Логістика

Шифр: 1512

Спеціальність: 073 Менеджмент

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 18600

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2020

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Логістика” є к.е.н., доцент Паламарчук І.В.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є комплексна підготовка фахівців в області бізнес-управління, що займаються організацією, управлінням, контролем, регулюванням, плануванням і економічним супроводом логістичної діяльності підприємств (організацій).

Адресати освітньої програми

Програма буде цікавою для тих, кого цікавлять сфери управління, транспорту, складування і сервісного обслуговування, хто переконаний, що саме логістика є сучасним інструментом ефективності ринкової економіки і прагнуть побудувати свою кар’єру в логістичному бізнесі.

Особливістю освітньої програми є професійна орієнтація на сферу комерційної діяльності, яка постійно оновлюється і розширюється.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • Вивчення особливостей об’єктів логістичної інфраструктури підприємств та логістичної інфраструктури України;
  • техніко-економічних характеристик транспортної, складської, маніпуляційної, пакувальної, інформаційної, фінансової інфраструктур;
  • проектування і організування логістичних систем на макро-, мезо- та мікрорівнях;
  • проектування та планування ланцюгів поставок, оперування критеріями якості та ефективності функціонування ланцюгів поставок;
  • моделювання систем, загальних принципів управління системами оптимізації їх та параметрів методології системного підходу, принципів організації та управління логістичними системами;
  • організації роботи служби логістики на підприємстві, координації діяльності структурних підрозділів компанії, а також взаємодії з бізнес-партнерами;
  • здійснення аналізу різних аспектів управління фінансовими потоками в логістичних системах;
  • обґрунтування ефективності інвестування в логістику, розрахунок внутрішньої норми дохідності при формуванні портфеля інвестицій.

Можливості працевлаштування

Випускники освітньої програми «Логістика» мають високий рівень теоретичної підготоки та володіння практичними навичками, що дозволяє їм реалізовувати свої здібності на посадах керівників або провідних фахівців підприємств різних форм власності, галузей економіки та організаційно-правових установ, зокрема: керівника служби логістики; керівника регіональних розподільчих центрів; керівника термінального комплексу; менеджера з логістики; начальника відділу закупівель та збуту; начальника транспортного відділу; аналітика з логістичного планування тощо.

Магістр з логістики за умов набуття відповідного досвіду також може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: фінансово-економічна, маркетингова, обліково – контрольна, зовнішньоекономічна.

Додаткова інформація

Важливість логістики і управління ланцюгами поставок зростає внаслідок розвитку світової торгівлі. Знання в області логістики і ланцюгів постачання надають можливість відмінного міжнародного кар’єрного росту і завидні фінансові перспективи.