Теплоенергетика

Шифр: 730227

Спеціальність: 144 Теплоенергетика

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13800

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-професійна програма)
на основі диплома бакалавра – 1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2020

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Теплоенергетика” є к.т.н., доцент Счастний Є.Є.

Мета навчання за освітньою програмою

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та нагальні проблеми у енергетичній галузі: визначати рівень ефективності систем генерації, передачі та споживання енергії, розробляти сучасні стратегії експлуатації теплоенергетичних систем в умовах нагальної потреби зменшення обсягів споживання енергетичних ресурсів різних видів та мінімізації шкідливого впливу на довкілля.

Адресати освітньої програми

Абітурієнти, які зацікавлені у формуванні здібностей по визначенню рівня ефективності використання енергоресурсів, розробці економічнодоцільних стратегій по мінімізації обсягів споживання енергії та екологічного навантаження та у подальшому застосуванні отриманих знань на різнопрофільних підприємствах, які є виробниками та/або споживачами енергії.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • знання про сучасні міжнародні практики, найбільш доступні технології з енергозбереження, підвищення енергетичної ефективності;
  • навички з розробки, планування та впровадження заходів по економії енергії, які не потребують інвестицій, з мінімальними або з крупними інвестиціями;
  • знання основ енергосервісної діяльності, побудови систем енергетичного менеджменту за стандартом
    ISO 50001: 2011;
  • знання про принципи сучасної організації та управління виробництвом в енергетичній сфері;
  • здатність складання звітів з енергетичного аудиту, енергетичного менеджменту, розробки програм енергозбереження, складання енергетичного паспорта і сертифіката енергоефективності підприємства;
  • здатність надавати консультаційні послуги у сфері енергоефективності;
  • здатність проводити навчання з працівниками підприємства з питань ефективного використання енергії, розробки заходів заохочення робітників, які енергоефективно експлуатують обладнання.

Можливості працевлаштування

Підрозділи залізниці, де використовується теплоенергетичне обладнання і теплосилові установки (локомотивні та вагонні господарства, тепловозоремонтні та вагоноремонтні заводи, вокзали); служби енергетичного менеджменту на залізничному транспорті; промислові та комунальні підприємства, де наявні системи теплопостачання та опалення, кондиціювання, охолодження, системи високотемпературних процесів; науково-дослідні установи; енергоаудиторські компанії; міжнародні Проєкти, що покликані сприяти раціональному використанню ресурсів у промисловості та зниженню навантаження на довкілля.

Посади: фахівець по енергоефективності та енергозбереженню, інженер-проектант системи теплопостачання, інженер-проектант теплових мереж, інженер-теплотехнік, інженер-енергетик; молодший науковий співробітник (теплоенергетика), енергоменеджер,  енергоаудитор.

Додаткова інформація