Залізничні споруди та колійне господарство

Шифр: 1643

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Факультет: Факультет «Будівельний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 14700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-професійна програма)
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Залізничні споруди та колійне господарство” є д.т.н., професор Л.В. Трикоз

Мета навчання за освітньою програмою

Отримання поглиблених знань, умінь та навичок, які спираються на фундаментальні теорії, концепції, ідеї, принципи, поєднаних у єдину світоглядну систему, в галузі вишукування, проектування, будівництва, експлуатації, реконструкції, утилізації, технічного обслуговування об’єктів та систем магістрального залізничного транспорту, в тому числі для швидкісних залізничних ліній.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, які зацікавлені у можливості аналізувати і розв’язувати складні інженерні завдання і проблеми, проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність, критично осмислювати наявні проблеми та пропонувати нові технічні рішення і застосовувати нові технології у галузі магістрального залізничного транспорту.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • вміння застосовувати системний підхід до вирішення інженерних проблем з проектування, експлуатації, ремонту, модернізації та утилізації об’єктів (систем) залізничного транспорту;
  • здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних рішень на залізничному транспорті;
  • спроможність грамотно здійснювати аналіз і синтез під час проектування, експлуатації, ремонту та технічного обслуговування об’єктів (систем) залізничного транспорту та їх складових;
  • вміння вирішувати поставлені задачі, демонструючи розуміння необхідності дотримання професійних і етичних стандартів високого рівня, а також правових рамок, що мають відношення до функціонування об’єктів залізничного транспорту України, зокрема питання персоналу, здоров’я, безпеки і ризику (у тому числі екологічного ризику);
  • вміння аналізувати та вдосконалювати технологічні процеси на залізничному транспорті з експлуатації, ремонту, модернізації та утилізації об’єктів (систем) залізничного транспорту;
  • здатність приймати ефективні рішення щодо вибору матеріалів, обладнання та заходів для реалізації новітніх технологій в сфері конструювання, експлуатації, ремонту, модернізації та утилізації об’єктів (систем) залізничного транспорту;
  • вміння використовувати закони й принципи інженерії, математичний апарат високого рівня для проектування, конструювання, виробництва, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування та утилізації об’єктів, явищ і процесів у сфері проектування, експлуатації, ремонту, модернізації та утилізації об’єктів (систем) залізничного транспорту.

Можливості працевлаштування

Випускник який здобув ступень магістра за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» може здійснювати свою професійну діяльність на регіональних філіях АТ «Укрзалізниця», а також в інших підприємствах, організаціях, установах підпорядкування Міністерства інфраструктури України, підприємствах, організаціях, установах різних форм власності, які пов’язані з проектно-конструкторською, виробничо-технологічною діяльністю в галузі вишукування, проектування, будівництва, експлуатації, реконструкції, утилізації, технічного обслуговування об’єктів та систем магістрального залізничного транспорту. Може займати посади: начальник регіональної філії, начальник служби (транспорт), головний інженер (на транспорті), начальник головного управління, головний фахівець, головний ревізор з безпеки руху, начальник проектно-конструкторського відділу, начальник дистанції, та інші.

Додаткова інформація

Після успішного завершення навчання випускники мають можливість навчання за програмою третього рівня вищої освіти, а також набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.