Економіка підприємства

Шифр: 1672

Спеціальність: 051 Економіка підприємства

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 18600

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-професійна програма)
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Економіка підприємства” є д.е.н., професор Токмакова І.В.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у сфері економіки підприємства. Студенти отримають глибокі знання у сфері державного регулювання та бюджетування; стратегічного управління і розвитку підприємства. Зможуть зрозуміти сутність економічного механізму діяльності підприємств різних форм власності; мати навики в організаційних основах створення і функціонування сучасного конкурентоспроможного виробництва, аналіз господарської діяльності, планування робіт, управління трудовими ресурсами; оволодіють методами розрахунку й обґрунтування інженерних та господарських рішень, що дозволить досягти найвищих результатів роботи по задоволенню потреб підприємства та держави.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у сфері економіки підприємства. Програма буде цікавою для тих, хто планує мати стійкі конкурентоспроможні знання з економіки та організації виробництва; отримати практичні навички економічних і фінансових розрахунків, вмілого господарювання на підприємствах усіх формах власності та в державній сфері.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • у бюджетних сферах та на державних підприємствах;
  • у економічних відділах підприємства;
  • у виробничій діяльності підприємств малого, середнього та крупного бізнесу будь-якої галузі економіки (промисловість, транспорт, сільське господарство, торгівля, сфера послуг, наукова діяльність);
  • у науково-дослідній та проектно-конструкторській діяльності, технопарках, конструкторських бюро, дизайнерських, технологічних та економічних відділах підприємств;
  • в управлінській діяльності підприємств та державних органів самоврядування (місцеві органи влади, міські та обласні адміністрації та ін.);
  • в освітній діяльності, навчання в аспірантурі та докторантурі для здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук.

Можливості працевлаштування

Робота в бюджетних сферах та на державних підприємствах всіх галузей економіки, у технологічних та економічних відділах підприємств виробничої та не виробничої сфери, в державних органах самоврядування, в освітній діяльності, в тому числі і за кордоном.

Додаткова інформація

Магістри мають можливість продовжувати освіту на третьому (освітньо- науковому) рівні вищої освіти.

Кафедра «Економіка  та управління виробничим і комерційним бізнесом», що випускає фахівців за програмою підготовки «Економіка підприємства», пропонує: організацію науково-дослідної роботи студентів у Студентському науковому центрі; організацію навчального процесу в аудиторіях , оснащених сучасною мультимедійною технікою, з проведенням аудіо- та відеокурсів в межах професійних дисциплін спеціальності та можливість дистанційного навчання; по отриманні диплому магістра або спеціаліста можливість вступу до аспірантури та захистити кандидатську і докторську дисертації у спеціалізованій вченій раді, що діє на кафедрі; можливість публікації наукових статей у фаховому збірнику «Вісник економіки транспорту і промисловості», редакційна рада якого діє при кафедрі; участь у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції з проблем міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики (беруть участь фахівці та вчені з України, Європи, Азії).

Враховуючи необхідність у всесторонній освіті сучасного бізнесмена кафедра забезпечує велику увагу духовно-моральному вихованню для створення висококультурної особистості, для здійснення підприємницької діяльності та в особистому житті.