Обруч Ганна Володимирівна

Посада: доцент, заст. голови НДР студентів економічного факультету

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук

Рік народження: 1992

Освіта:

Освіту здобула в Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю «Економіка підприємства», отримала кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

Кандидат економічних наук з 2017 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Забезпечення розвитку потенціалу конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств України» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Доктор економічних наук з 2022 року. Дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 в Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації:  «Теоретико-методологічні аспекти забезпечення збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації» (науковий консультант – професор Дикань В.Л.)

У 2022 році пройшла міжнародне стажування в м. Рига (Латвія) за тематикою «Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Training in Economics and Management».

 

Напрямок наукової діяльності:

забезпечення збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту, інноваційний розвиток і конкурентоспрожність підприємств промисловості та транспорту.

Автор:

120 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Нагороди та подяки:

Подяка за високий професіоналізм, плідну працю та підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст 5-6 квітня 2018 р. (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2018 р.); Подяка за активну співпрацю в організації Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток» (Харківський національний університет будівництва та архітектури, 2018 р.); Подяка за високий професіоналізм, плідну працю та підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2019/2020 навчальному році за спеціальністю «Автомобільний транспорт» напрям «Транспортне підприємництво» 9 квітня 2020 р. (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020 р.), Подяка за високий професіоналізм, плідну працю та підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціалізації «Економіка підприємства» за ступенем вищої освіти «магістр» 22 квітня 2021 р. (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021 р.).

Вибрані публікації:

  1. Обруч Г. В. Особливості міжгалузевої кластеризації: проблеми, специфікації та перспективи. Актуальні проблеми соціально-орієнтованої економіки: колективна монографія; за заг. ред. д.е.н., проф. В. В. Прохорової. Харків, 2017. С. 7-19.
  2. Обруч Г.В. Передумови та перспективи розвитку соціальної відповідальності на залізничному транспорті Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін: монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Л. Калініченко. Х. : ФОП Панов А. М., 2019. 640 с. С. 147-158.
  3. Обруч Г. В. Розвиток послуг підприємств залізничного транспорту на основі розбудови цифрових платформ. Підприємництво та інновації. 2019. Вип. 10. С. 69 ‒ 73.
  4. Обруч Г. В. Цифрові інструменти управління адаптацією персоналу підприємств залізничного транспорту в контексті забезпечення їх збалансованого розвитку. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Вип. 1 (112). С. 113 ‒ 118.
  5. Gontareva I., Gontareva I., Babenko V., Shmatko N., Litvinov O., Obruch H.The Model of Network Consulting Communication at the Early Stages of Entrepreneurship. Wseas Transactions on Environment and Development. 2020. Vol. 16, рр. 390-396. URL: https://www.wseas.org/multimedia/journals/environment/2020/a785115-033.pdf.
  6. Обруч Г. В., Дикань В.Л. Розроблення підходу до формування системи нематеріальної мотивації працівників підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2020. № 1 (69). С. 96 ‒ 107.
  7. Обруч Г. В. Збалансований розвиток підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації економіки: монографія. Харків: УкрДУЗТ, 2020. 402 с.
  8. Obruch H., Zakharin S., Babyna T., Natroshvili S., Smyrnov Y.,             Honcharenko N. Market and Social Transformations as a Condition of Sustainable Development at the Regional Level: Small and Medium Business and IT Management. Journal of Information Technology Management. 2021. URL: https://journals.ut.ac.ir/article_80740_374a34de5ea7f85133f4701465773603.pdf.
  9. Обруч Г. В. Трансформація інноваційних систем підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2021. Вип. 36. С. 108 – 113.
  10. Обруч Г. В. Забезпечення розвитку підприємств залізничного транспорту в умовах реалізації цифрових трансформацій у галузі. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2021. № 1 (73). С. 179 – 185.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Інноваційний розвиток підприємстваОблік, аудит і оподаткування комерційної діяльності
2Інноваційний розвиток підприємстваУправління фінансами, банківська справа та страхування
3Інноваційний розвиток підприємстваПідприємництво
4Інноваційний розвиток підприємстваМаркетинг
5Біржова діяльністьПідприємництво
6Економічний аналізЕкономіка підприємства
7Економічний аналізПідприємництво