Підприємництво

Шифр: 1848

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія

Прохідний бал минулих років: 172

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 20/0

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 21019

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Підприємництво” є к.е.н., доцент, Сухорукова Т.Г.

Мета навчання за освітньою програмою

Підготовка висококваліфікованих бакалаврів, здатних успішно працювати в обраній сфері діяльності, які володіють сучасним економічним мисленням, універсальними і професійними компетентностями, які є необхідними для здійснення професійної діяльності, спрямованої на максимальне забезпечення попиту споживачів на товари та високої культури їх обслуговування на торговельних підприємствах, розробки і прийняття обґрунтованих рішень в області підприємництва

Адресати освітньої програми

Програма є багатопрофільною та передбачає оптимальне поєднання змісту теоретичної та практичної підготовки, що дозволяє майбутнім фахівцям набути необхідних знань та навичок з економічних процесів та закономірностей функціонування і розвитку підприємництва

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

Випускники освітньо-професійної програми “Підприємництво” – конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від малого бізнесу – до транснаціональних корпорацій.

Можливості працевлаштування

Можливість реалізувати отримані знання, працюючи у: виробничих та торгівельних підприємствах; вітчизняних та міжнародних холдингових компаніях (департаменти планування, стратегічного та інноваційного розвитку; відділи бюджетування та продажу); консалтингових і інвестиційних компаніях; банківських установах (корпоративне кредитування); органах державної влади; власному бізнесі.

Додаткова інформація

Бакалавр може продовжувати навчання на другому (магістерському) за економічним напрямом знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або суміжною – магістерські (освітньо-наукові/ освітньо- професійні) програми вищої освіти.

Кафедра «Економіка  та управління виробничим і комерційним бізнесом», що випускає фахівців за програмою підготовки «Підприємництво», пропонує: організацію науково-дослідної роботи студентів у Студентському науковому центрі; організацію навчального процесу в аудиторіях,  оснащених сучасною мультимедійною технікою, з проведенням аудіо- та відеокурсів в межах професійних дисциплін спеціальності та можливість дистанційного навчання; по отриманні диплому магістра або спеціаліста можливість вступу до аспірантури та захисти кандидатську і докторську дисертації у спеціалізованій вченій раді, що діє на кафедрі; можливість публікації наукових статей у фаховому збірнику «Вісник економіки транспорту і промисловості», редакційна рада якого діє при кафедрі; участь у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції з проблем міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики (беруть участь фахівці та вчені з України, Європи, Азії). Враховуючи необхідність у всесторонній освіті сучасного бізнесмена кафедра забезпечує велику увагу духовно-моральному вихованню для створення висококультурної особистості, для здійснення підприємницької діяльності та в особистому житті.