Енергоменеджмент і енергоаудит в електроенергетиці та електромеханіці

Шифр: 35630

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 15700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-професійна програма)
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Енергоменеджмент і енергоаудит в електроенергетиці та електромеханіці” є к.т.н., доцент Семененко О.І.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі електромеханіки та cтворення цілісної системи забезпечення підготовки фахівців в сфері енергоменеджменту і енергоаудиту, здатних до комплексного розв’язання складних задач і проблем енергоаудиту електротехнічних комплексів, розроблення нових і вдосконалення, модернізацію та експлуатацію існуючих систем електроенергетики та електромеханіки або їх елементів, що передбачає проведення досліджень, здійснення інновацій, оновлення та інтеграцію знань.

Адресати освітньої програми

Програма орієнтована на підготовку фахівців, які мають володіти сучасними методами та засобами енергоаудиту електроенергетичних об’єктів, впровадження системи енергоменеджменту, аналізу, синтезу, проектування, налагодження, модернізацію та експлуатацію систем електропостачання та електроспоживання; методологією наукових досліджень електроенергетичних та електромеханічних об’єктів.Один з головних аспектів програми– енергоаудит електроенергетичних об’єктів та науковий підхід, щодо досліджень електроенергетичних та електромеханічних об’єктів.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

• вивчаються методи моніторингу та аналізу ринку енергоносіїв та фінансів в області електроенергетики та електромеханіки;
• вивчається законодавство України в області енергоменеджменту та енергоаудиту електроенергетичних підприємств;
• формуються знання щодо конструкції, принципів дії, закономірностей, основних параметрів та характеристик і методів їх визначення, а також основ вибору та проєктування енергоощадних систем електроенергетики і електромеханіки, електричних апаратів і машин, силової електроніки;
• формуються спеціальні знання, необхідні для енергоменеджменту та енергоаудиту енергетичних об’єктів, використання інформаційно-вимірювальних приладів, пристроїв та систем в галузі електроенергетики та електромеханіки;
• формується вміння використовувати професійно-профільовані знання в галузі математики (математичної статистики) для статистичної обробки експериментальних даних і математичного моделювання у сфері електроенергетичних та електромеханічних систем;
• формуються навички впровадження ресурсозберігаючих технологій в галузі електроенергетики та електромеханіки;
• формуються навички керування виробничим колективом, самостійного прийняття рішень, розробки й укладання технічної документації;
• формується здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ економіки та організації виробництва, експлуатації, обслуговування і ремонту електрообладнання електроенергетичних та електромеханічних систем;
• формується здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для здійснення безпечного технічного використання електроенергетичних та електромеханічних систем.

Можливості працевлаштування

Магістр за фахом «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньо-професійною програмою «Енергоменеджмент і енергоаудит в електроенергетиці та електромеханіці» здатен виконувати професійну роботу в галузі електропостачання та електроспоживання відповідно, а саме займати такі посади: менеджер (управитель) з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер); менеджер (управитель) з виробництва та розподілення електроенергії; молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант (електротехніка); інженер з технічного аудиту; професіонал з енергетичного менеджменту; експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії; молодший науковий співробітник, науковий спів-робітник, науковий співробітник-консультант (транспорт); інженер-дослідник; інженер з налагоджування і випробувань; інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж; консультант із енергозбереження та енергоефективності; державний експерт – фахівець з енергетичного менеджменту.

Додаткова інформація

В Україні велика кількість проектно-конструкторських та виробничих організацій, що відповідають програмі навчання та активно співпрацюють з випускаючою кафедрою (ДП завод «Електроважмаш», ДП Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування», науково-дослідний інститут НВО «ХЕМЗ», НВО «Приладобудівний завод імені Т.Г. Шевченка» та інші). Студенти навчаються в лабораторіях, оснащених обладнанням таких світових лідерів, як Siemens, Елакс, Medcom та інші.