Економіка підприємства

Шифр: 36874

Спеціальність: 051 Економіка

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 100

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 10

Термін навчання: 4 р.

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 19168

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІІ-(освітньо-науковий) рівень (доктор філософії)

Рівень освіти: доктор філософії

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОНП “Економіка підприємства” є д.е.н., професор Дикань В.Л.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою освітньо-наукової програми є забезпечення підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних працівників ступеня доктора філософії з економіки і формування у них прогресивних знань та компетенцій, достатніх для самостійної науково-дослідної, педагогічної, організаційної та практичної діяльності у галузі економіки, а також до викладацької роботи у закладах вищої освіти.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим у провадженні науково-дослідної діяльності у сфері економіки підприємства, спрямованої на генерування нових наукових ідей і розроблення інноваційних підходів до вирішення назрілих проблем функціонування підприємств, нарощення їх потенціалу щодо забезпечення сталого розвитку і конкурентоспроможності в глобальному бізнес-просторі. Програма буде цікавою для тих, хто планує займатися науковою та викладацькою діяльністю в галузі економіки підприємства.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • при проведенні оригінальних наукових досліджень у сфері економіки на відповідному фаховому рівні і досягненні наукових результатів, що створюють нові знання для розв’язання актуальних проблем теорії та практики;
  • при ініціюванні і самостійному виконанні наукового дослідження;
  • при розробленні та реалізації проєктів у сфері економіки підприємства, управлінні ними та пошуку партнерів для їх реалізації;
  • при критичному аналізі результатів наукових досліджень, формулюванні та обґрунтуванні висновків і пропозицій щодо розвитку концептуальних і методологічних знань у галузі економіки;
  • при науковій комунікації та міжнародному співробітництві з представниками наукової спільноти, бізнесу та громадськості у сфері економіки державною та іноземними мовами в усній та письмовій формі;
  • при апробації та впровадженні результатів власних досліджень у сфері економіки підприємства;
  • при провадженні викладацької діяльності і застосуванні новітніх підходів та технологій викладання економічних дисциплін.

Можливості працевлаштування

Після закінчення навчання випускники освітньо-наукової програми «Економіка підприємства» можуть працювати в науково-дослідних інститутах НАН України, закладах вищої освіти МОН України, наукових центрах та високотехнологічних компаніях, відповідних департаментах і відділах державних адміністрацій різного рівня.

Додаткова інформація

Якісна підготовка здобувачів вищої освіти до самостійної науково-дослідної діяльності за спеціальністю «Економіка» у рамках освітньо-наукової програми «Економіка підприємства» забезпечується збалансованим поєднанням лекцій, семінарів та практичних занять, спрямованих на формування інтелектуального та творчого потенціалів здобувачів. Унікальність програми полягає у теоретико-методологічному та методичному базисі, сформованому за рахунок наукових напрацювань загальновизнаної та широко відомої наукової школи д.е.н., проф., академіка Транспортної академії України – Диканя Володимира Леонідовича. Команда викладачів економічних дисциплін, задіяна у освітньо-науковій програмі, сформована з учнів проф. Диканя В.Л., які мають науковий ступінь доктора економічних наук і значний власний досвід підготовки кандидатів та докторів наук. Саме унікальний науковий потенціал викладацького складу, тісне поєднання наукової роботи з педагогічною діяльністю забезпечує підготовку здобувачів, які у повній мірі відповідають сучасним вимогам ринку праці у відповідних науковому та викладацькому сегментах.