Геодезія, землеустрій та кадастр

Шифр: 32842

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

Факультет: Факультет «Будівельний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 161.62

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 20/10

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 16200

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І – бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2022

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Геодезія, землеустрій та кадастр” є к.т.н., доцент О.М.Ужвієва

Мета навчання за освітньою програмою

«Геодезія, землеустрій та кадастр» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» є підготовка висококваліфікованих фахівців першого рівня освіти бакалавр. Професійна підготовка передбачає формування таких навичок та вмінь, які дозволять фахівцю самостійно вирішувати складні питання організації землекористування, розробки проектів землеустрою та проектування природоохоронних заходів, здійснення моніторингу та державного контролю за раціональним використанням й охороною земель, використовуючи сучасні інформаційні технології обробки інформації про стан земельних ресурсів та їх використання.

Адресати освітньої програми

Освітньо-професійна програма спрямована на забезпечення теоретичної, практичної та наукової підготовки висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких міцних знань для виконання професійних завдань науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі земельних відносин, здатності до самостійної науково-виробничої діяльності в умовах вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, в науково-дослідних установах і підприємствах землевпорядного та геодезичного профілю.

Акцентується увага на глибоких знаннях в області землеустрою та кадастру, а також здатності їх застосування для територіального формування, оцінки, реєстрації об’єктів нерухомості та прав на них, їх облік, планування землекористування та управління в галузі використання земельних ресурсів, включаючи проведення науково-дослідних робіт з даної тематики. Програма орієнтована на проведення досліджень з актуальних проблем геодезії та землеустрою.

Програма розвиває перспективні напрями розробки проектів і програмам в галузі територіального планування, оцінки, реєстрації об’єктів нерухомості та прав на них, їх обліку, планування землекористування та управління в галузі використання земельних ресурсів тощо.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

здатність використовувати поглиблені теоретичні та фундаментальні знання для ефективного розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблеми під час професійної діяльності в галузі геодезії та землеустрою або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів управління земельними ресурсами;

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність оволодіння основними дидактичними принципами педагогічних технологій і процесом педагогічного проектування;
 • здатність до використання іноземних мов у професійній діяльності;
 • сприяння втіленню правових норм у суспільні відносини;
 • оволодіння основами комунікативної культури, стилями і етапами педагогічного спілкування в умовах гуманізації освіти та виховання;
 • сприяння засвоєнню світоглядних, культурних, моральних цінностей;
 • здатність оформлення трудових відносин, вирішення трудових спорів;
 • вміння розробляти, оформляти і керувати проектами земельного кадастру;
 • складання і оформлення заявки на винахід (патент).

Можливості працевлаштування

Геодезист, головний геодезист, начальник експедиції (геологічної, геологорозвідувальної, дослідної, промислової, топографо-геодезичної та ін.), інженер-землевпорядник та інші посади, пов’язані з роботою в системі управління земельними ресурсами, науково-дослідних та проектних інститутів землеустрою, закладах вищої та професійно-технічної освіти, а також комерційної діяльності з проведення землевпорядних, геодезичних робіт, консалтингових послуг, оціночної діяльності, діяльність агентств з нерухомості.

Додаткова інформація

Концепція освітньої діяльності підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій розроблена відповідно до: Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 38-39, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VII; Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. №1341; Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. №1187 та Постанови Кабінету Міністрів України № 347 від 10.05. 2018 р.

Землеустрій, державний земельний кадастр, геодезія, управління земельними ресурсами, оцінка земель, геосистемний моніторинг навколишнього середовища. Спрямована на забезпечення теоретичної, практичної підготовки висококваліфікованих кадрів, які б набули інноваційного характеру в галузі земельних відносин, здатності до самостійної діяльності на підприємствах землевпорядного та геодезичного профілю.

Технічна – вміння проводити спостереження за станом земель; здатність до організації та виконанню робіт по реєстрації кадастрових даних в ГІС; здатність до виконання якісної оцінки земель для раціонального використання сільськогосподарських угідь.

Інженерна – здатність визначення прав та обов’язків державного реєстратора; здатність визначення загального порядку користування Державним реєстром прав на нерухомість; здатність визначення вимог до документів, які подаються для державної реєстрації прав на нерухоме майно та які виходять від органів державної реєстрації; розкриття змісту реєстраційної справи та описання порядку внесення записів про права, що обтяжують право власності на нерухоме майно; здатність оцінки негативних процесів та їх впливу на стан земель; вміння розробляти інформаційно-логічні та функціональні моделі обробки кадастрових даних в ГІС; здатність впровадження та експлуатації кадастрових ГІС; здатність оптимізації кадастрового забезпечення робіт при відведенні земельних ділянок.

Організаційна – забезпечення потреб територіального розвитку підприємницьких структур в місті; забезпечення збереження та відтворення земельних ресурсів; здатність адміністрування баз кадастрових даних в ГІС; здатність складання ліцензійної угоди; розробка організаційної структури колективу для вирішення наукової проблеми та розподіл функцій у середині наукового колективу; здатність оцінки агрокліматичних ресурсів територій різного таксономічного рангу для приймання господарських рішень; організація проведення класифікації природних і антропогенних ландшафтів.

Управлінська – здатність оцінки фінансової діяльності, платіжної здатності, забезпечення матеріальними ресурсами і кадрами; вміння до обґрунтування пріоритетних напрямків управління земельними ресурсами та розвитку міського мікрорайону; здатність визначення принципів управління землями з різними режимами землекористування; здатність забезпечення керівництва роботою виконавців та підрозділів по автоматизації обробки кадастрових даних; вміння складання установчих документів, реєстрація суб’єктів підприємництва, отримання ліцензій, укладання та виконання господарських договорів; здатність визначення правових засад управління в галузі організації використання земель та в екології; здатність управління роботами з оцінки та класифікації земельних ресурсів, характеристики їх стану і змін в часі і просторі.

Проектна – здатність розробки розділів технічного завдання на створення кадастрових ГІС; здатність розробки проектів організації території на основі кадастру природних ресурсів з використанням основних законодавчих актів; здатність розробка моделей агрокліматичних ресурсів з урахуванням мікроклімату; вміння виконання мікрокліматичного районування території та різномасштабного картування агрокліматичних показників для розміщення сільськогосподарських культур. Відповідно до діючої в Україні класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 випускники, які пройшли атестацію за освітньою програмою мають змогу працювати за наступними спеціальностями:

 • інженер-проектувальник (розробка землевпорядних проектів планування міст);
 • науковий співробітник (топографо-геодезичне забезпечення кадастрових робіт);
 • інженер з землевпорядкування та кадастру;
 • інженер-дослідник в галузі кадастру.