Технології штучного інтелекту

Шифр: 46067

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Факультет: Факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 100

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 5

Термін навчання: 4 р.

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 27770

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІІ (освітньо-науковий) – доктор філософії
на базі другого освітньо-професійного рівня (магістр) –4 роки / 8 семестрів

Рівень освіти: доктор філософії

Рік вступу: 2022

Гарант освітньої програми

гарантом ОНП “Технології штучного інтелекту” є д.т.н., професор Каргін О.А.

Мета навчання за освітньою програмою

В останній час суттєво зріс попит на ІТ-спеціалістів, які затребувані Industry 4.0. Ринок вимагає фахівців нової формації. Зміни відбуваються у всіх галузях і компаніях, постійно потрібні ІТ-фахівці для розробки нових продуктів, підтримки нових ринків і нових видів послуг, пов’язаних із інтелектуальною обробкою даних, інтелектуальними сенсорними системами, розумними машинами і інтернетом речей. Сьогодні вчені в ІТ галузі націлені на створення розумних машин, розумних речей та індустріального інтернету речей, що поєднують побутові речі, технології обробки сенсорної інформації, web-технології, проектування та програмування із методами та моделями штучного інтелекту, теоріями когнітивних наук й останніми досягненнями з обробки інформації у мозку людини. Над цими перспективними проектами зосередилися головні ІТ фірми світу. Для цих проектів потребується все більш і більш спеціально підготовлених фахівців. Метою навчання за освітньою-науковою програмою є підготовка викладачів, наукових робітників та керівників ІТ проектів, які здатні до стоворення нових комплексних цифрових рішень на базі технологій штучного інтелекту.

Основний фокус освітньої програми:

Пропонується іноваційний підхід до підготовки фахівців. Поряд з інформаційними технологіями аналізу, моделювання та створення систем з використанням об’єктноорієнтованих принципів проектування і програмування, сучасних інструментальних засобів та середовищ розроблення програмних продуктів, у тому числі для мікроконтролерів вивчаються теорія і практика моделей й методів штучного інтелекту для вірішення різноманітних завдань. Освітня програма фокусується на формуванні інтегральної компетентності − здатності розв’язувати комплексні завдання на вищезгаданій базі шляхом інтеграції системного, комунікаційного, програмно-апаратного забезпечення з різноманітними цифровими рішеннями, що реалізують збір й обробку даних від сенсорних систем та прийняття управлінських рішень на підставі штучного інтелекту.

Можливості працевлаштування

Свiтовi лiдери в галyзi iнформацiйних технологiй, такi як IBM, MicroSoft, Google, Tesla, Amazon та iншi, їх представництва по усьому свiту щорічно потребують десятки тисяч квалiфiкованих фахiвцiв для розробок систем типу розумний дiм, офiс, мiсто. У найближчи п’ять-десять рокiв цей попит на фахiвцiв зросте у рази вiдповiдно до тенденцiї розвитку суспiльства. Потреба країн ЄС на 2022 рік оцінюється в 450 тисяч нових робочих місць у сфері інтелектуальних ІТ, 300 тисяч фахівців з інтернету речей і стільки ж із аналізу великих даних. Вiдчизняна промисловiсть зорiєнтована на Захiднi технологiї вже сьогоднi потребує чимало спецiалiстiв, якi здатнi пiдтримувати високотехнологiчнi й iнтелектуальнi виробництва. З часом iнтелектуальнi виробничi комплекси будуть превалювати в экономiцi розвинених країн.