Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Шифр: 47875

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 100

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 5

Термін навчання: 4 р.

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 27770

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІІ-доктор філософії, 4 роки/8 семестрів

Рівень освіти: доктор філософії

Рік вступу: 2022

Гарант освітньої програми

Гарантом ОНП “Якість, стандартизація та сертифікація” є к.т.н., доцент Бутенко В.М.

Мета навчання за освітньо-науковою програмою

Метою навчання за освітньо-науковою програмою є створення, оптимізацію та вдосконалення нормативної бази та механізмів її застосування, методи та засоби до всіх галузей науки, техніки, народного господарства, а також ефективного метрологічного забезпечення єдності вимірювань і випробувань.

Адресати освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма спрямована на тих, хто планує досліджувати, розвивати та удосконалювати актуальні наукові аспекти спеціальності, в рамках якої можлива подальша наукова та викладацька кар’єра.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

За результатами виконання ОНП підготовки докторів філософії за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» випускники аспірантури набувають інтегральну, загальні та фахові компетентності:

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Загальні та фахові компетентності:

 • уміння створювати нормативну документацію зі стандартизації, сертифікації таметрологічного забезпечення, розвивати і вдосконалювати науково-технічну термінологію
 • уміння оптимізувати схеми передавання розміру одиниць фізичних величин від еталонів доробочих засобів вимірювань з метою спрощення їх структури, скорочення кількості ланок і ступенів
 • володіння науково-технічними засадами створення нормативних документів з питань безпеки продукції (процесів, робіт, послуг) для життя, здоров’я, майна громадян, охорони довкілля та безпеки народногосподарських об’єктів з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф
 • володіння теоретичним термінологічним науковим апаратом, щодо об’єкту дослідження за спеціальністю «Метрологія та вимірювальна техніка»;
 • володіння глибинним науковим та культурним світоглядом рівня здобувача науково-
 • ступеня доктора філософії, шляхом засвоєння знань основних концепцій, теоретичних та практичних проблем, історії розвитку галузі науки та сучасним станом розвитку наукової літератури;
 • володіння знаннями теоретичного аналізу з менеджменту на основі якості;
 • володіння знаннями щодо теоретичних основ методів оцінки управління якістю продукції та послуг;
 • знання в галузі сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів та навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси;
 • здатність планувати та розподіляти час для пошуку та аналізу джерел інформації стосовно тематики досліджень;
 • здатність планувати, проектувати та виконувати наукові дослідження зі стадії постановки задачі до оцінювання та розгляду результатів та отриманих даних, що включає вміння вибрати потрібну техніку та методику досліджень;
 • здатність використовувати професійно – профільовані знання й практичні навички з міжнародного досвіду стандартизації, сертифікації та управління якістю;
 • знання та розуміння міжнародного досвіду оцінювання якості управління підприємствами, стандартизації та сертифікації продукції транспортного машинобудування. Вміння використовувати знання й практичні навички з міжнародного досвіду стандартизації, сертифікації, якості;
 • вміння та навики виявляти, ставити та вирішувати наукові задачі та проблеми. Вміння та навики формулювати структуру і розробляти технологічну карту дослідження. Вміння та навики доводити результати досліджень та інновацій до колег;
 • вміння та навики створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких відповідає вимогам рецензентів на національному та міжнародному рівнях. Вміння та навики спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі наукової та/або професійної діяльності з метою обговорення дискусійних питань, результатів дослідження, узгодження дій і спільної роботи на конференціях, симпозіумах, наукових семінарах тощо;
 • вміння та навики зацікавити результатами дослідження транспортні підприємства. Вміння та навики підготовки запитів на держбюджетне і коштозамовне фінансування наукової продукції;
 • знання та розуміння методів оцінки інформаційної якості вимірювань в системах;
 • знання та розуміння наукових основ планування вимірювального експерименту; підготовляти та проводити експериментальні вимірювальні експерименти; проводити статистичну обробку та інтерпретацію результатів вимірювального експерименту; розробляти і впроваджувати заходи з підвищення ефективності та економічності вимірювального експерименту.

Можливості працевлаштування

Доктор філософії за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка може займати: науково-педогогічні посади у закладах МОН України; керівні посади в науково-дослідних інститутах НАН України, наукових центрах та високотехнологічних компаніях, відповідних департаментах і відділах державних метрологічних служб та центрів різного рівня, ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», у регіональних науково-виробничих центрах стандартизації, метрології та сертифікації, Дорожніх Центрах стандартизації та метрології АТ «Укрзалізниця».

Додаткова інформація

Можливість навчання за програмою докторантури четвертого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Підвищення кваліфікації в науково-дослідних інститутах НАН України, провідних університетах МОН України.