Якість, стандартизація та сертифікація

Шифр: 1879

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 15700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-професійна програма)
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2021

Якість, стандартизація та сертифікація Якість, стандартизація та сертифікація Якість, стандартизація та сертифікація

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Якість, стандартизація та сертифікація” є д.т.н., професор Тимофеєва Л.А.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за освітньою програмою є підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних задач, розробки засобів, інформаційно-вимірювальної техніки; розробки та практичній реалізації систем стандартизації, оцінки відповідності, розробки, перегляду й гармонізації нормативних документів зі стандартизації, оцінки відповідності, метрологічного забезпечення та систем управління якістю при виконанні організаційних та технічних робіт прикладних досліджень у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Адресати освітньої програми

Програма буде цікавою для тих, хто планує  працювати  в області забезпечення та оцінки якості продукції, а також контролю за умовами експлуатації технічних засобів (приладів, устаткування), закріплення в стандартах і нормативах правил для досягнення економії ресурсів при дотриманні безпеки виробництва.

Якщо ви прагнете реалізувати свій професійний потенціал та побудувати успішну кар’єру- вам потрібна спеціальність «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • знання і розуміння сучасних методів наукових досліджень, організації та планування експерименту, комп’ютеризованих методів дослідження та опрацювання результатів вимірювань;
 • знання і розуміння основних понять теорії вимірювань, застосовувати на практиці та при комп’ютерному моделюванні об’єктів та явищ;
 • вміння виконувати аналіз інженерних продуктів, процесів і систем за встановленими критеріями, обирати і застосовувати найбільш придатні аналітичні, розрахункові та експериментальні методи для проведення досліджень, інтерпретувати результати досліджень;
 • вміння формулювати та вирішувати завдання у галузі метрології, що пов’язані з процедурами спостереження об’єктів, вимірювання, контролю, діагностування і прогнозування з урахуванням важливості соціальних обмежень (суспільство, здоров’я і безпека, охорона довкілля, економіка, промисловість тощо);
 • вміння розробляти нормативно-технічні документи та стандарти метрологічної спрямованості на інженерні продукти, процеси і системи;
 • вміння проектувати і розробляти інженерні продукти, процеси та системи метрологічної спрямованості, обирати і застосовувати методи комп’ютеризованих експериментальних досліджень;
 • володіння сучасними методами та методиками проектування і дослідження, а також аналізу отриманих результатів;
 • аналізування та оцінювання впливу інформаційно-вимірювальної техніки та метрологічної діяльності на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності людини;
 • розуміння методологічних і філософських аспектів сучасної науки і їх місце в процесі наукових досліджень;
 • вільно презентувати та обговорювати наукові результати державною мовою та англійською або однією з мов країн Європейського Союзу в усній та письмовій формах, а також вести наукову дискусію;
 • застосовування апаратних та програмних засобів сучасних інформаційних технологій для вирішення задач в сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки;
 • розуміння основ патентознавства та мати навички захисту інтелектуальної власності.

Можливості працевлаштування

Місцем роботи і застосування знань випускників є підприємства промисловості, органи місцевого самоврядування, органи сертифікації, випробувальні лабораторії – всюди, де потрібен контроль якості продукції, сертифікація продукції, послуг, робіт, робочих місць, розробка нормативних документів (стандартів,регламентів, склепінь правил і ін.), розробка і сертифікація систем менеджменту якості.

Додаткова інформація

Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної практики.