Токмакова Ірина Василівна

Посада: заступник завідувача кафедри по науково-дослідній роботі, професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Рік народження: 1976

Освіта:

У 1998 році закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «Географія». У 2001 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Облік і аудит».

Науковий ступінь кандидата економічних наук присуджено у 2007 році. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему: «Механізми підвищення еколого-економічної ефективності управління підприємством» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Доктор економічних наук з 2016 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Теоретико-методологічні основи забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України» (науковий консультант – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності:

забезпечення стійкого розвитку підприємств промисловості та транспорту”, соціально-господарська відповідальність підприємств, управління розвитком трудового потенціалу, економічна безпека підприємства, індустріальні центри і міжнародні транспортні коридори.

Автор:

понад 180 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Грамота Міністерства освіти та науки за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2020 р.).

Вибрані публікації:

 1. Дикань В.Л. Розвиток еколого-економічного управління на підприємствах України в умовах євроінтеграції: монографія / В.Л. Дикань, І.В. Токмакова. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 150 с.
 2. Дикань В.Л. Економіка і організація локомотивного господарства: підручник / В.Л. Дикань, Ю.Є. Калабухін, В.О. Зубенко, І.В. Токмакова, Т.М. Юсупова. – Х.: УкрДАЗТ, 2011. – 410 с.
 3. Дикань В.Л. Стратегічне управління: навчальний посібник / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, О.В. Маковоз, І.В. Токмакова, О.В. Шраменко. – Х.: УкрДАЗТ, 2012. – 331 с.
 4. Токмакова І.В., Корінь М.В. Теоретико-методологічні аспекти формування інноваційно-промислових кластерів в Україні. Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціаль-но-економічних систем в умовах конкуренції : колективна монографія – [за заг. редакцією д.е.н., проф. Л.Л. Калініченко]. – Харків.: ФОП Панов А. М., Видав. дім «В справі», 2017. С. 48 – 59.
 5. Дикань В.Л., Токмакова І.В., Овчиннікова В.О., Корінь М.В., Толстова А.В.. Основи бізнесу: навчальний посібник. Харків: УкрДУЗТ, 2018. 290 с.
 6. Токмакова І.В., Овчиннікова В.О., Корінь М.В. Стейкхолдерський підхід до реалізації проектів розвитку інфраструктури залізничного транспорту. Ensuring national economic security in the context of geopolitical transformations: monograph / under the general editorship of Doctor of Economics, Professor L.L. Kalinichenko / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – С. 134-148.
 7. Tokmakova, N. Panchenko, H. Obruch, A. Kozlova, H. Zaiets. Assessment of strategic  development  potential of the production units  of  enterprises of railway transport. SHS Web of Conferences. Volume 67 (2019). DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf /20196702009,
 8. Dykan, I. Tokmakova, V. Pavlichenko, O. Cherednychenko, M. Korin. The concept of management of economic security of the railway transport in the context of overcoming the manifestations of a systemic crisis. SHS Web of Conferences. Volume 67 (2019). DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706014
 9. Токмакова І.В., Шатохіна Д.А., Мельник С.В. Стратегічне управління розвитком підприємств в умовах цифровізації економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – № 64. –С. 283-291.
 10. Токмакова І.В., Войтов І.М, Паламарчук Т.О. Формування стратегічного потенціалу підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 66. С. 130-139.
 11. Токмакова І.В., Овчиннікова В.О., Корінь М.В. Напрямки та інструменти державного регулювання стратегічного розвитку залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 69. С. 114-127.
 12. Токмакова І.В., Обруч Г.В. Механізм інвестиційного забезпечення розвитку вагонобудівних підприємств. Oxford Debate. December 17, 2019, Oxford Town Hall, UK Р.167-174.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Аналіз господарської діяльностіОблік, аудит і оподаткування комерційної діяльності
2Державне та регіональне управлінняЕкономіка підприємства
3Державне управління економікоюЕкономіка підприємства
4Управління трудовим потенціалом підприємстваЕкономіка підприємства