Дисципліни вільного вибору студента

завідувач кафедри

Воронін Сергій Володимирович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 4, кабінет 402

Галузь знань 13 – Механічна інженерія
Спеціальність 133 – Галузеве машинобудування
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання»

Силабуси навчальних дисциплін:

Правові питання діяльності менеджера

Психологія ділового спілкування

Енергозбереження

Математичні методи розв’язання задач оптимізації

Організація та планування паливо-мастильного господарства

Сертифікація та якість паливо-мастильних матеріалів