Оцінка землі та нерухомого майна

Шифр: 76544

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

Факультет: Факультет «Будівельний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Математика або Історія України або Географія або Біологія або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 140

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 15/5

Термін навчання: 3 р. 10 м.

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13800

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2021

Мета навчання за освітньою програмою

Метою освітньої програми «Оцінка землі та нерухомого майна» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» є підготовка висококваліфікованих фахівців першого рівня освіти бакалавр. Професійна підготовка передбачає формування таких навичок та вмінь, які дозволять фахівцю самостійно вирішувати складні питання з визначення особливостей сучасного ринку нерухомості та основних чинників, що впливають на вартість нерухомості; визначення витрат на спорудження нерухомого майна, що розташовані на земельній ділянці; визначення вартості нерухомості з використанням мультиплікатора валової ренти; здійснення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, земель сільськогосподарського призначення, земель промисловості, транспорту, земель природоохоронного фонду.

Адресати освітньої програми

Освітньо-професійна програма спрямована на забезпечення теоретичної, практичної та наукової підготовки висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких міцних знань для виконання професійних завдань науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі оцінки землі та нерухомого майна, здатності до самостійної науково-виробничої діяльності в умовах вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, в науково-дослідних установах і підприємствах землевпорядного.

Акцентується увага на глибоких знаннях в галузі оцінки землі та нерухомого майна, а також здатності їх застосування для територіального формування, оцінки, реєстрації об’єктів нерухомості та прав на них, їх облік, планування землекористування та управління в галузі використання земельних ресурсів, включаючи проведення науково-дослідних робіт з даної тематики. Програма орієнтована на проведення досліджень з актуальних проблем оцінки землі та нерухомого майна.

Програма розвиває перспективні напрями розробки проектів і програмам в галузі територіального планування, оцінки, реєстрації об’єктів нерухомості та прав на них, їх обліку, планування землекористування та управління в галузі використання земельних ресурсів тощо.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • Здатність використовувати поглиблені теоретичні та фундаментальні знання для ефективного розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблеми під час професійної діяльності в галузі оцінки землі та нерухомого майна або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів управління земельними ресурсами.
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність оволодіння основними дидактичними принципами педагогічних технологій і процесом педагогічного проектування.
 • Здатність до використання іноземних мов у професійній діяльності.
 • Сприяння втіленню правових норм у суспільні відносини.
 • Оволодіння основами комунікативної культури, стилями і етапами педагогічного спілкування в умовах гуманізації освіти та виховання.
 • Сприяння засвоєнню світоглядних, культурних, моральних цінностей.
 • Здатність оформлення трудових відносин, вирішення трудових спорів.
 • Вміння розробляти, оформляти і керувати проектами земельного кадастру.
 • Проведення нормативної грошової оцінки земель та визначення ринку нерухомості.
 • Складання і оформлення заявки на винахід (патент).

Можливості працевлаштування

Інженер-землевпорядник та інші посади, пов’язані з роботою в системі управління земельними ресурсами, науково-дослідних та проектних інститутів землеустрою, закладах вищої та професійно-технічної освіти, а також комерційної діяльності з проведення землевпорядних робіт, консалтингових послуг, оціночної діяльності, діяльність агентств з нерухомості.

Додаткова інформація

Концепція освітньої діяльності підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій розроблена відповідно до: Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 38-39, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VII; Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. №1341; Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. №1187 та Постанови Кабінету Міністрів України № 347 від 10.05. 2018 р.

Землеустрій, державний земельний кадастр, геодезія, управління земельними ресурсами, оцінка земель, геосистемний моніторинг навколишнього середовища. Спрямована на забезпечення теоретичної, практичної підготовки висококваліфікованих кадрів, які б набули інноваційного характеру в галузі земельних відносин, здатності до самостійної діяльності на підприємствах землевпорядного та геодезичного профілю.

Технічна – вміння проводити спостереження за станом земель; здатність до організації та виконанню робіт по реєстрації кадастрових даних в ГІС; здатність до виконання якісної оцінки земель для раціонального використання сільськогосподарських угідь.

Інженерна – здатність визначення прав та обов’язків державного реєстратора; здатність визначення загального порядку користування Державним реєстром прав на нерухомість; здатність визначення вимог до документів, які подаються для державної реєстрації прав на нерухоме майно та які виходять від органів державної реєстрації; розкриття змісту реєстраційної справи та описання порядку внесення записів про права, що обтяжують право власності на нерухоме майно; здатність оцінки негативних процесів та їх впливу на стан земель; вміння розробляти інформаційно-логічні та функціональні моделі обробки кадастрових даних в ГІС; здатність впровадження та експлуатації кадастрових ГІС; здатність оптимізації кадастрового забезпечення робіт при відведенні земельних ділянок.

Організаційна – забезпечення потреб територіального розвитку підприємницьких структур в місті; забезпечення збереження та відтворення земельних ресурсів; здатність адміністрування баз кадастрових даних в ГІС; здатність складання ліцензійної угоди; розробка організаційної структури колективу для вирішення наукової проблеми та розподіл функцій у середині наукового колективу; здатність оцінки агрокліматичних ресурсів територій різного таксономічного рангу для приймання господарських рішень; організація проведення класифікації природних і антропогенних ландшафтів.

Управлінська – здатність оцінки фінансової діяльності, платіжної здатності, забезпечення матеріальними ресурсами і кадрами; вміння до обґрунтування пріоритетних напрямків управління земельними ресурсами та розвитку міського мікрорайону; здатність визначення принципів управління землями з різними режимами землекористування; здатність забезпечення керівництва роботою виконавців та підрозділів по автоматизації обробки кадастрових даних; вміння складання установчих документів, реєстрація суб’єктів підприємництва, отримання ліцензій, укладання та виконання господарських договорів; здатність визначення правових засад управління в галузі організації використання земель та в екології; здатність управління роботами з оцінки та класифікації земельних ресурсів, характеристики їх стану і змін в часі і просторі.

Проектна – здатність розробки розділів технічного завдання на створення кадастрових ГІС; здатність розробки проектів організації території на основі кадастру природних ресурсів з використанням основних законодавчих актів; здатність розробка моделей агрокліматичних ресурсів з урахуванням мікроклімату; вміння виконання мікрокліматичного районування території та різномасштабного картування агрокліматичних показників для розміщення сільськогосподарських культур. Відповідно до діючої в Україні класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 випускники, які пройшли атестацію за освітньою програмою мають змогу працювати за наступними спеціальностями:

 • інженер-проектувальник (розробка землевпорядних проектів планування міст);
 • науковий співробітник (топографо-геодезичне забезпечення кадастрових робіт);
 • інженер з землевпорядкування та кадастру;
 • інженер-дослідник в галузі кадастру.