Тимофеєва Лариса Андріївна

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1949

Освіта:

У 1973 році закінчила Харківський державний університет ім. Каразіна за спеціальністю “Хімія”. З 1976 по 1989 рік, працювала на кафедрі «Технологія металів» на посаді молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, 1987 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.02.01 – Матеріалознавство в машинобудуванні. З 1989 року по 2000 рік працювала на кафедрі «Технологія металів і матеріалознавство» Харківського автомобільно – дорожнього технічного університету, на посаді старшого наукового співробітника, а потім професором кафедри. У 1994 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю – Матеріалознавство, а 2001 році присвоєно вчене звання професора.

Напрямок наукової діяльності:

Розробка екологічно-чистих технологій для підвищення експлуатаційних характеристик деталей машин і механізмів транспортного призначення; удосконалення нормативного забезпечення послуг та продукції транспортного машинобудування.

Автор:

Автор понад 472 наукових праць. Опубліковано 310 – статей, доповідей – 89, винаходів – 36, патентів – 22, понад 75 виступів на конференціях.

Нагороди та подяки:

Лауреат державної премії в галузі науки і техніки України – Розроблення теоретичних та практичних основ створення і промислового освоєння нового покоління конкурентоспроможних, високоефективних та надійних апаратів пневматичних систем дорожніх транспортних засобів (1998).

“Відмінник освіти” Міністерства освіти і науки України (2004), має звання «Почесний працівник транспорту України»(2004).

Член міжнародної «Асоціації технологів машинобудування», завідувач кафедри «ЮНЕСКО» – екологічно чисті технології.

Член редакційної колегії збірника наукових праць УкрДУЗТ.

Дійсний член Академії метрології України та  Транспортної академії України .

Нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Держспоживстандарту України.

З 2007 року за особисті досягнення в області науки, вагомий внесок у вирішення науково-технічних і соціально-економічних проблем Харківської області призначена іменна стипендія облдержадміністрації імені Георгія Федоровича Проскури.

Вибрані публікації:

 1. Тимофеєва Л.А., Тимофеєв С.С., Федченко І.І., Демін А.Ю. Повышение износостойкости восстановленных деталей транспортных двигателей / Л.А. Тимофеєва., С.С. Тимофєєв, І.І. Федченко, А.Ю. Демін // Трение и износ. Сборник научных трудов. – Том 37. – №6. – Гомель: ИММС НАН Беларуси. 2016. – С. 699-704. (Индексируется в SCOPUS).
 2. Тимофеева Л.А., Проскурина Л.В., Остапчук В.Н., Тимофеев С.С. Управление условиями антифрикционности узлов трения/ Л.А.Тимофеева, Л.В. Проскурина, В.Н. Остапчук, С.С. Тимофеев //Журнал: Тяжелое машиностроение, – 2002. – №3. – С.27-28. (Индексируется в SCOPUS )
 3. Timofeeva L.A., Timofeev S.S., Fedchenko I.I., Dyomin, A.Y. Increasing the wear resistance of reworked parts of transport engines / L.A. Timofeeva, S.S. Timofeev, I.I. Fedchenko, A.Y. Dyomin // Journal of Friction and Wear. − 2017. − Vol. 38. − № 1. − PP. 13–16.
 4. Тимофеєва Л.А. Фактори підвищення конкуренто – спроможності продукції // Збірник наукових праць УкрДУЗТ (електроне видання). Вип.11, Харків , – 2015. С.107-113.
 5. Тимофеева Л.А., Николаенко А.О. Управление качеством технического обслуживания ремонта деталей подвижного состава // Збірник наукових праць УкрДАЗТ, вип.143, 2014р., с.69-72 .
 6. Тимофеєва Л.А., Тимофєєв С.С., Федченко І.І., Комарова Г. Л. Системный подход к выбору технологий управления качеством поверхностных слоев деталей // Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2013.- 3/1(51). – С.21-24.
 7. Тимофеева Л.А. Управление качеством поверхности при алмазном выглаживании деталей из высокопрочного чугуна // Вестник ХНАДУ: Сб. научн. трудов. – Харьков: Изд-во ХНАДУ, 2013. – Вып. 54. – С. 114-117.
 8. Тимофеєва Л.А, Комарова А.Л. Анализ основних аспектов регулирования качества продукции УкрДАЗТ, Збірник наукових праць. Вип.134, Харків 2013. С.220-224.
 9. Тимофеева Л.А., Геворкян Е.С. Повышения качества подготовки поверхностей изделий транспортного назначения при их восстановлении // Вестник сертификации железнодорожного транспорта, 2013. – №3/1. – С.68-69.
 10. Тимофеєва Л.А., Бутенко В.М. Сравнительна характеристика методов определения показателей качества продукции транспортного назначения Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2013.- 4(193). – С.35-39
 11. Тимофеева Л.А., Федченко І.І. Повышение качества стальных изделий транспортного назначения // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2014. − №1. − С. 121 – 123.
 12. Тимофеєва Л.А. Метрологічне забезпечення сертифікації продукції // УкрДУЗТ, Збірник наукових праць (електроне видання). Вип.9, Харків 2014. С.185-188.
 13. Пат. №109212 Україна, (2015) С21D 1/00. Спосіб поверхневого зміцнення колінчастих валів із залізовуглецевих сплавів / [Тимофеєва Л.А., Тимофєєв С.С., Дьомін А.Ю.]; заявник та патентовласник Українська державна академія залізничного транспорту. − №а2014 02626, заяв. 17.03.2014; опубл. 27.07.2015, Бюл. №14.
 14. Пат. №107900 Україна, (2015) С04В 35/486. Спосіб отримання матеріалу триботехнічного призначення для інструментів на основі діоксиду цирконію / [Панченко С.В., Тимофеєва Л.А., Тимофєєв С.С., Дьомін А.Ю.]; заявник та патентовласник Українська державна академія залізничного транспорту. − №u2014 03216, заяв . 31.03.2014; опубл . 25.02.2015, Бюл . №4.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Організація технологічних процесівЯкість, стандартизація та сертифікація
2Інтелектуальна власність та патентознавствоЯкість, стандартизація та сертифікація
3Матеріалознавство та ТВММетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
4Транспортна екологіяЯкість, стандартизація та сертифікація
5Основи екологіїМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
6Основи технічної творчостіМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
7Міжнародний досвід стандартизації та акредитаціїЯкість, стандартизація та сертифікація