Телекомунікації та радіотехніка

Шифр: 36871

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Факультет: Факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 100

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 5

Термін навчання: 4 р.

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 27770

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІІ (доктор філософії) рівень вищої освіти 4 роки/8 семестрів

Рівень освіти: доктор філософії

Рік вступу: 2022

Гарант освітньої програми

Гарантом ОНП “Телекомунікації та радіотехніка” є д.т.н., професор Приходько С.І.

Мета навчання за освітньою програмою

Підготовка фахівців з телекомунікацій та радіотехніки, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері телекомунікацій та радіотехніки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Адресати освітньої програми

Це випускники закладів вищої освіти, які мріють про:

 • концепції та  методологію наукових досліджень об’єктів та систем телекомунікацій та радіотехніки на основі методів та принципів системного аналізу
 • теорію інформації, кодування
 • телетрафік
 • принципи розроблення систем телекомунікацій та радіотехніки

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень для:

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 • Знання та глибоке розуміння предметної області, розуміння професійної та наукової діяльності;
 • Здатність працювати в міжнародному контексті;
 • Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у сфері телекомунікацій та радіотехніки та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з автоматизації, інформаційних, комп’ютерних технологій, захисту інформації та суміжних галузей;
 • Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською мовами, глибоке розуміння англомовних наукових текстів за напрямом досліджень
 • Здатність застосовувати сучасні методи дослідження, синтезу, проектування систем телекомунікацій та радіотехніки, їх програмних та апаратних компонентів, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній діяльності
 • Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні проекти в сфері телекомунікацій та радіотехніки та дотичні до неї міждисциплінарні проекти, проявляти лідерство під час їх реалізації
 • Здатність створювати новітні системи телекомунікацій та радіотехніки, розробляти їх технічне, інформаційне, математичне, програмне та організаційне забезпечення із застосуванням сучасних інформаційних та мережевих технологій, мікропроцесорних засобів, спеціалізованого програмного забезпечення
 • Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті, дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності
 • Мати передові концептуальні та методологічні знання з телекомунікацій та радіотехніки і на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні сучасних світових досягнень з телекомунікацій та радіотехніки, отримання нових знань та/або здійснення інновацій.
 • Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми телекомунікацій та радіотехніки державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях
 • Розробляти  та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі об’єктів і процесів в телекомунікаційних та радіотехнічних системах, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних розробок у сфері телекомунікацій та радіотехніки та дотичних міждисциплінарних напрямах
 • Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження систем телекомунікацій та радіотехніки та їх складових з використанням сучасних методів дослідження, технічних та програмних засобів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми
 • Уміти застосовувати сучасні інформаційні та мережеві технології, мікропроцесорні засоби, спеціалізоване програмне забезпечення, для створення новітніх телекомунікаційних та радіотехнічних систем, їх технічного, інформаційного, математичного, програмного та організаційного забезпечення

Можливість працевлаштування

 • налагодження систем телекомунікацій та радіотехніки
 • керування науковими проектами
 • захист інтелектуальної власності
 • педагогічна діяльность у вищій школі

Додаткова інформація

Особа, що має освітній ступінь магістра з телекомунікацій та радіотехніки має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі.