Залізничний транспорт

Шифр: 36878

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 100

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 5

Термін навчання:

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 19168

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІІ-доктор філософії, 4 роки/8 семестрів

Рівень освіти: доктор філософії

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОНП “Залізничний транспорт” є д.т.н., професор Устенко О.В.

Мета навчання за освітньою програмою

Надання теоретичних знань та практичних умінь і навичок з розв’язування комплексних задач в галузі залізничного транспорту, проведення наукової, дослідницько-інноваційної діяльності, а також впровадження отриманих результатів.

Адресати освітньої програми

Випускники другого (магістерського) рівня вищої освіти зацікавлені у набутті необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри у сфері транспорту, викладання спеціальних дисциплін в області залізничного транспорту, а також комерціалізації результатів дослідницької діяльності та трансферу технологій.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, які формують здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері залізничного транспорту, здійснювати науково-дослідну та інноваційну діяльність, яка потребує глибокого переосмислення існуючих та створення нових знань, а також набуття навичок практичного впровадження отриманих результатів

Можливості працевлаштування

Сфера діяльності випускників – залізничний транспорт або робочі місця в закладах вищої освіти МОН України, науково-дослідних інститутах та проектних організаціях залізниць Міністерства інфраструктури України, наукових та науково-впроваджувальних центрах, у випробувальних підрозділах високотехнологічних компаній транспортного та енергетичного сектору економіки.

Додаткова інформація

У рамках академічної мобільності можливе підвищення кваліфікації у провідних технічних університетах України та закордонних, науково-дослідних, науково-впроваджувальних та випробувальних центрах, компаніях виробниках рухомого складу рейкового транспорту та енергетичного обладнання.