Вимоги щодо оформлення статей

Головний редактор

Дикань Володимир Леонідович

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 5, кабінет 505

Для опублікування статті у збірнику науково-практичних статей необхідно подати:

1. Відомості про автора (приклад);
2. Текст статті, оформлений відповідно до вимог та надіслати в електронному вигляді на адресу  vetp_euvkb@ukr.net, до статті також слід подати:
 • авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, звання або посаду, місце роботи або навчання, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 3000 знаків). Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним). При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні;
 • авторську згоду (або авторський договір), підписані кожним автором, співавтором статті;
 • рецензію, підписану доктором економічних наук (для авторів, які не мають наукового ступеня).
 • надіслати відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. Вартість публікації становить 30 гривень за сторінку тексту. Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються реквізити для сплати публікаційного внеску. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.
Редакція може не включити статтю в збірник, якщо:
 • оформлення статті не відповідає  вимогам збірника;
 • тематика статті не відповідає профілю видання;
 • назва статті не відповідає змісту;
 • стаття написана на низькому науковому рівні;
 • матеріали повністю або частково публікувалась раніше в інших виданнях.

Тематичне спрямування збірника:

 1. Економіка та управління національним господарством
 2. Економіка підприємства
 3. Проблеми транспортного комплексу України
 4. Соціально-економічні відносини
 5. Інвестиції та інноваційна діяльність
 6. Менеджмент та маркетинг
 7. Економічна психологія, етика, мораль та культура бізнесу
 8. Загальноекономічні питання