Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Шифр: 17454

Спеціальність: 073 Менеджмент

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 15700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-професійна програма)
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2020

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” є д.т.н., доцент Дикань О.В.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є підготовка грамотних керівників у сфері зовнішньоекономічної діяльності, які домагаються своїх цілей через уміння управляти можливостями підприємства і мотивами поведінки персоналу.Окрему увагу приділено поглибленому вивченню іноземної мови; розумінню юридичних тонкощей ведення угод на міжнародному рівні і процедури митного оформлення; формуванню навичок ведення переговорів і ділового спілкування; пізнання в міжнародній економіці і основ організації праці.

Адресати освітньої програми

Програма буде цікавою для тих, хто планує розробляти, організовувати та контролювати заходи, направлені на формування взаємовигідних зв’язків компанії із зарубіжними партнерами. Програма націлена на підготовку особи до здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок за спеціальністю 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», загальних засад методології професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • Володіти основами визначення економічного потенціалу країн світу та України з метою виявлення об’єктивних і суб’єктивних умов організації спільних з іноземним капіталом підприємств, транснаціональних корпорацій;
  • вміти застосувати кредитні методи підтримки зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких
  • структур;
  • вміти реалізувати технології здійснення валютних операцій, різних форм міжнародних розрахунків, використовувати загальноприйняті міжнародні правила, що застосовуються банками при обслуговуванні суб’єктів ЗЕД;
  • вміти формувати цілісне уявлення про процеси міжнародної маркетингової діяльності, володіти культурою сучасного економічного мислення та оцінювати ефективність реалізації міжнародних маркетингових програм;
  • вміти використовувати теоретичні основи управління митною справою, принципи митної справи, особливості митних формальностей на різних видах транспорту, володіти методологічними підходами щодо оцінки застосування важелів митної справи, митного оформлення і проходження товарів;
  • оцінювати ефективність, ризики, ліквідність окремих реальних проектів та фінансових інструментів;

Можливості працевлаштування

Випускник з вищою освітою другого (магістерського) рівня, який здобув ступень магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» – затребуваний професіонал на ринку праці, який може працювати керівником або провідним фахівцем підприємств різних форм власності, галузей економіки та організаційно-правових установ, зокрема: у державному і приватному секторах економіки може займати посади: керівника та спеціаліста державних установ та транспортних підприємств; менеджера  зовнішньоекономічної діяльності; митного брокера; начальника складу (вантажного, митного, ліцензійного); керівника міжнародного туристичного агентства; керівника малого підприємства у сфері виробництва та послуг з орієнтацією на зовнішньоекономічну діяльність; начальника відділу зовнішньоекономічних зв’язків, стратегічного аналізу та зв’язків з громадськістю тощо.

Магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: фінансово-економічна, маркетингова, обліково – контрольна, логістична.

Додаткова інформація

Забезпечення цілісного підходу до підготовки економістів вищої кваліфікації; висока затребуваність професіоналів зовнішньоекономічної діяльності широкого профілю; поєднання поглибленої підготовки університетського рівня, в тому числі на основі максимального використання потенціалу інших кафедр Університету, з практичною націленістю освітнього процесу – все це є перевагами освітньої програми та запорука успіху в професії.