Моцна Ірина Володимирівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук

Рік народження: 1986

Освіта:

У 2008 році закінчила Харківський національний економічний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Кандидат економічних наук з 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.05 за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Шляхи підвищення ефективності роботи залізничного транспорту України»

Напрямок наукової діяльності:

Ефективність роботи залізничного транспорту, менеджмент организації, корпоративна етика

Автор:

понад 20 наукових праць, у т.ч.: 20 наукових та  5 навчально-методичних праць

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

Myroshnychenko U.V., Motsna I.V., Gritsenko N.V. (2018) Increasing competitiveness of passenger rail transportation amid organizational and structural transformations / International Journal of Engineering & Technology, vol. 7, No 4.3. – рр. 477 – 481. – ISSN:2227 – 524X. Режим доступу: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/19920/9279

Tetyana Tymofyeyeva, Natalia Gritsenko, Yulia Myroshychenko, Iryna Моtsna Stages of Formation of Railway Economic Safety Schemes. SHS Web of Conferences 67, 02002 (2019). Режим доступу:  https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_02010.pdf

Моцна І.В. Проблеми розвитку соціального партнерства в Україні та шляхи її вирішення / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Вип. 25. – Частина 1. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2019.– С. 166-170.

Котик В.О., Котик В.В., Моцна І.В., Куделя В.І. Модель державного регулювання підвищення ефективності пасажирських перевезень залізничного транспорту [Електронний ресурс] / Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – № 4(21). – Режим доступу до ресурсу : www.easterneurope-ebm.in.ua/20-2019-ukr

Моцна І.В. Сучасні проблеми фізіології і психології праці / Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»: Збірник наукових статей. -№ 6(26). – Київ, 2019.– С.38-43.

Куделя В.І., Мирошниченко Ю.В., Моцна І.В. Організація праці як фактор удосконалення менеджменту персоналу / Держава та регіони. – Серія: Економіка та підприємництво (науково-виробничий журнал). – Вип. 3 (114). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Соціальне партнерство та самоменеджментУправління персоналом та економіка праці
2Економічна оцінка інноваційних проектів на залізничному транспортіУправління персоналом та економіка праці
3Статистика праціУправління персоналом та економіка праці