Локомотиви та локомотивне господарство

Шифр: 2041

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 130

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 30/10

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2023

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Локомотиви та локомотивне господарство” є д.т.н., професор Крашенінін О.С.

Мета навчання за освітньою програмою

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі конструювання, експлуатації, ремонту, модернізації та утилізації локомотивів або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов функціонування рухомого складу та інфраструктури залізниць.

Адресати освітньої програми

Організації з експлуатації та ремонту локомотивів, що здійснюють контроль за виробництвом у локомотивобудівельних, локомотиворемонтних підприємствах та локомотивних депо магістрального залізничного.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та практичні  проблеми  у  професійній  діяльності  у  сфері залізничного  транспорту  відповідно  до  спеціалізації  або  у процесі  подальшого  навчання  із  застосуванням  положень, теорій та методів природничих, технічних, інформаційних та соціально-економічних  наук,  що  характеризується комплексністю  та  великим спектром  умов  функціонування об’єктів залізничного транспорту.

Можливості працевлаштування

Сфера діяльності випускників — залізничний транспорт. Місцем роботи можуть бути організації, що займаються технічним обслуговуванням, проектуванням, виробництвом, випробуванням, експлуатацією та ремонтом засобів залізничного транспорту; проектуванням технологічних процесів і засобів технічного оснащення для технічного обслуговування і ремонту, діагностування засобів залізничного транспорту; розробкою проектної і нормативно-технічної документації.

Додаткова інформація

Застосування інноваційних технологій протягом навчання з використанням сучасних інформаційних технологій,  проведення  виробничих  та  переддипломних  практик  на  локомотиворемонтних  підприємствах  та  в локомотивних депо.