Залізничні споруди та колійне господарство

Шифр: 33235

Спеціальність: Залізничний транспорт

Факультет: Факультет «Будівельний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 160

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1 р. 9 м.

Вартість контракту (за 1 рік/грн.):

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: 1 рік 9 місяців / 4 семестри – 120 кредитів

Рівень освіти: магістр науковець

Рік вступу: 2020

Гарант освітньої програми

Гарантом ОНП “Залізничні споруди та колійне господарство” є д.т.н., професор А.А. Плугін

Мета навчання за освітньою програмою

Отримання поглиблених знань, умінь та навичок, які спираються на фундаментальні теорії, концепції, ідеї, принципи, поєднаних у єдину світоглядну систему, в галузі вишукування, проектування, будівництва, експлуатації, реконструкції, утилізації, технічного обслуговування об’єктів та систем магістрального залізничного транспорту, в тому числі для швидкісних залізничних ліній.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, які зацікавлені у можливості аналізувати і розв’язувати складні інженерні завдання і проблеми, проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність, критично осмислювати наявні проблеми та пропонувати нові технічні рішення і застосовувати нові технології у галузі магістрального залізничного транспорту.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у сфері залізничного транспорту із застосуванням положень, теорій та методів природничих, технічних, інформаційних та соціально-економічних наук, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов;
  • вміння застосовувати системний підхід до вирішення інженерних проблем з проектування, експлуатації, ремонту, модернізації та утилізації об’єктів (систем) залізничного транспорту;
  • здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних рішень на залізничному транспорті;
  • спроможність грамотно здійснювати аналіз і синтез під час проектування, експлуатації, ремонту та технічного обслуговування об’єктів (систем) залізничного транспорту та їх складових;
  • вміння вирішувати поставлені задачі, демонструючи розуміння необхідності дотримання професійних і етичних стандартів високого рівня, а також правових рамок, що мають відношення до функціонування об’єктів залізничного транспорту України, зокрема питання персоналу, здоров’я, безпеки і ризику (у тому числі екологічного ризику);
  • вміння досліджувати, аналізувати та вдосконалювати технологічні процеси на залізничному транспорті з експлуатації, ремонту, модернізації та утилізації об’єктів (систем) залізничного транспорту;
  • здатність приймати ефективні рішення щодо вибору матеріалів, обладнання та заходів для реалізації новітніх технологій в сфері конструювання, експлуатації, ремонту, модернізації та утилізації об’єктів (систем) залізничного транспорту;
  • вміння використовувати закони й принципи інженерії, математичний апарат високого рівня для проектування, конструювання, виробництва, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування та утилізації об’єктів, явищ і процесів у сфері проектування, експлуатації, ремонту, модернізації та утилізації об’єктів (систем) залізничного транспорту;
  • вміння вибирати та застосовувати на практиці методи дослідження, планування та проведення необхідних експериментів; інтерпретувати результати та робити висновки щодо оптимальності рішень, що приймаються у сфері виробництва, експлуатації та ремонту об’єктів (систем) залізничного транспорту.

Можливості працевлаштування

Випускник який здобув ступень магістра-дослідника за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» може здійснювати свою професійну діяльність на регіональних філіях АТ «Укрзалізниця», а також в інших підприємствах, організаціях, установах підпорядкування Міністерства інфраструктури України, підприємствах, організаціях, установах різних форм власності, які пов’язані з проектно-конструкторською, виробничо-технологічною діяльністю в галузі вишукування, проектування, будівництва, експлуатації, реконструкції, утилізації, технічного обслуговування об’єктів та систем магістрального залізничного транспорту. Може займати посади: начальник регіональної філії, начальник служби (транспорт), головний інженер (на транспорті), начальник головного управління, головний фахівець, головний ревізор з безпеки руху, начальник проектно-конструкторського відділу, начальник дистанції, та інші.

В науковій сфері може займати посади директора (ректора, начальника) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу і т. ін.); декана; викладача, асистента директора центру підвищення кваліфікації; завідувача (начальника) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.); начальник навчального пункту; завідувача лабораторії (освіта); керівника установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості; начальника відділу патентної та винахідницької діяльності; наукового співробітника, наукового співробітника-консультанта, молодшого наукового співробітника, які передбачають наявність ступеня магістра, і проводити педагогічну та науково-дослідну діяльність.

Додаткова інформація

Після успішного завершення навчання випускники мають можливість навчання за програмою третього рівня вищої освіти, а також набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.