Комп’ютерна інженерія транспортних систем

Шифр: 23924

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія

Факультет: Факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 167.45

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 10/0

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13800

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2020

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Комп’ютерна інженерія транспортних систем” є

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок для проектування, створення та супроводу комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів, обслуговування комп’ютерних систем та мереж, створення системних та прикладних програм в рамках функціонального, процедурного та об’єктно-орієнтованого підходу для настільних, мобільних, портативних, вбудованих та хмарних    систем, проектування схемотехнічних пристроїв транспортного призначення.

Студенти вивчають алгоритми та структури даних, апаратні і програмні компоненти    комп’ютерних систем і мереж, системне програмне забезпечення (операційні системи, утиліти, засоби створення та дослідження програм), методи опрацювання, передавання, перетворення та зберігання інформації; схемотехніку сучасних комп’ютерних систем для потреб транспортного комплексу.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань з комп’ютерної інженерії транспортних систем.

Програма буде корисною для тих, хто цікавиться у першу чергу транспортними  інформаційними технологіями, комп’ютерними системами, хто планує займатися сучасними комп’ютерними технологіями у транспортній галузі. Особливістю програми є орієнтація на впровадження нових систем і комп’ютерно-інтегрованих технологій на підприємствах транспортного комплексу.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • знання операційних систем, утиліт, засобів створення та дослідження програм, алгоритмів та структур даних, апаратних та програмних засобів комп’ютерних систем і мереж, системного  програмного забезпечення у тому числі і спеціального призначення  методи зберігання, візуалізації, передавання, перетворення інформації, схемотехніки сучасних комп’ютерних систем для транспортного комплексу;
  • вміння здійснювати розроблення технічних рішень транспортних систем ;
  • вміння використовувати сучасні комп’ютерні засоби системного, функціонального, конструкторського та технологічного проектування комп’ютерних систем та мереж у тому числі для потреб транспортних систем;
  • вміння здійснювати розроблення програмного забезпечення для комп’ютерних систем з    паралельною та розподіленою архітектурою, володіти засобами сучасних мов та бібліотек паралельного програмування;
  • вміння застосовувати у професійній діяльності сучасні теорії організації баз даних, методи і технології їх розробки та використання;
  • вміння застосовувати в процесі професійної діяльності методи і засоби захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах з сучасними криптосистемами з врахуванням вимог транспортної галузі.

Можливості працевлаштування

Для виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської й дослідницької діяльності в галузі інформаційних технологій у тому числі і на залізничному транспорті.

Основні посади: технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки, програмісти, технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, фахівець інфокомунікацій, фахівець з розроблення комп’ютерних програм, фахівець з інформаційних технологій.

Додаткова інформація

Модернізація транспортного комплексу України потребує фахівців зі знанням комп’ютерної інженерії транспортного призначення. Це системи керування рухом поїздів, електронні інформаційні сервіси, керування транспортними базами даних. Тому значна кількість ІТ компаній зорієнтувала свою діяльність саме для вирішення проблем транспортної галузі.

Завдяки тісним зв’язкам кафедри з виробничниками, ІТ індустрією та розробниками сучасного електронного обладнання студенти гарантовано працевлаштовуються і можуть поєднувати навчання з працею в відомих  комп’ютерних фірмах.