Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Шифр: 24011

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 129.13

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 15/5

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 12500

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2022

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” є к.т.н., доцент Комарова Г.Л.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за освітньою програмою є підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних задач розробки та використання засобів вимірювальної техніки, використання інформаційних технологій для опрацювання результатів вимірювання та автоматизації метрологічної діяльності при виконанні організаційних та технічних робіт, прикладних досліджень у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Адресати освітньої програми

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з організацією перевірки, ремонту і калібрування засобів вимірювань, розробки метрологічної документації, здійснювання контролю відповідності методів і засобів вимірювань вимогам законодавства, проводженням метрологічних експертиз.

Якщо ви прагнете реалізувати свій професійний потенціал та побудувати успішну кар’єру – вам потрібна спеціальність «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • базові знання гуманітарного та економічного спрямування, що сприяють формуванню особистості, здатності до ефективної комунікаційної взаємодії та використовуються у професійній та соціальній діяльності;
 • фундаментальні теоретичні знання з математики, фізики, інформатики, які використовуються у професійній діяльності;
 • вміння знаходити обґрунтовані рішення при складанні структурної, функціональної та принципової схем засобів інформаційно-вимірювальної техніки;
 • знаннята розуміння основних понять метрології, теорії вимірювань, математичного та комп’ютерного моделювання, сучасні методи обробки та оцінювання точності вимірювального експерименту;
 • вміння вибирати, виходячи з технічної задачі, стандартизований метод оцінювання та вимірювального контролю характерних властивостей продукції та параметрів технологічних процесів;
 • вміння використовувати принципи і методи відтворення еталонних величин при побудові еталонних засобів вимірювальної техніки (стандартних зразків, еталонних перетворювачів, еталонних засобів вимірювання.
 • вміння використовувати інформаційні технології при розробці програмного забезпечення для опрацювання вимірювальної інформації.
 • вміння організовувати та проводити вимірювання, технічний контроль і випробування.
 • вміння встановлювати раціональну номенклатуру метрологічних характеристик засобів вимірювання для отримання результатів вимірювання з заданою точністю.
 • знання стандартів з метрології, засобів вимірювальної техніки та метрологічного забезпечення якості продукції.
 • знання та розуміння сучасних теоретичних та експериментальних методів досліджень з оцінюванням точності отриманих результатів.
 • знання та вміння застосовувати сучасні інформаційні технології для вирішення задач в сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки.
 • вміння організувати процедуру вимірювання, калібрування, випробувань при роботі в групі або окремо.
 • знання та розуміння предметної області, її історію та місце в сталому розвитку техніки і технологій, у загальній системі знань про природу і суспільство.
 • вміння враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень.
 • вміння використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • вміння використовувати у виробничій і соціальній діяльності фундаментальні поняття і категорії державотворення для обґрунтування власних світоглядних позицій та політичних переконань з урахуванням соціально-політичної історії України, правових засад та етичних норм.

Можливості працевлаштування

Місцем роботи і застосування знань випускників є  провідні посади в службах та органах стандартизації, метрології та сертифікації в бюджетних сферах та на державних підприємствах багатьох галузей, службах митного контролю, на підприємствах адміністративної та контрольно-інспекційної діяльності в державних установах; що займаються питаннями метрології, стандартизації та сертифікації.

Додаткова інформація

Можливість навчання за програмою другого  магістерського рівня вищої освіти