Євтушенко Андрій Вікторович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1965

Освіта:

У 1989 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту ім. С.М. Кірова (ХІІТ) за спеціальністю «Будівельні і дорожні машини і устаткування».

Кандидат технічних наук з 1999 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.050.10 за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство. Тема дисертації: «Підвищення зносостійкості підшипників ковзання стабілізацією протизношувальних показників змащувальних мастил» Науковий керівник – д.т.н., проф. Є.С. Венцель.

Напрямок наукової діяльності:

Підвищення зносостійкості вузлів тертя будівельних, колійних і вантажно-розвантажувальних машин.

Автор:

понад 145 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Determination of parameters of cable drums of capstanshunting winches / Yevhenii Romanovych, Andrii Yevtushenko, Andrii Kravets, Leonid Kozar and Georgii Afanasov // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. Vol.708. article №012027.
  2. Study of the prospect of k-Li lubricant for axle boxes of the railway rolling stock / Andrii Kravets, Andrii Yevtushenko, Leonid Kozar, Anna Kravets, Maksym Kovalov // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2019. Vol.664. article №012025.
  3. Козар Л. М., Євтушенко А. В. Визначення раціональних геометричних параметрів барабана шахтної піднімальної машини // BUILDING INNOVATIONS – 2019 : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Міжнарод. укр.-азербайдж. конф. (Полтава, 23-24 трав. 2019 р.) / Азербайдж. архітектурно-будів. ун-т, Полт. нац. техн. ун-т ім Юрія Кондратюка. Полтава, 2019. С. 95-96.
  4. The effect of dispersion of dirt particles in oils on their electrical conductivity and mechanical strength/ Ye. Ventsel, O. Shchukin, O. Orel, A. Yevtushenko// Problems of Tribology, Т. 24 № 94/4 (2019) , р. 21-26. DOI: https://doi.org/10.31891/2079-1372-2019-94-4-21-26
  5. Козар Л. М., Євтушенко А. В. Використання ділової гри у вивченні курсу «Методи транспортної логістики» // Новий колегіум. 2016. № 1. С. 38-41.
  6. Визначення параметрів канатних барабанів маневрових лебідок шпильового типу / Є.В. Романович, А.В. Євтушенко, А.М. Кравець, Л.М. Козар, Г.М. Афанасов // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті : тези доп. 8-ї Міжнарод. наук.-техн. конф. (Харків,20-22листоп. 2019 р.) / Укр. держ. універс. залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. С. 80-81.
  7. Основи організації і планування   експлуатації    машин:   навч.   посіб. / Є. В. Романович, Г. М. Афанасов, Л. М. Козар, А. В. Євтушенко, А. М. Кравець. Харків : УкрДУЗТ, 2016. 109 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Колійні машиниБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини
2Будівельні і колійні машиниОрганізація паливо-мастильного господарства підприємств
3Будівельні і колійні машиниБудівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
4Будівельні і колійні машиниЗалізничні споруди та колійне господарство
5Будівельні і колійні машиниУправління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
6Методи випробування та оцінки якості ПТЗМ