Ужвієва Олена Миколаївна

Посада:

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1972

Освіта:

У 1997 році закінчила Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» з професійною кваліфікацією «інженер-механік». Кандидат технічних наук з 2015 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 26.062.12 за спеціальністю 05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми (м. Київ, Національний авіаційний університет). Тема дисертації: «Удосконалення методу обґрунтування будівництва обходів населених пунктів з урахуванням екологічних показників». Науковий керівник – д.т.н., проф. Є.Б. Угненко. В 2017 році отримала другу вищу освіту з спеціальності «Геодезія та землеустрій» у Луганському національному аграрному університеті та у тому ж році пройшла піврічне підвищення кваліфікації в галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

Напрямок наукової діяльності:

Удосконалення методу обґрунтування будівництва обходів населених пунктів з урахуванням екологічних показників; геоінформаційні системи в землеустрої.

Відомості про підвищення кваліфікації: Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС/055245 в галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за дисциплінами «Картографія», «Землеустрій», «Фотограмметрія та дистанційне зондування» у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

Сертифікат з проходження OFF-LINE навчання з курсів «Сучасні автоматизовані технології при виробництві інженерно-геологічних робіт» та «Сучасні автоматизовані технології створення топографічних планів» від 1 лютого 2019 р., компанія «CREDO-DIALOGE», м. Мінськ, Білорусь.

Автор:

понад 50 наукових праць, та навчально-методичних розробок, у т.ч. 1 монографія, 2 навчальних посібника, 2 статті у виданнях, що включені до міжнародних науково метричних баз SCOPUS. Має сертифікат із володіння англійської мови на рівні В2.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Ужвієва О. М. Геодезичні дослідження при визначенні зсувних процесів на ділянках шляхів сполучення у гірській місцевості: навч. посібник / Угненко Є.Б.,Ужвієва О.М., Ужвієва О.М., Орел Є.Ф., Сорочук Н.І. – Київ: Видавничийдім «Кондор», 2019. – 184 с.
 2. Навчальна геодезична практика: навч. посібник / Глущенко В.М., Угненко Є.Б., Павленко Н.В., Ужвієва О.М., Ужвієва О.М. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 196 с.
 3. Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. Дослідження режимів руху на дорогах, що підлягають реконструкції/ Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. – Науковий вісник будівництва, № 44, – Харків, 2007. – с. 246-248.
 4. Ye. B. Ugnenko, Еlena Uzhvieva, Rady Makovyey, Virgaudas Puodžiukas Study Of Construction Of Bypass Roads With Consideration Of Environmental And Energy Indicators / Ugnenko Ye. B., Uzhvieva Еlena, Makovyey Rady, Puodžiukas Virgaudas “Environmental Engineering” 10th International Conference Vilnius Gediminas Technical University Lithuania, 27–28 April 2017
 5. Ye. B. Ugnenko, Е. Uzhvieva, Ye. Voronova Simulation of traffic flows on the road network of urban area / Ugnenko Ye. B., Uzhvieva Е., Voronova Ye. Procedia Engineering 134, Transbaltica 2015: proceedings of the 9th International Scientific Conference, Vilnus Gediminas Technical University, Lithuania, – 2016, – Р.153-156
 6. Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. Розрахунок питомих рівнів платежів (екокомпенсацій) за викиди в атмосферу шкідливих речовин автотранспортними засобами / Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. Науковий вісник будівництва: зб. наук. праць: . – Х.: ХДТУБА. –2015. – № 4(82). – С. 211 – 213.
 7. Ужвієва О.М. Удосконалення методу обґрунтування будівництва обходів населених пунктів з урахуванням екологічних показників : монографія / Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. – Х.:ХНАДУ, 2014. – 120 с.
 8. Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. Імовірнісна оцінка покращення дорожніх умов та математичні моделі підвищення безпеки руху / Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. Наукові нотатки: міжвузівський зб. – Луцьк.: ЛНТУ. – 2013. – Вип. 46. – 2014. – с. 546-550.
 9. Evgeniya Ugnenko, Elena Uzhvieva, Radu Makovyey Features of measurement of harmful vehicle emissions concentrations in the atmosphere of the urban area / Ugnenko Evgeniya, Uzhvieva Elena, Makovyey Radu 17th Conference for Junior Researchers «Science – Future of Lithuania. Transport Engineering and Management». – Vilnius, 2014. – P. 175-177.
 10. Угненко Е.Б., Ужвиева Е.Н. Методика определения средней скорости транспортного потока с учетом экологических показателей / Угненко Е.Б., Ужвиева Е.Н. Проблеми розвитку міського середовища: наук.-техн. збірник / – К.: НАУ, 2014. – Вип. 11. – с. 404–411
 11. Е. Uzhvieva Multicriterion estimation of performances of the automobile breaking system / Uzhvieva Е. Proceedings of the 8th International Scientific Conference TRANSBALTICA 2013–Vilnius: VGTU. –2013. – Р. 251-253
 12. E. Ugnenko, Ye.Voronova, Е. Uzhvieva, V. Gavrish Physical principles of small space settlements roadside area pollution forecasting / Ugnenko E., Voronova Ye., Uzhvieva Е., Gavrish V. Вісник Національного університету «Львівська політехніка. Теорія і практика будівництва.» – Львів. – 2013. – c. 304-309

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Геодезичне забезпечення галузіЗалізничні споруди та колійне господарство
2Інженерна геодезіяЗалізничні споруди та колійне господарство
3Навчальна геодезична практикаЗалізничні споруди та колійне господарство