Звіт ректора

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ РЕКТОРА
УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

(на конференції трудового колективу 29 грудня 2023 року)

Про підсумки роботи

Українського державного університету залізничного транспорту за 2023 рік

 

Відповідно до частини п’ятої статті 34 Закону України «Про вищу освіту», листа Міністерства освіти і науки України від 14.12.2023 р. № 1/19749-23 надаю звіт про роботу Українського державного університету залізничного транспорту (далі − Університет) та свою діяльність у 2023 році.

 1. Протягом року здійснювалась підтримка існуючої електронної системи управління навчанням LMS «Moodle УкрДУЗТ». Оновлювалось програмне забезпечення як в системі Moodle (плагіни, що забезпечують додаткову функціональність), так і в операційній системі Ubuntu (для захисту, виправлення помилок та підтримки актуальних версій Apache, PHP, MySQL та іншого системного та прикладного програмного забезпечення).
 2. Університетом здійснювалися процедури і заходи, які передбачені внутрішньою системою забезпечення якості вищої освіти. Науково-педагогічні працівникі Університету брали участь у професійних програмах навчання, вебінарах, круглих столах, тренінгах тощо, у тому числі в MOOC (Mass open online courses), «Zoom for Education: використання цифрових інструментів для закладів освіти», «Використання освітніх онлайн-платформ для університетів: Coursera», «Labster: використання віртуальних симуляцій у навчанні», «Можливості ліцензій T&L та Education Plus». З метою забезпечення освітньої і наукової діяльності Університетом у 2023 році подовжено безкоштовний розширений доступ до програмного забезпечення Zoom Meetings for Education від компанії Zoom, яким скористались 146 викладачів. З метою розширення можливостей використання цифрових інструментів організації дистанційного навчання, підвищення ефективності освітнього процесу 6 науково-педагогічних працівників Університету успішно пройшли навчання в серії онлайн-навчань за програмою «Цифрові інструменти Google для освіти». Університет у 2023 році двічі проводив моніторинг якості вищої освіти шляхом електронного опитування всіх учасників освітнього процесу, зокрема науково-педагогічних працівників, здобувачів усіх трьох рівнів вищої освіти, а також роботодавців. Питання проведених опитувань стосувалися як безпосередньо якості освіти, так і соціальних та нагальних питань. Результати моніторингу якості вищої освіти було оприлюднено на офіційному веб-сайті Університету. Університет забезпечив усім учасникам освітнього процесу можливість надати пропозиції щодо якості освіти за допомогою форми зворотного зв’язку на офіційному вебсайті Університету. У 2023 році науково-педагогічні працівники Університету продовжили брати участь у проєктах та програмах, спрямованих на професійний розвиток. Зокрема, науково-педагогічні працівники Університету продовжили навчання за трирічною програмою «Teaching and Learning Excellence», яка має на меті підвищення якості вищої освіти шляхом розвитку інституційної спроможності щодо вдосконалення викладання і навчання. 26 науково-педагогічних працівників за підтримки Університету прикладних наук Анхальт (Hochshule Anhalt, HSA) на базі Німецько-українського центру цифрових інновацій (DUDIZ) пройшли міжнародне стажування англійською та українською мовами (програма «DIGITAL FUTURE: BLENDED LEARNING»). Університет взяв участь у конференції «Higher Education in Times of War: German-Ukrainian University Cooperation between Emergency Aid and Shaping the Future» (за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD) та уряду Німеччини). У 2023 році Університет особливу увагу приділив аналізу успішних кейсів співпраці між німецькими та українськими університетами, зокрема проєкту «Україна цифрова: забезпечення академічної успішності під час кризи».
 3. У 2023 році на 210 годин збільшилась кількість навчальних дисциплін, які викладались англійською мовою. Заплановане викладання англійською мовою дисципліни «Міжнародне управління бізнесом» (45 годин) у наступному навчальному році.
 4. Протягом 2023 року на засіданнях вчених рад, студентських рад, а також на засіданнях кафедр розглядалися питання беззаперечного дотримання принципів академічної доброчесності. Випускні кваліфікаційні роботи студентів проходили обов’язкову перевірку на наявність ознак академічного плагіату. Також проводилась перевірка наукових статей перед їх публікацією та студентських наукових робіт. В звітному році Університет змінив постачальника послуг з перевірки текстових збігів у роботах. Укладено договір з ТОВ «Плагіат» для користування програмно-обчислювальним комплексом StrikePlagiarism. Перевірка робіт здійснювалася призначеними відповідальними особами. За результатами перевірки було виявлено 14 кваліфікаційних робіт та 5 наукових статей, які містили недопустимо високий відсоток текстових запозичень, некоректні посилання або їх відсутність. Ці роботи були повернуті авторам на доопрацювання. Проведені відповідні роз’яснювальні бесіди з авторами робіт.
 5. У 2023 році Університет отримав мультимедійне обладнання від німецького університету-партнеру BBW University of applied sciences для створення спеціальної мультимедійної аудиторії для запису навчального відеоконтенту високої якості. Проведено доукомплектацію комп’ютерних класів 1.225 та 1.227 камерами відеоспостереження з метою забезпечення складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту здобувачами освіти рівня магістра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.
 6. Згідно з планом підвищення кваліфікації (стажування) 43 педагогічних та науково-педагогічних працівника Університету пройшли підвищення кваліфікації (стажування) в дистанційному форматі на підставі угод про співпрацю на підприємствах та в закладах вищої освіти, зокрема Національному технічному університеті «ХПІ», Харківському національному університеті міського господарства ім. Бекетова, Державному університеті інфраструктури та технологій, Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, Харківській філії ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», виробничому підрозділі «Локомотивне депо «Основа» регіональної філії Південна залізниця, АТ «Укрзалізниця», обчислювальному центрі АТ «Укрзалізниця», виробничому підрозділі «Харківська дистанція колії» структурного підрозділу «Служба колії» регіональної філії АТ «Південна залізниця АТ Укрзалізниця» та інших. 21 науково-педагогічний працівник пройшов міжнародне стажування у дистанційному форматі у зовнішніх партнерів поза межами плану підвищення кваліфікації, зокрема у «Вищій школі бізнесу» (Хорватія), «Електронному науковому просторі» (Польща), «Університеті Юрая Добрили» (Хорватія), «Ризькому технічному університеті» (Латвія), «Академії цифрового розвитку навчання». 15 працівників інших закладів вищої освіти, які звернулись до Університету щодо проходження підвищення кваліфікації (стажування) пройшли підвищення кваліфікації (стажування) у дистанційному форматі на базі Університету, як суб’єкта, що діє у сфері підвищення кваліфікації. Таким чином, у 2023 році Університет забезпечував підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників в повному обсязі не рідше одного разу на п’ять років зі збереженням заробітної плати.
 7. Проводились заходи з безперервної підтримки в актуальному стані україномовної версії вебсайту Університету. Проведена робота з наповнення контентом англомовної версії вебсайту. Виконано оновлення програмного забезпечення, архівування і наповнення системи дистанційного навчання Університету для поточного навчального року. Продовжується наповнення репозитарію працями, опублікованими в минулі роки. Забезпечене буферне резервне живлення серверів Університету, що дозволило підвищити живучість системи в часи відключень електроенергії.
 8. У 2023 році Університет продовжив підготовку фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями за денною та заочною формами здобуття освіти в дистанційному форматі. Освітні програми реалізовувались згідно з затвердженими стандартами вищої освіти, а у випадку їх відсутності – вимогами Національної рамки кваліфікацій.

Обсяг прийому фахівців за державним замовленням було виконано в повному обсязі за всіма рівнями освіти, а саме:

за освітнім рівнем бакалавра зараховано 246 здобувачів денної та 36 здобувачів заочної форми здобуття освіти;

за освітнім рівнем магістра зараховано 152 здобувача денної та 30 здобувачі заочної форми здобуття освіти;

за третім освітньо-науковим рівнем зараховано 16 здобувачів денної та 4 здобувачі вечірньої форми здобуття освіти;

за науковим рівнем (доктор наук) зараховано 5 здобувача денної форми здобуття освіти.

 1. У 2023 році Університетом забезпечено дотримання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (далі – Ліцензійні умови), затверджених постановою Кабінету Міністрів України №1187 від 30.12.2015 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365). Зокрема, усі науково-педагогічні та педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес мають не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності з переліку (п.38 Ліцензійних умов) за останні п’ять років, що в повній мірі відповідає п. 36 Ліцензійних умов, а професійна кваліфікація науково-педагогічних працівників відповідає освітнім компонентам, які викладаються (п.37 Ліцензійних умов).
 2. Освітній процес в Університеті реалізовувався відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Українському державному університеті залізничного транспорту, розробленого відповідно до Закону України «Про вищу освіту», стандартів вищої освіти та оприлюдненому на офіційному сайті Університету. Освітній процес проводився в дистанційному форматі з дотриманням всіх безпекових вимог та з використанням сервісу для проведення відеоконференцій Zoom і системи дистанційного навчання LMS «Moodle УкрДУЗТ».
 3. Вибудовану чітку, прозору та зрозумілу внутрішню систему управління Університетом із ієрархічним розподілом функціональних обов’язків. Для вжиття заходів із вдосконалення управління у 2023 році було внесено зміни до складу проректорів, що знайшло своє відображення у перерозподілі функціональних обов’язків. Систематично проводились перевірки проведення дистанційних занять, змісту освітнього контенту LMS «Moodle УкрДУЗТ» та відвідування занять здобувачами освіти відповідно до затверджених рекомендацій. Застосовувались заходи морального та матеріального заохочення до найкращих працівників.
 4. Навчальні плани та освітні програми в звітному році було виконано в повному обсязі для першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти. Це підтверджується досягненням програмних результатів навчання та отриманням випускниками відповідних компетентностей. За результатами роботи системи внутрішнього забезпечення якості освіти, що включає системні процедури дистанційного опитування студентів, викладачів та роботодавців, обговорення та аналіз їх результатів на засіданнях кафедр, вчених рад структурних підрозділів, методичної та вченої рад Університету, реалізовано процедуру формування та щорічної актуалізації змісту та переліку як освітніх компонентів, так і освітніх програм до потреб ринку праці, вимог стандартів вищої освіти та Національної рамки кваліфікацій з використанням компетентнісного підходу та принципу студентоцентрованого навчання, яка включає:

можливість формування індивідуальних навчальних планів;

гнучку систему надання освітніх послуг (дистанційне синхронне та асинхронне навчання, дуальне навчання, заочне навчання);

регулярний перегляд навчальних курсів та освітніх програм із залученням органів студентського самоврядування та роботодавців;

наявність системи наскрізної практичної підготовки студентів з урахуванням їх індивідуальних потреб та здібностей;

можливість реалізації принципу «навчання впродовж життя»;

наявність системи об’єктивної, прозорої, комплексної оцінки набутих випускником компетентностей, визнання його кваліфікації (академічної та професійної) та залучення кафедрами до складу державних екзаменаційних комісій зовнішніх стейкхолдерів, зокрема випускників минулих років – фахівців у відповідній галузі.

 1. Протягом 2023 року постійно приділялась увага запобіганню порушень академічної доброчесності учасниками освітнього процесу. Два рази на рік проводилось опитування здобувачів освіти та викладачів. Питання які використовуються в ході періодичних опитувань учасників освітнього процесу містять низку питань щодо академічної доброчесності. Під час проведення навчальних занять науково-педагогічні працівники здійснюють інформування здобувачів освіти щодо важливості дотримання принципів академічної доброчесності, можливих наслідків при їх порушенні.
 2. В Університеті для виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності діють Кодекс академічної доброчесності, Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату, Положення про організацію освітнього процесу. Вони визначають системний підхід, який застосовується для ретельної перевірки випадків наявності плагіату, порядок заходів при виявленні порушень академічної доброчесності та відповідні наслідки, які можуть настати в разі таких порушень.
 3. У 2023 році закінчили навчання 7 аспірантів та 3 докторанти. Усі випускники отримали позитивні висновки своїх наукових керівників та рекомендовані до попередньої експертизи дисертацій та подальшого захисту в разовій спеціалізованій вченій раді. Наукові, науково-технічні здобутки випускників знаходять впровадження у виробничих підрозділах та філіях АТ «Укрзалізниця», підприємствах машинобудівної та транспортної галузі України, впроваджуються в освітній процес Університету при підготовці здобувачів за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами.
 4. Основними результатами міжнародної діяльності Університету в 2023 році є такі:

64 студенти, які брали участь у проекті «Ukraine digital: ensuring academic success in times of crisis», організованому Німецькою службою академічних обмінів (DAAD) спільно із bbw University of Applied Sciences (Берлін, Німеччина), отримали сертифікати про успішне завершення навчання;

досягнуто нової домовленості та продовжено реалізацію проєкту «Ukraine Digital» від Німецької служби академічних обмінів (DAAD) в звітному році. Проєкт спрямований на допомогу обдарованим студентам, які внаслідок військових дій змушені були переїхати до інших регіонів України. Стипендіатами міжнародного проєкту стали 15 студентів Університету. Викладання професійних тематичних модулів реалізовано кращими професорами Німеччини а також фахівцями з Deutche Bahn;

отримано міжнародний науковий грант на реалізацію проекту (11150) UKRI та UUKi «Integrated rail freight optimisation in Ukraine: Railway sleepers, rolling stock and logistics»;

7 викладачів взяли участь в програмі академічної мобільності Erasmus+ KA107 з Poznan University of Technology (м. Познань, Польща);

за ініціативи Twinning Ukraine, відбувся візит керівництва та науковців Університету до University of the West of Scotland (UWS) у Шотландії з метою реалізації грантового проекту (11150) UKRI та UUKi «Integrated rail freight optimisation in Ukraine: Railway sleepers, rolling stock and logistics», в рамках якого шотландські та українські вчені працювали над завданнями, пов’язаними з ефективністю перевезення зернових вантажів у сучасних умовах. Протягом візиту також було підписано Меморандум про співпрацю між університетами;

67 викладачів та аспірантів Університету взяли участь в курсах англійської мови «English for Academic Purposes» та «Advance English», які викладаються фахівцями з Університету Західної Шотландії. Результатом стало підвищення мовних навичок та отримання відповідних сертифікатів. Більше 100 студентів Університету проходили безкоштовне навчання англійській мові на платформі ReallyEnglish;

представники Університету відвідали Бакінський державний центр професійної підготовки фахівців для залізниці та метрополітену. Обговорено питання розширення міжнародної співпраці та прийому на навчання абітурієнтів з Азербайджану;

керівництво Університету взяло участь у конференції «Higher Education in Times of War: German-Ukrainian University Cooperation between Emergency Aid and Shaping the Future». Ця подія відбулася за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD) та уряду Німеччини. На конференції розглядались підсумки реалізації проекту «Ukraine Digital: Ensuring Academic Success in Times of Crisis (2023)». Ця ініціатива допомагає українським університетам успішно інтегруватися в європейську систему вищої освіти та сприяє розширенню освітніх можливостей для студентів. За результатами двосторонніх зустрічей досягнуто домовленості продовжити реалізацію проєкту в 2024 році;

Університет приєднався до щорічної європейської виставки у сфері вищої освіти EAIE у м. Роттердам, яка зібрала понад п’ять тисяч фахівців з усього світу. В рамках заходу активно обговорювались актуальні питання у галузі освіти, включаючи мовну політику, роль жінок у науці та інші суспільно важливі теми, включаючи питання розвитку вищої освіти в умовах правового режиму воєнного стану;

працівники та здобувачі освіти Університету взяли участь у міжнародній науковій конференції «TRANSPORT MEANS 2023» (Паланга, Литва) в онлайн та офлайн форматах;

за підтримки DAAD та Університету Анхальта (Німеччина) 26 науково-педагогічних працівників пройшли дистанційне міжнародне стажування за програмою Digin.net2, спрямованою на опанування цифровими технологіями та інструментами для успішної реалізації освітнього процесу в дистанційному форматі;

Університет взяв участь у зустрічі, присвяченій 90-річчю Akaki Tsereleti State University (м. Кутаісі, Грузія). Обговорені питання співробітництва в галузі освіти та науки;

під патронатом компанії культурного співробітництва Хэйлунцзян «Хуаюе Дунфан» в онлайн форматі відбувся Міжнародний форум з індустрії освіти у місті Харбін (КНР). Делегація Університету долучилась до роботи форуму з презентацією власних освітніх та наукових можливостей.

 1. За звітній період видано та/або опубліковано в репозитарії академічних текстів Університету 9 навчальних посібників, 22 конспекти лекцій, 48 методичних вказівок. Надано гриф вченої ради Університету 10 навчальним посібникам. Проведено науково-методичну конференцію, відбувся конкурс на кращу навчально-методичну розробку, до якого було подано 2 підручники, 5 навчальних посібників, 7 конспектів лекцій, 9 методичних вказівок та 8 дистанційних курсів. Переможців конкурсу було відзначено наказом ректора. Ухвалено склад експертів щодо оцінки якості проведення відкритих занять. Проведено 134 відкриті заняття на задовільному методичному рівні.
 2. Університет є співзасновником науково-технічного журналу «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies», який входить до категорії «А» переліку фахових видань України. Університетом проводиться робота щодо досягнення вимог для внесення у категорію «А» інших наукових видань Університету.
 3. У 2023 році науковці Університету опублікували в виданнях, які індексуються у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science 96 статей та повнотекстових матеріалів конференцій (в минулому році – 90 статей). У виданнях, що входять до категорії «Б» переліку фахових видань опубліковано 104 статей.
 4. У 2023 році працівниками Університету опубліковано 22 роботи у зарубіжних періодичних виданнях країн ОЕСР, які не індексуються у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science.
 5. Надходження до спеціального фонду за результатами виконання науково-технічних робіт та надання наукових послуг у 2023 році становлять 2512,089 тис. грн, що на 3,7% менше ніж у попередньому році. Зниження надходжень за останній рік пояснюється тим, що наукова діяльність здійснювалася в умовах обмежень, пов’язаних із правовим реєимом воєнного стану.
 6. У 2023 році науковцями Університету виконується 3 наукових дослідження, які фінансуються за кошти загального фонду державного бюджету. Загальне фінансування цих досліджень становить 1569,429 тис. гривень, хоча за планом на 2023 рік фінансування повинно було становити 2349,286 тис. гривень. У зв’язку із недофінансуванням фактичне фінансування наукових робіт становить 60% для проєктів загального конкурсу, 80% для проєктів молодих вчених.
 7. П’ять і більше публікацій, що індексуються у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science мають 85 працівників Університету, що на 10,5 % більше ніж у минулому році.
 8. Протягом 2023 року в Університеті виконувалися наукові роботи за 44 господарськими договорами, в результаті чого були отримані наукомісткі результати, переважна більшість з яких була впроваджена в виробництво. Застосування отриманих і переданих замовнику результатів робіт дозволяє модернізувати виробництво, підвищити його технічну та енергетичну ефективність, забезпечити конкурентоздатність в сучасних надскладних умовах.
 9. Науковцями Університету в результаті наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності здобуті нові наукові знання шляхом проведення ініціативних досліджень для подальшого спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку, а також підготовки здобувачів вищої освіти. Так у 2023 році за результатами ініціативних наукових і науково-прикладних досліджень було відправлено до Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (Укрпатенту) 9 заявок (із них на винахід – 1 заявка). Отримано 8 охоронних документів (патентів України).
 10. В Університеті проводилась робота із захисту технічних рішень, що отримані в результаті науково-дослідних робіт за держбюджетними тематиками. Так у 2023 році відправлено до Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (Укрпатенту) 32 заявки (із них на винаходи − 17 заявок). Отримано 44 охоронних документа – патентів України на винаходи (корисні моделі). На об’єкти інтелектуальної власності було витрачено 38 тис. 292 грн. за рахунок коштів державного бюджету, 6 тис. 52 грн. за рахунок спеціального фонду (за 2022 рік – 18 тис. 840 грн.).
 11. Інформація щодо діяльності Університету є загальнодоступною та розміщена на відповідних сторінках офіційного веб-сайту Університету, зокрема в розділі «Публічна інформація». Крім того діяльність Університету постійно висвітлюється на офіційних сторінках в соціальних мережах.
 12. У 2023 році в Університеті проведено перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Участь в конкурсі взяли 85 студентів. На конкурс було подано 80 робіт. За результатами конкурсу 65 студентів-авторів робіт стали переможцями першого туру конкурсу.

Студенти Університету взяли участь у Регіональному конкурсі студентських наукових робіт, що проводиться Спілкою ректорів харківської області. На конкурс було подано 12 робіт, 5 робіт за напрямом «Технічні науки» та 7 робіт за напрямом «Гуманітарні науки». Одна робота стала переможцем і посіла третє місце за напрямом «Технічні науки».

В Університеті проведено п’ять наукових конференцій, за матеріалами яких видано збірники тез доповідей:

19 Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика» (червень 2023 р.);

11 Міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, комунікативні технології» (жовтень 2023 р.);

36 Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті» (листопад 2023 р.);

3 Міжнародна науково-практична конференція «Рухомий склад нового покоління: із ХХ в ХХІ сторіччя» (листопад 2023 р);

4 Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні транспортні технології» (листопад 2023 р).

Загальна кількість цитувань наукових публікацій працівників Університету у наукометричній базі Scopus становить 3751 (на 1045 більше ніж у минулому році), індекс Гірша – 26 (зростання на 2 одиниці у порівнянні із показником минулого року), а в наукометричній базі Web of Science відповідно 1091 та 15 (відповідно на 272 та на 2 більше ніж у минулому році).

Працівники Університету протягом року брали активну участь у багатьох міжнародних конференціях, зокрема:

XVI Всеукраїнська науково-практична WEB-конференція «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі» (KICM-2023) (21-23 березня 2023 р., м. Кривий Ріг);

XV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті» (MINTT-2023) (24-25 травня 2023 р., м. Херсон);

«TRANSPORT MEANS 2023» (4-6 жовтня 2023 року, м. Паланга, Литва);

XХVІ Міжнародна науково-технічна конференція «Технологія-2023» (26 травня 2023 р., м. Київ);

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Автомобільний транспорт та інфраструктура» (19-21 квітня 2023 р., м. Київ);

82 Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» (20-21 квітня 2023 р., м. Дніпро);

«Глобалізація наукового і освітнього простору. Інновації транспорту. Проблеми, досвід, перспективи» (20 червня, 2023 р., м. Київ);

V Міжнародна науково-методична конференція «Комп’ютерні технології і мехатроніка» (24 травня 2023 р., м. Харків);

23 Міжнародна науково-практична конференція «Якість, стандартизація, контроль: теорія та практика» (27-28 вересня 2023 р., м. Київ).

У 2023 році двоє науковців Університету продовжують отримувати стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Професор Університету Альона Ловська у 2023 році стала лауреатом конкурсу «Молодий вчений року» в номінаціях «Науковий ментор» та «Винахідник року», переможцем в щорічному конкурсі «Монографія на грант», організованого Радою молодих учених Міністерства освіти і науки України та видавничим домом «Гельветика».

Двоє працівників Університету мають міжнародні гранти на проведення наукових досліджень, в рамках яких у 2023 році продовжують свої наукові дослідження в університетах Словаччини і Польщі.

У 2023 році до Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (Укрпатенту) відправлено 32 заявки (із них на винаходи 17 заявок). Отримано 44 охоронних документи – патентів України на винаходи (корисні моделі).

 1. Університетом проведено підвищення кваліфікації за накопичувальною системою 54 осіб із Харківського, Кременчуцького та Слов’янського коледжів транспортних технологій. Укладено договір з АТ «Укрзалізниця» на надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації для 601 особи. Проведено оновлення 24 навчально-професійних програм та тестів для слухачів курсів підвищення кваліфікації. У дистанційному форматі пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації 33 особи. За робочими професіями підготовлено 33 слухача. На базі підприємств та організацій України пройшли практичну підготовку 3559 студентів, у тому числі навчально-практичну підготовку − 681 студент, виробничу − 1290 студентів, переддипломну − 1582 студента. Проведено удосконалення бази даних випускників магістратури. До дуальної форми навчання залучено 8 студентів за 6 спеціальностями.
 2. В Університеті проведено в онлайн форматі такі спортивні заходи:

розважально-спортивні змагання для студентів І курсів «Калейдоскоп спорту»;

спортивні змагання серед студентів І-V курсів присвячені Дню захисника та захисниці України «Разом ми сила!»;

спортивні онлайн-змагання серед студентів І-V курсів «Залізні люди!»;

спортивні онлайн змагання з шахів серед працівників Університету;

спортивні онлайн змагання серед працівників Університету «Рух – це життя»;

спортивні онлайн змагання серед студентів І-V курсів «Нас не здолати!»;

онлайн турнір з шахів серед студентів.

В онлайн форматі працюють спортивні секції з 8 видів спорту, в яких займаються 120 спортсменів. Студенти Університету отримали такі спортивні досягнення:

Чемпіонат України з греко-римської боротьби − 3 місце;

Чемпіонат та Кубок України з тхеквондо (ВТФ) − 1 місце;

Чемпіонат та Кубок  України з фрі-файту − 3 місце;

Чемпіонат України з регбіліг − 1 місце;

Чемпіонат України з військово-спортивних єдиноборств − 3 місце;

Чемпіонат та Кубок України зі спортивної аеробіки − 3 місце в індивідуальних виступах та 3 місце у командних виступах;

Чемпіонат України серед студентів зі спортивної аеробіки − 3 місце у командних виступах.

Студент Олександр Дзюба нагороджений Подякою від Міністерства освіти і науки України за успішний виступ та гідне представлення України на Європейських університетських іграх 2022 року.

 1. В Університеті систематично проводяться заходи, присвячені пам’яті Героя України, випускника нашого Університету Владислава Зубенка та інших учасників Революції Гідності. В лютому 2023 року в Університеті відбулись заходи, щодо відзначення подвигу учасників Революції гідності та вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. В листопаді 2023 року відбулось урочисте покладання квітів до меморіальної дошки Владиславу Зубенку.

Ряд заходів в Університеті було присвячено вшануванню захисників України. Зокрема, були відзначені День пам’яті Героїв Крут, День Перемоги, День пам’яті та примирення, День захисників України, День Збройних Сил України.

В Університеті були проведені конференції та круглі столи, присвячені пам’ятним датам української історії, зокрема річницям з дня створення Української Народної Республіки та проголошення Акту Злуки, 160-й річниці з дня народження Володимира Вернадського, 375-й річниці початку визвольної війни та битви на Жовтих Водах, 150-й річниці з дня народження Павла Скоропадського, 375-й річниці битви під Пилявцями.

Студенти і працівники Університету взяли участь в заходах, присвячених вшануванню пам’яті жертв Голодомору. Був проведений круглий стіл, відкрита виставка літератури, присвячена жертвам Голодомору.

Проведено ряд заходів, спрямованих на підвищення знань української мови та збільшення культурного рівня студентів. Серед них слід виділити конкурси імені Петра Яцика та імені Тараса Шевченка, а також День української писемності. За останній рік відбулися літературні читання, присвячені річницям з дня народження Тараса Шевченка, Лесі Українки, Ліни Костенко, Григорія Сковороди.

Зі студентами Університету були проведені виховні заходи, спрямовані на боротьбу з правопорушеннями, курінням, вживанням алкогольних напоїв та наркотичних речовин в студентському середовищі,

 1. Організацію прийому вступників до Університету здійснює Приймальна комісія, яка діє згідно з Положенням про приймальну комісію, затвердженим вченою радою. Правила прийому розроблені відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України 15 березня 2023 року № 276 та оприлюднені на офіційному веб-сайті.

Прийом на навчання проводився на конкурсні пропозиції за спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

До Університету приймалися особи, які виявили бажання здобути вищу освіту за освітніми ступенями бакалавра, магістра та доктора філософії. Для проведення вступних випробувань для окремих категорій вступників, які визначені Правилами прийому до Університету на 2023 рік, були створені предметні екзаменаційні та фахові атестаційні комісії.

До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускались особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту та сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з результатами не меншими ніж 100 балів. В 2023 році для вступу можна було подавати сертифікати національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022, 2023 років або сертифікати зовнішнього незалежного тестування (ЗНО) 2020, 2021 років. Прийом здійснювався за конкурсним балом, який обчислювався з урахуванням балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вагових коефіцієнтів, які наведені в Порядку прийому для кожної окремої спеціальності. Остаточно конкурсний бал множився на регіональний, галузевий та першочерговий коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток.

Прийом на навчання виконувався в межах доведеного максимального обсягу державного замовлення. Кількість вступників, рекомендованих на місця державного замовлення була визначена за широким конкурсом на відкриті конкурсні пропозиції.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (НРК5) конкурсний відбір здійснювався на основі проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) або  національного мультипредметного тесту (НМТ).

Прийом на навчання бакалаврів на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста виконувався в межах доведеного максимального обсягу державного замовлення. Кількість вступників, рекомендованих на місця державного замовлення, була визначена за алгоритмом Міністерства освіти і науки України.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти (НРК6 та НРК7) конкурсний відбір здійснювався для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» за результатами балів ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року. У передбачених Правилами прийому випадках замість результатів ЄВІ (обох компонентів) використовувались результати співбесіди з іноземної мови, замість результатів ЄФВВ – результат фахового іспиту. Для вступу на інші спеціальності враховувались результати ЄВІ 2023 року та фахового іспиту.

Розподіл державного замовлення на підготовку магістрів здійснювався з використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти. Обсяги прийому на перший курс за ступенем магістра за рахунок коштів державного бюджету за кожною освітньою програмою та формою навчання визначались в межах доведених Університету обсягів державного замовлення. Кількість вступників, рекомендованих на місця державного замовлення була визначена за результатами широкого конкурсу.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховувались бали вступних іспитів зі спеціальності, іноземної мови, а також результати співбесіди.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснювалося за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, яка видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Інформація про кількість поданих заяв наведена в таблицях 1 та 2. Результати прийому за спеціальностями та формами здобуття освіти наведені в таблицях 3 – 6.

 

Таблиця 1 – Кількість поданих заяв на денну повну форму здобуття освіти

Рік вступу20192020202120222023
Кількість поданих заяв15761877187610832192

 

Таблиця 2 – Кількість поданих заяв на заочну повну форму здобуття освіти

Рік вступу20192020202120222023
Кількість поданих заяв185146166491298

 

Таблиця 3 – Підсумки зарахування на денну повну форму здобуття освіти

Рік вступу20192020202120222023
бюджетконтрактбюджетконтрактбюджетконтрактбюджетконтрактбюджетконтракт
Кількість зарахованих70124109184118138191346168920

 

Таблиця 4 – Підсумки зарахування на денну скорочену форму здобуття освіти

Рік вступу20192020202120222023
бюджетконтрактбюджетконтрактбюджетконтрактбюджетконтрактбюджетконтракт
Кількість зарахованих2001718439140241247879645

 

 

Таблиця 5 – Підсумки зарахування на заочну повну та скорочену форми здобуття освіти

Форма здобуття освітиПЗСО бюджетСКОР бюджетПЗСО контрСКОР контр
Кількість зарахованих1818163190

 

 

Таблиця 6 – Підсумки зарахування на денну та заочну форми здобуття освіти ступеня магістр

Форма здобуття освітиБюджет

денна, ОНП

Контр

денна,

ОНП

Бюджет

денна, ОПП

Контр

денна, ОПП

Бюджет

заочна, ОПП

Контр

заочна, ОПП

Кількість зарахованих194613376630201

У звітному періоді продовжено роботу освітнього центру на базі Університету «Донбас – Україна та Крим – Україна».

У зв’язку з тимчасовою окупацією частини території України було збільшено і розширено прийом за квотою-2. За квотою-2 для здобуття ступеня бакалавра було зараховано на бюджет 31 студент.

Організовано та проведено безкоштовні дистанційні підготовчі курси з української мови, англійської мови, математики та історії України. Основними завданнями були підготовка до складання НМТ та виявлення обдарованих вступників на основі повної загальної середньої освіти, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання в Університеті. Успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів надавало додаткові бали за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Успішно закінчили підготовчі курси 20 учнів, 16 з яких стали студентами Університету.

 1. У звітному періоді в Університеті проводилася підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції та дотриманням Антикорупційної програми Університету. Проводилась систематична робота щодо запобігання та врегулювання потенційного або реального конфлікту інтересів. Проінформовано суб’єктів декларування щодо особливостей проходження щорічної кампанії з декларування. Оновлено інформацію з проведення антикорупційної політики на офіційному веб-сайті Університету. Відповідно до Плану антикорупційних заходів протягом звітного періоду проводилась консультативна та роз’яснювальна робота з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.
 2. Університет забезпечував дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю. Прийняття на роботу здійснювалось відповідно до законодавства. До початку роботи з претендентами проводиться роз’яснювальна робота щодо їх прав, обов’язків, умов оплати праці, пільг на роботу в особливих умовах тощо. Під час прийняття на роботу проводились інструктажі з техніки безпеки, гігієни праці, протипожежної охорони та цивільного захисту, ознайомлення з Колективним договором, Правилами внутрішнього розпорядку та посадовими обов’язками під підпис. Проведено атестацію 15 педагогічних працівників. Щорічні та додаткові відпустки надавалися відповідно до законодавства та згідно з графіком відпусток, погодженим з Первинною профспілковою організацією Університету та затвердженим ректором. Колективним договором встановлені додаткові щорічні відпустки за особливий характер праці та ненормований робочий день для відповідних посад (професій) працівників. При плануванні щорічних відпусток були враховані інтереси працівників та, одночасно з цим, забезпечено освітній процес.
 3. Трудова дисципліна в Університеті забезпечувалася методами переконання та заохочення до сумлінної праці, поєднанням засобів матеріальних та моральних стимулів до праці. Дисциплінарні стягнення протягом року не застосовувались. Працівникам структурних підрозділів Університету надавалась правова допомога щодо питань застосування трудового, пенсійного законодавства та з інших правових питань.
 4. При прийманні на роботу працівників проводився вступний інструктаж щодо ознайомлення їх з умовами праці. Визначалася категорія працівників, які працюють у шкідливих умовах праці. Організовано проходження працівниками навчання та перевірки знань з охорони праці. Проводився аналіз стану травматизму та профілактичні заходи щодо запобігання виникнення нещасних випадків. Виконувалися і інші завдання з питань охорони праці та цивільного захисту.
 5. Протягом звітного року всі підрозділи Університету дотримувалися штатно-фінансової дисципліни. Утримання персоналу структурних підрозділів здійснено згідно нормативів штатної чисельності.
 6. З метою створення умов для зміцнення фінансово-господарської дисципліни розроблено та запроваджено низку заходів щодо економії державних коштів, контролю за станом фінансової дисципліни, енергозбереження з забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, раціонального і цільового витрачання матеріальних і фінансових ресурсів, контролю щодо обґрунтованості включених до бюджетних запитів та кошторисів розрахунків і показників, погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, а також зменшення обсягу заборгованості за освітні послуги та проживання.
 7. Навчальні аудиторії та приміщення головного корпусу Університету доступні для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
 8. Протягом звітного періоду було забезпечено стабільне фінансово-економічне становище Університету. Асигнування із загального фонду бюджету надавались відповідно до затвердженого кошторису. В умовах правового режиму воєнного стану забезпечено надходження до спеціального фонду Університету за надання платних послуг та з інших джерел. Здійснювався аналіз та оперативне коригування надходжень та напрямів видатків з метою підвищення ефективності використання фінансових ресурсів за всіма джерелами. Університет відповідно до законодавства виконав свої зобов’язання перед державою та іншими підприємствами та організаціями. Здійснювався постійний контроль за збереженням майна Університету.
 9. Університет здійснював свою діяльність з дотриманням вимог законодавства України. У звітному періоді вимоги з боку органів, що забезпечують здійснення фінансового контролю в Україні, та їх територіальних підрозділів не надходили.
 10. У 2023 році вимог від органів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності не надходило.
 11. З метою недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості Університетом за звітний період розрахунки з юридичними та фізичними особами проводилися, відповідно до укладених угод. Розрахунки по заробітній платі працівникам та стипендії здобувачам вищої освіти здійснювались своєчасно щомісяця, у терміни, встановлені законодавством України та Колективним договором.
 12. У звітному періоді було забезпечено цільове та ефективне використання коштів Університету. Кошти загального та спеціального фонду Університету витрачалися відповідно до затверджених кошторисів доходів і видатків тільки на цілі, які визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями з урахуванням вимог законодавства в умовах правового режиму воєнного стану.
 13. Протягом звітного періоду відповідно до вимог законодавства було забезпечено своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів. Здійснювався постійний контроль за недопущенням виникнення заборгованості за зобов’язаннями перед бюджетом, органами Пенсійного фонду, державними соціальними фондами.
 14. У 2023 році Університет вживав усіх необхідних заходів щодо забезпечення виконання кошторису доходів і видатків, недопущенню виникнення заборгованості із заробітної плати. За даними бухгалтерського обліку відсутня заборгованість із заробітної плати, стипендії, за спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги. Кошторис за спеціальним фондом бюджету за надходженнями від освітніх послуг і господарської діяльності виконано на 33% від запланованого, що пояснюється проведенням бойових дій на території України, відтоком потенційних вступників за кордон, зниженням платоспроможності населення.
 15. Університет проводив заходи щодо забезпечення безперебійного і якісного постачання теплової енергії до споживачів. Для цього в міжопалювальний період проводилися гідравлічні випробування теплових мереж, планові заміни пошкоджених ділянок, заміна запірної арматури в теплових камерах тощо. Виконано профілактичні та ремонтні роботи з підготовки до роботи електроустановок і мереж Університету в осінньо-зимовий період, а саме: профілактичний ремонт електрообладнання головного розподільного пункту 6 кВ; трансформаторних підстанцій 6/0,4 кВ; профілактика розподільних пунктів 0,4 кВ. Виконано регламентні роботи щодо котельного та насосного обладнання Університету. Проводилися відновлювальні роботи в гуртожитку (вул. Чайкіної Лізи). У гуртожитку (вул. Молочна, 3) відремонтовано 12 житлових блоки, замінено трубопроводи холодної та гарячої води, каналізації. Виконано комплекс робіт по озелененню території Університету.
 16. Протягом звітного періоду здійснювався постійний контроль за ефективним використанням державного майна, виконувалися заходи щодо його збереження та оновлення. Частину нерухомого майна (нежитлових приміщень), яка не використовувалася в освітньому процесі, було надано в оренду. Показники майнового стану: 1) основні фонди: залишкова вартість – 300665 тис. грн.; знос – 134776 тис. грн.; 2) нематеріальні активи – 20,1 тис. грн.
 17. Університет у своїй діяльності суворо дотримувався вимог Статуту Університету та законодавства у сфері своєї діяльності. Порушень вимог Статуту Університету та законодавства виявлено не було.
 18. В Університеті сторонами колективного договору є адміністрація Університету в особі ректора та Первинна профспілкова організація Університету, яка представляє інтереси працівників Університету (трудового колективу) в особі голови Первинної профспілкової організації. Університетом відповідно до умов колективного договору виконувалися зобов’язання щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, а також надавалися працівникам додаткові, порівняно з законодавством, умови, гарантії та пільги. Університет дотримувався умов колективного договору.

 

Ректор                                                                                                               Сергій ПАНЧЕНКО