Бабіченко Юлія Анатоліївна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук

Рік народження: 1978

Освіта:

У 2001 році закінчила Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») за спеціальністю “Автоматизоване управління технологічними процесами”.

Кандидат технічних наук з 2005 року

Тема дисертації: Інтенсифікація процесів тепло- і масообміну холодильного обладнання блоку вторинної конденсації виробництва сиснтетичного аміаку

Науковий керівник: д.т.н., проф. Тошинський В.І.

Напрямок наукової діяльності:

Промислові холодильні системи, енергозбереження, автоматизовані системи управління технологічними процесами.

Автор:

Автор понад 50 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи доцентом Бабіченко Ю.А. видано та підготовлено до друку 50 науково-методичних та навчально-методичних розробки, з них навчально-методичних – 12.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Тошинський В.І., Бабіченко Ю.А. Исследование энергетической эффективности абсорбционно-холодильных установок крупнотоннажных агрегатов синтеза аммиака / Вісник НТУ “ХПІ”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Хімія, хімічна технологія та екологія» – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2007. – № 32. – C.66 – 73.
 2. Тошинський В.І., Пугановський О.В., Красніков І.Л., Бабіченко Ю.А. Комп’ютерно-інтегрована система керування якістю спалювання природного газу / Вісник НТУ “ХПІ”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Хімія, хімічна технологія та екологія» – Харків: НТУ “ХПІ”, 2010. – № 22. С. 43 – 48.
 3. Тошинський В.І., Бабіченко Ю.А., Власова Т.В. Застосування математичного моделювання для діагностики ефективності теплообміну у випарниках блоку вторинної конденсації агрегатів синтезу аміаку / Вісник НТУ “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2010. – № 52. С. 95 – 101.
 4. Тошинський В.І., Красніков І.Л., Бабіченко Ю.А. Управління аміачною турбокомпресорною холодильною установкою в умовах присутності в холодоагенті інертних газів / Вісник НТУ “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2011. – № 27. – С. 115 – 118.
 5. Тошинський В.І., Подустов М.О., Бабіченко Ю.А. Роль екологічного аудиту в підвищенні рівня екологічної безпеки промислових виробництв / Вісник НТУ “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2011. – № 27. – С. 61 – 66.
 6. Бабіченко Ю.А., Рубльов В.І. Методичні вказівки і завдання до виконання практичних робіт з дисципліни «Технічна термодинаміка» (частина І) для студентів спеціальності «Теплоенергетика» всіх форм навчання. – Харків: Вид-во УкрДАЗТ, 2011. – 113 с.
 7. Бабіченко Ю.А., Гришина О.В. Методичні вказівки і завдання до виконання практичних робіт з дисципліни «Технічна термодинаміка» (частина ІІ) для студентів спеціальності “Теплоенергетика” денної і заочної форм навчання. – Харків: Вид-во УкрДАЗТ, 2013. – 42 с.
 8. Бабіченко Ю.А. До питання підвищення ефективності процесу охолодження у випарниках тепловикористовуючих холодильних установок [Текст] / Ю.А. Бабіченко // Енерго- та ресурозберігаючі технології при експлуатації машин та устаткування: матеріали 5-ої міжвузівської науково-технічної конференції викладачів, молодих вчених та студентів (11 – 12 грудня 2013 р.) / ДонІЗТ. – Донецьк, 2013. – С. 68 – 69.
 9. Бабіченко Ю.А. Ідентифікація та моделювання тепломасообмінних процесів [Текст] / Ю.А. Бабіченко // Збірник наукових праць / Української державної академії залізничного транспорту. – Х., 2013. – Вип. 136. – С. 300-303.
 10. Бабіченко Ю.А. Підвищення ефективності процесу вторинної конденсації аміачного виробництва/ Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту – Харків: Вид-воУкрДАЗТ, 2014. – Вип. 143. – С. 81 – 86.
 11. Технологічний аудит в контексті підвищення ефективності систем управління виробництв аміаку [Текст] / А.К. Бабіченко, І.Л. Красніков, Ю.А. Бабіченко, В.І. Вельма // Технологический аудит и резервы производства. –Т.2. –№ 1 (16). – Х.: ЧП «Технологический центр», 2014. – С. 45-48.
 12. Дослідження загальних тенденцій сучасного розвитку виробництва аміаку [Текст] / А.К. Бабіченко, М.І. Азаров, Ю.А. Бабіченко, І.Л. Красніков, І.Г. Лисаченко // Технологический аудит и резервы производства –Т.5. –№ 1 (19). – Х.: ЧП «Технологический центр», 2014. – С. 55 – 60. 
 13. Исследование эффективности процессов теплообмена конденсационной колонны агрегатов синтеза аммиака [Текст] / И.Л. Красников А.К. Бабиченко, Я.О. Кравченко, Ю.А. Бабиченко // Інтегровані технологогії та енергозбереження. – Х.: НТУ «ХПІ», 2016. – № 2. – С. 3 – 5.
 14. System analysis of the secondary condensation unit in the context of improving energy efficiency of ammonia production [Text] / А. Babichenko, V. Velma, J. Babichenko, Y. Kravchenkо, I. Krasnikov // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – № 2/6 (86) – Х. – С. 18 – 26.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Технична термодинамікаТеплоенергетика
2ТепломасообмінТеплоенергетика
3Теплотехнологічні процеси та установкиТеплоенергетика
4Холодильні установки та трансформатори теплотиТеплоенергетика
5Відновлювальні та нетрадиційні джерела енергіїЕнергетичний менеджмент