Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини

Шифр: 766235

Спеціальність: Галузеве машинобудування

Факультет: Факультет «Будівельний»

ЗНО: Українська мова та література, Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 2р 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13800

Форма здобуття освіти: скорочена

Термін навчання: Бакалавр (I) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або
молодшого бакалавра (2 роки 10 місяців / 6 семестрыв)

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2020

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі проектування і технічного сервісу підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, колійних, гірничих та нафтогазопромислових машин і обладнання.

Особлива увага при підготовці фахівців приділяється сучасним системам автоматизованого проектування машин; методам підбору та оптимізації комплектів машин при виконанні робіт з будівництва доріг; утримання залізничної колії та автомобільних доріг; відкритої та підземної розробки корисних копалин; забезпеченню високого рівня механізації перевантажувальних робіт на логістичних терміналах; розробці та удосконаленню систем автоматизації робочих процесів машин; методам та засобам технічного обслуговування і ремонту гідравлічних приводів, двигунів та робочого обладнання машин.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі проектування, виробничої та технічної експлуатації підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, колійних, гірничих та нафтогазопромислових машин і обладнання.

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з конструюванням нових машин; удосконаленням конструкції машин, що виробляються серійно вітчизняними та зарубіжними виробниками; управлінням процесами обслуговування та ремонту парків машин при роботі транспортних, будівельних, машинобудівних підприємств, а також підприємств з видобутку та переробки корисних копалин.

Один з головних аспектів програми – формування висококваліфікованих інженерно-технічних працівників для транспортної, будівельної, машинобудівної, видобувної та металургійної галузі, здатних до прийняття технічних рішень щодо ефективного використання підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, колійних, гірничих та нафтогазопромислових машин на всіх стадіях їх життєвого циклу.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • вивчаються основні принципи проектування, обслуговування та ремонту машин;
  • вивчаються методи аналізу, розрахунку та синтезу основних систем і вузлів машин, шляхи та перспективи їх розвитку на найближчу й дальню перспективу;
  • формуються навички та вміння виконувати аналіз, розрахунок, синтез та проектування машин, їх окремих систем та вузлів на основі використання сучасних систем автоматизованого проектування;
  • формуються навички ефективного застосування, технічного обслуговування і ремонту, підтримання заданої надійності машин на основі забезпечення мінімальних експлуатаційних витрат при виконанні робіт;

Можливості працевлаштування

Відповідно до діючої в Україні КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010 випускники, що пройшли атестацію за освітньою програмою мають змогу працювати в наступних галузях економіки:

  • Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
  • Переробна промисловість
  • Будівництво
  • Транспорт, складське господарство

Додаткова інформація

Студенти навчаються в атестованих Галузевих лабораторіях «Хіммотологічна» та «Механізації і автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт», лабораторії «Нанотехнології та транспорті», оснащених сучасним обладнанням.

Протягом навчання студенти приймають участь в науково-дослідних роботах (в тому числі з оплатою праці), що ведуться випускаючою кафедрою на замовлення Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Укрзалізниці, Харківського метрополітену, машинобудівних, металургійних, гірничозбагачувальних та нафтогазових підприємств України. Основними напрямками таких робіт є: розробка та впровадження нанотехнологий в конструкціях машин, економія нафтопродуктів, підвищення надійності машин за рахунок зменшення тертя та зношування, розробка сучасних засобів механізації та автоматизації робіт, розробка засобів діагностування та ремонту елементів гідравлічних приводів машин.

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини” є к.т.н., доцент Л.М. Козар