Історія створення кафедри

завідувач кафедри

Дикань Володимир Леонідович

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 5, кабінет 500

Кафедру економіки, організації та управління підприємством було засновано у 2001р. У січні 2014 р. вона отримала нову назву — кафедра Економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом.

З першого року заснування кафедру очолив відомий вчений-економіст, д.е.н., професор, академік Транспортної академії України, заслужений будівельник України, почесний залізничник В. Л. Дикань. Його багатий практичний досвід дозволяє максимально наблизити підготовку конкурентоспроможних фахівців з економіки промисловості та транспорту до сучасних потреб ринку.

До 2015 р. кафедра здійснювала підготовку фахівців за спеціальністю «Економіка підприємства», а нині — за спеціальностями «Економіка» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітнім програмам «Економіка підприємства», «Економічна безпека підприємства», «Підприємництво», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Загальний контингент студентів за нашими спеціальностями складав близько 500 чоловік, які отримують освіту за денною та заочною формами навчання на бюджетній та контрактній основі. Також кафедра готує спеціалістів за скороченою формою навчання на базі комплексу «ВУЗ-технікум».

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 25 викладачів, зокрема чотири доктори наук, професори та 18 кандидатів наук, доцентів, а також чотири особи навчально-допоміжного персоналу. На 1.07.20р. Індекс Гірша кафедри (наукометричний показник, який визначає місце в колективу кафедри в науковому середовищі країни ) складає 24, що дає можливість бути в десятці кращих кафедр економічного напрямку України (Профіль в GoogleScholar).

Професорсько-викладацький склад кафедри готує фахівців трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, магістр  спеціальностей: 051 «Економіка» ( освітня програма підготовки «Економіка підприємства», «Економічна безпека підприємства») та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня  програма підготовки «Підприємництво», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»); докторів філософії спеціальності 051 Економіка. Підготовка здійснюється за денною та заочною, повною та скороченою формами навчання.

Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через аспірантуру та докторантуру за спеціальністю 051 Економіка, галузі знань  05 Соціальні та поведінкові науки. З 2001 р. на кафедрі діє спеціалізована вчена рада Д 64.820.05 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за вищевказаними спеціальностями. Головою ради є завідувач кафедри проф. В. Л. Дикань.

Упродовж 2001–2016 рр. у спеціалізованій вченій раді відбувся захист 16 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 134 дисертаційних роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Нині кафедра готує п’ятьох аспірантів та двох здобувачів. Тематика поданих до захисту дисертацій та робіт, які ще готуються, визначається основними напрямками науково-дослідної діяльності кафедри та факультету.

На кафедрі сформовано наукову школу під керівництвом проф. В. Л. Диканя за такими напрямками наукових досліджень: «Забезпечення конкурентоздатності підприємств в умовах ринкової економіки», «Економічна безпека підприємства», «Стратегічне управління підприємством», «Державне регулювання економікою», «Міжнародні транспорті коридори та логістичні центри», «Підприємництво».

З 2002 р. при кафедрі діє редакційна рада збірника наукових праць «Вісник економіки транспорту і промисловості», який виходить 4 рази на рік та зареєстрований у ДАК України як фахове видання. За 2002–2020 рр. випущено 68 номерів збірника. Індекс Гірша збірника (наукометричний показник, який визначає місце в збірника в науковому середовищі країни ) складає 21, що дозволяє йому увійти в 30-ку кращих журналів України (Профіль в GoogleScholar).

З 2004 р. кафедра є співорганізатором 16 науково-практичних міжнародних конференцій «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України», яка з 2017 р. змінила напрямок роботи на «Міжнародна транспорта інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика».

Для вдосконалення самостійної роботи студентів професорсько-викладацький склад кафедри постійно готує та видає науково-методичну літературу, яка обов’язково застосовується у навчальному процесі. За час існування кафедри загальна кількість таких робіт складає 39 підручників та навчальних посібників, понад 250 методичних розробок.

Науково-методична література, підготовлена професорсько-викладацького складу кафедри щороку посідає перші місця в конкурсі науково-методичної літератури в Українському державному університеті залізничного транспорту. Підручник «Економіка праці на підприємствах залізничного транспорту»  був представлений на отримання Державної премії в галузі науки і техніки в 2015 р.