгалтерського обліку і оподаткування суб’єктів господарювання та факторів, що впливають на їхню фінансово-господарську діяльність.

Універсальні компетентності, що не залежать від предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного розвитку. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, планувати та управляти часом, використання інформаційних і комунікаційних технологій, тощо.

Компетентності, що залежать від предметної області, та є важливими для успішної професійної діяльності за певною спеціальністю. Ці компетентності випускника відображають погляд зовнішніх замовників: роботодавців, професійних асоціацій, випускників та ін., на освітню та/або професійну підготовку бакалавра з обліку, аудиту і оподаткування і мають максимізувати здатність до працевлаштування в установах банківської сфери, страхових компаніях, установах накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційних фондах і компаніях та інших юридичних особах, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.

Можливості працевлаштування

  • у державному і приватному секторах економіки може займати посади: бухгалтера, ревізора, фінансового директора, аудитора, консультанта з податків і зборів; бухгалтера-експерта; бухгалтера-ревізор;
  • в науково –педагогічній  сфері може займати посади: викладач професійного навчально-виховного закладу, вчитель середнього навчально-виховного закладу;
  • у бухгалтерських службах і контрольних підрозділах інших організацій може займати керівні посади і провадити організаційну діяльність;
  • а також може бути: аналітик з інвестицій, аналітик з кредитування, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з податків і зборів, економіст з фінансової роботи, економіст із ціноутворення, економічний радник, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань, член виконавчого органу акціонерного товариства.

Додаткова інформація

Кафедра «Облік і аудит», що випускає фахівців за програмою підготовки «ТОП-менеджмент в обліку та адмініструванні», пропонує: організацію навчального процесу студентів в аудиторіях, оснащених сучасною мультимедійною технікою, з проведенням аудіо- та відео- курсів в межах професійних дисциплін спеціальності та можливість дистанційного навчання; участь протягом навчання у студентських наукових конференціях, конкурсах і олімпіадах професійного спрямування.Випускник, що має освітній ступінь бакалавра з ТОП-менеджменту в обліку та адміністрування, може здобувати знання за іншими освітніми програмами другого рівня в межах спеціальності 071 «Облік і оподаткування» або за іншими суміжними спеціальностями в межах галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та/або 05 «Соціальні та поведінкові науки» тощо . Прийом на основі ступеня бакалавра з обліку і оподаткування для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань.