Міжнародна економіка

Шифр: 50552

Спеціальність: 051 Економіка

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Математика або Історія України або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 150

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 0

Термін навчання: 3 р. 10 міс.

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 0

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2024

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Міжнародна економіка” є к.е.н., доцент Обруч Г.В.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою освітньо-наукової програми є підготовка інтегрованих у міжнародний простір фахівців, здатних до розв’язання складних спеціалізованих задач та прикладних проблем у сфері міжнародних економічних відносин, використовуючи інноваційні технології та сучасні базові інструменти реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, які бажають оволодіти ґрунтовними знаннями з теорії і практики світогосподарського розвитку для розв’язування комплексних проблем міжнародної економічної діяльності суб’єктів господарювання різного рівня.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

– спрямованість на формування та розвиток професійних знань та практичних навичок в галузі міжнародних економічних відносин на всіх рівнях;

– використання в навчальному процесі елементів дуальної освіти;

– поглиблене вивчення іноземної мови через створення іномовного середовища навчання;

– використання інтерактивних методик викладання професійних дисциплін;

– широкий спектр компетентностей надає можливість працевлаштування на мікро- та макрорівнях

Можливості працевлаштування

Після закінчення навчання випускники освітньої програми здатні виконувати професійну роботу у вітчизняних і закордонних компаніях, органах державної влади та місцевого самоврядування,  громадських та міжнародних організаціях на посадах:

– економіст з міжнародної торгівлі;

– економіст у міжнародних організаціях;

– експерт із зовнішньоекономічних питань;

– спеціаліст з управління активами в міжнародних економічних відносинах;

– економічний радник;

– економіст у міжнародних фінансових установах.

 

Додаткова інформація

 

Бакалавр може продовжувати навчання на другому (магістерському) за економічним напрямом знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або суміжною – магістерські (освітньо-наукові/ освітньо- професійні) програми вищої освіти.

Кафедра «Економіка  та управління виробничим і комерційним бізнесом», що випускає фахівців за програмою підготовки «Економіка підприємства», пропонує: організацію науково-дослідної роботи студентів у Студентському науковому центрі; організацію навчального процесу в аудиторіях , оснащених сучасною мультимедійною технікою, з проведенням аудіо- та відеокурсів в межах професійних дисциплін спеціальності та можливість дистанційного навчання; по отриманні диплому магістра або спеціаліста можливість вступу до аспірантури та захистити кандидатську і докторську дисертації у спеціалізованій вченій раді, що діє на кафедрі; можливість публікації наукових статей у фаховому збірнику «Вісник економіки транспорту і промисловості», редакційна рада якого діє при кафедрі; участь у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції з проблем міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики (беруть участь фахівці та вчені з України, Європи, Азії).

Враховуючи необхідність у всесторонній освіті сучасного бізнесмена кафедра забезпечує велику увагу духовно-моральному вихованню для створення висококультурної особистості, для здійснення підприємницької діяльності та в особистому житті.