Економічна безпека підприємства

Шифр: 23749

Спеціальність: 051 Економіка

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 181.4

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 10/0

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 21019

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Економічна безпека підприємства” є д.е.н., доцент Корінь М.В.

Мета навчання за освітньою програмою

Оволодіння спеціалізацією дозволить отримати знання з виявлення основних загроз економічної безпеки підприємств всіх форм власності, організації та проведення моніторингу як елементу економічної безпеки, діагностики діяльності підприємства, діагностування фінансової кризи, управління ризиками в системі економічної безпеки підприємства, діагностики банкрутства підприємства, правового регулювання безпеки підприємницької діяльності, управління вартістю компанії, управління проектами, дослідження та регулювання споживчого ринку, формування фінансових результатів діяльності суб’єкту господарювання, управління інвестиційною діяльністю підприємства.

Адресати освітньої програми

Освітня програма спрямована на теоретичну і практичну підготовку фахівців з економічної безпеки підприємства на рівні сучасної європейської освіти та світового досвіду. Опанування програми дозволить сформувати готовність і здатність приймати управлінські рішення в управлінні господарською діяльністю, займати керівні посади.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
  • у вітчизняних та закордонних компаніях;
  • у міжнародних організаціях;
  • у державній службі експортного контролю;
  • у торгово-промисловій палаті України та інших держав;
  • в освітній діяльності, навчання в аспірантурі та докторантурі для здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук.

Можливості працевлаштування

Робочі місця в університетах, наукових організаціях (викладач вищого навчального закладу, асистент, методист з економічної освіти, науковий співробітник). Робочі місця на підприємствах різних типів власності (економіст, провідний економіст, аналітик зі стратегічного планування, консультант з економічної ефективності підприємства). Робочі місця в органах державного управління  (радник з економічних питань, фахівець з державних закупівель).

Додаткова інформація

Бакалавр може продовжувати навчання на другому (магістерському) за економічним напрямом знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або суміжною – магістерські (освітньо-наукові/ освітньо- професійні) програми вищої освіти.

Кафедра «Економіка  та управління виробничим і комерційним бізнесом», що випускає фахівців за програмою підготовки «Економічна безпеки підприємства», пропонує: організацію науково-дослідної роботи студентів у Студентському науковому центрі; організацію навчального процесу в аудиторіях , оснащених сучасною мультимедійною технікою, з проведенням аудіо- та відеокурсів в межах професійних дисциплін спеціальності та можливість дистанційного навчання; по отриманні диплому магістра або спеціаліста можливість вступу до аспірантури та захистити кандидатську і докторську дисертації у спеціалізованій вченій раді, що діє на кафедрі; можливість публікації наукових статей у фаховому збірнику «Вісник економіки транспорту і промисловості», редакційна рада якого діє при кафедрі; участь у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції з проблем міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики (беруть участь фахівці та вчені з України, Європи, Азії).

Враховуючи необхідність у всесторонній освіті сучасного фахівця кафедра забезпечує велику увагу духовно-моральному вихованню для створення висококультурної особистості, для здійснення підприємницької діяльності та в особистому житті.