Навчально-методична робота кафедри

завідувач кафедри

Дикань Володимир Леонідович

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 5, кабінет 500

Для удосконалення самостійної роботи студентів кафедрою постійно проводиться значна видавнича та науково-методична робота. За час існування кафедри підготовлено та надруковано 39 підручників та навчальних посібників, що застосовуються в навчальному процесі, підготовлено та надруковано 251 методичних вказівок.

Дикань В.Л., Калабухін Ю.Є., Каличева Н.Є., Маслова В.О. Технологія машинобудудівних підприємств: підручник для економістів. / За заг. ред. В.Л. Диканя. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 446 с.

Навчально-методична робота кафедриВ умовах необхідності структурної перебудови економіки України, де б провідну роль відігравали галузі обробної промисовості, й особливо машинобудування, формування та підтримки середнього і малого бізнесу відродження науково-дослідних і конструкторських робіт та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції в цілому, немаловажна роль приділяється фахівцям з економіки, одне з основних завдань яких полягає в економічному обґрунтуванні реалізації інноваційних проектів. Тому головною метою, поставленою авторами при написанні підручника, було введення в основи технології машинобудування, навчання закономірностям протікання технологічних процесів виготовлення машин, виявлення параметрів, впливаючи на які можна виготовляти машини заданої якості у встановленому програмою випуску кількості при найменших витратах матеріалів, мінімальній собівартості і високій продуктивності праці, полегшеної в максимальному ступені і безпечної.

Даний підручник призначений для студентів економічних спеціальностей, а також тих, хто хоче опанувати основами економічних знань в області технології створення продукції машинобудівної галузі.

Дикань В.Л.,Каграманян А.О., Каличева Н.Є., Сухорукова Т.Г. Маковоз О.В. Товарознавство та комерційна діяльність: Підручник. / За ред. В.Л. Диканя.- Харків: Укр ГУЖТ, 2018. – 374 с.

Навчально-методична робота кафедриУ підручнику систематизовані теоретичні положення товарознавської діяльності установ торгівлі і практичні рекомендації щодо підвищення її результативності. Основне завдання дисципліни “Товарознавство” – необхідність формування фундаментальних знань теорії товарознавства як бази для оволодіння знаннями про товарознавчі характеристики конкретних товарів з метою забезпечення ефективної комерційної діяльності. Підручник виконує функцію теоретичного забезпечення досягнення вказаного завдання.

Відмітною особливістю підручника є синтез методологічних основ товарознавства і комерційної діяльності; чинників товарознавчої діяльності і комерційних цілей торгових організацій. Розглянуті методи товарознавства, основні види торгової політики, напряму комерційної діяльності.

У підручнику використані методичні розробки вітчизняних і зарубіжних авторів, а також узагальнений досвід роботи великих, середніх і дрібних торгових організацій, що представляють практично усю географію України. Представлені уточнені і доповнені формулювання деяких термінів, першоджерелами яких виступають нові нормативні документи. 

Підручник призначений для студентів економічних та управлінських спеціальностей, викладачів, підприємців і керівників різних рівнів управління на підприємствах, а також всіх тих, хто бажає оволодіти питаннями товарознавчої та комерційної діяльності самостійно.

Основи бізнесу: навч.посібник / В.Л. Дикань, І.В. Токмакова, В.О. Овчиннікова та ін.. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 290 с.Навчально-методична робота кафедри

Навчальний посібник розкриває систему теоретичних і практичних знань у сфері організації та ведення бізнесу в Україні. В навчальному посібнику розглянуто значення бізнесу для економіки країни, надано загальну характеристику міжнародного бізнесу та викладено такі питання, як: теоретичні основи бізнесу; суб’єкти і об’єкти бізнесу; форми організації бізнесу в Україні; державне регулювання та підтримка малого, середнього й інноваційного бізнесу в Україні та ін.. Вивчення кожного розділу навчального посібника супроводжується переліком питань для самоконтролю.

Навчальний посібник може бути корисним студентам, викладачам, керівникам підприємств і організацій усіх форм власності, а також тим, хто прагне оволодіти економічними знаннями у сфері організації бізнесу.

 

 

 

 

Компанієць В.В.  Моральні основи економіки та підприємницької діяльності: підручник. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 353 с.

Навчально-методична робота кафедриГоловною метою, поставленою автором при написанні підручника, є доведення того, що основою розвитку соціально-економічних систем є духовно-моральні та соціокультурні засади, розкриття моральних основ економіки та підприємницької діяльності, сутності та особливостей соціально-економічних систем, які сформувалися у східнослов’янській та західній цивілізаціях в історичній респектові та в сучасності.

Вивчення кожного розділу підручника супроводжується переліком питання для самоконтролю, обговорення, темами реферативних робіт.

Підручник буде корисний студентам, аспірантам, викладачам, керівникам підприємств і організацій усіх форм власності, підприємцям.

 

 

 

 

Панченко С.В. Підприємництво: підручник/ С.В. Панченко, В.Л. Дикань, О.В. Шраменко, О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна – Х.: УкрДУЗТ, 2018 – в двох частинах

Навчально-методична робота кафедриУ підручнику характеризуються сутність підприємництва, його види, типи, властивості і функції, суб’єкти підприємницької діяльності і підприємницьке середовище. Розкривається підприємницька ідея, викладається механізм створення власної справи,

Навчально-методична робота кафедри

бізнес-планування, фінансового і кадрового забезпечення, розповідається про підприємницькі ризики та безпеку підприємницької діяльності, психологічні аспекти підприємництва, культуру та етику діяльності підприємницьких структур. Значна увага приділяється питанням оцінки ефективності підприємницької діяльності та особливостям підприємництва у різних галузях та видах діяльності. Вивчення кожного розділу підручника супроводжується переліком питань для самоконтролю та темтами.

Підручник призначений для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, коледжів, слухачів шкіл бізнесу. Вона також може бути корисною для підприємців-практиків, оскільки містить практичні рекомендації, пов’язані з організацією та веденням бізнесу.

 

 

Управління бізнесом: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, І.В, Воловельська та ін.; за аг. Ред.. В.Л. Диканя. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 288 с.

Навчально-методична робота кафедриУ підручнику синтезовано наявний вітчизняний і зарубіжний досвід у теорії і практиці управління підприємством у сучасних умовах господарювання.

Особливістю підручника є комплексний підхід до розкриття законів, принципів і правил ефективного управління як основи досягнення довгострокового успіху підприємства на ринку. Розглянуто питання сутності, цілей функцій і методів управління; формування управлінських здібностей керівника та психології управління бізнесом; прийняття управлінських рішень в умовах ризику і конфліктних ситуаціях; застосування стратегічної і антикризової моделі управління конкурентоспроможністю бізнесу, а також особливості управління виробничою, кадровою і фінансовою складовою сучасного бізнесу.

Підручник призначений для студентів економічних та управлінських спеціальностей, викладачів, підприємців і керівників різних рівнів управління на підприємствах, а також всіх тих, хто бажає оволодіти питаннями ефективного управління бізнесом самостійно.

 

 

Дикань В. Л., Назаренко І. Л., Плугіна Ю. А. Біржова діяльність: Підручник / За ред. В. Л. Диканя. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 282 с.

Навчально-методична робота кафедриУ підручнику розглядаються теоретичні і практичні основи біржової діяльності. Висвітлено питання історії зародження, становлення інституту біржі, сутності біржової діяльності, розглянуто функції бірж, класифікацію бірж; державне регулювання біржової діяльності в Україні; проаналізовано поняття «біржовий товар» і його властивості; види біржових договорів. Приділено увагу проблемі ціноутворення та котирування цін на біржах, розглянуто фундаментальний і технічний аналіз.

Друга частина підручника присвячена організації і технологіям біржової торгівлі і торгово-посередницькій діяльності. Також наводиться характеристика та особливості різних видів бірж: товарних, агропромислових, фондових, валютних. Особливу увагу приділено проблемі спекуляцій на біржі: розкрито їх економічну сутність, позитивну та негативну роль в економіці. Біржа – це не самодостатній інститут, це – інструмент для функціонування реального сектора, і наскільки вона виконує цю функцію – настільки є корисною.

 

 

Дикань В.Л., Кірдіна О.Г., Назаренко І.Л., Уткіна Ю.М. Економіка і організація інноваційної діяльності на залізничному транспорті: Навчальний посібник. / Під ред. В.Л. Диканя. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 225 с.

Навчально-методична робота кафедриУ посібнику розглядаються теоретичні і практичні основи економіки і організації інноваційної діяльності на залізничному транспорті, зокрема сутність і класифікація інновацій, етапи інноваційного процесу, державне регулювання і фінансування інноваційної діяльності, інноваційні стратегії та відповідні їм організаційні форми, персональний менеджмент в інноваційній діяльності та методики оцінки ефективності та ризику інноваційних проектів, правове регулювання інноваційної діяльності.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, особливо ВНЗ залізничного транспорту, аспірантів, викладачів, фахівців-практиків з економіки залізничного транспорту, а також усіх, хто цікавиться проблемами розробклення і розповсюдження інновацій.

 

 

 

Дикань В.Л.  Стратегічне управління: навч.посібник / В.Л. Дикань, О.В. Зубенко, О.В. Маковоз, І.В. Токмакова, О.В. Шраменко. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 272 с.

Навчально-методична робота кафедриСучасним інструментом управління розвитком організації в умовах постійних змін зовнішнього оточення і пов’язаною з цим невизначеністю є стратегічне управління. В навчальному посібнику комплексно охоплено становлення концепції стратегічного управління, сутність стратегічного управління, стратегічний аналіз середовища підприємства, формування господарського портфелю підприємства, система стратегій підприємства, альтернативність у стратегічному виборі, стратегічне планування в системі керування підприємством, реалізація стратегії підприємства, інформаційне забезпечення реалізації стратегії та стратегічний контроль. Вивчення кожного розділу підручника супроводжується переліком питань для самоконтролю, тестами та практичними завданнями.

Навчальний посібник може бути корисним студентам, викладачам і менеджерам і керівництву підприємств промисловості і транспорту України.

 

 

Дикань В.Л., Компанієць В.В., Назаренко І.Л. Техніко-економічний аналіз на залізничному транспорті: Підручник. / Під ред. В.Л. Диканя. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 504 с.

Навчально-методична робота кафедриУ підручнику розглядаються теоретичні і практичні основи аналізу виробничо-господарської діяльності на залізничному транспорті як на рівні залізниці, так і на рівні лінійних підприємств. Висвітлені питання аналізу обсягових показників діяльності залізниці, ефективності використання основних фондів, використання трудових ресурсів, людського капіталу залізниці, експлуатаційних витрат та собівартості перевезень, фінансових результатів діяльності залізниці та методика порівняльної комплексної оцінки діяльності залізниці.

Розкриті особливості виробничо-господарської діяльності та її аналізу на лінійних підприємствах залізничного транспорту (локомотивних депо, вагонних депо, станції, вокзалу, дистанції колії, колійної машинної станції, дистанції електропостачання, дистанції сигналізації та зв’язку, вагонної дільниці), а також на промислових підприємствах залізничного транспорту (на прикладі вагоноремонтного заводу).

 

Дикань В.Л., Маслова В.О. Організація виробництва: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 422 с.

Навчально-методична робота кафедриУ запропонованому підручнику синтезований наявний вітчизняний та закордонний досвід з теоретичних основ організації виробництва на підприємстві. Він охоплює усі основні питання, пов’язані з теорією та практикою господарювання виробничого підприємства в умовах ринку.

Особливістю даного підручника є побудова теоретичного матеріалу відповідно до послідовності організації усіх процесів з випуску продукції в умовах реального виробництва (від основ організації науково-конструкторських робіт з її розробки до організації системи контролю за якістю готових виробів), з викладенням у першій главі понятійного апарату курсу, з освоєння якого повинно починатися вивчення курсу «Організація виробництва».

Підручник призначений для студентів, викладачів економічних вузів та економічних факультетів технічних вузів, практичних фахівців підприємств, а також для всіх, хто бажає одержати систематичні знання з організації виробництва самостійно.

 

 

Дикань В.Л., Єлагін Ю.В., Сухорукова Т.Г. Економіка праці на підприємствах залізничного транспорту: Підручник. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 225 с.

Навчально-методична робота кафедри

 

В підручнику викладені теоретичні і прикладні положення про зайнятість, соціально-трудові відносини та ринок праці, організацію та умови праці, робочий час та нормування праці. . Значне місце відведене ефективності праці, організації і регулювання праці та її оплату на підприємствах залізничного транспорту.

Розглянуті питання якості життя, доходів та мотивації праці населення, соціальної політики в ринкових умовах.

Для студентів, викладачів економічних спеціальностей ВНЗ залізничного транспорту, а також може бути використаний слухачами курсів підвищення кваліфікації.

 

Дикань В.Л., Боровик Ю.Т., Полякова О.М., Уткіна Ю.М. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств: Підручник. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 420 с.

Навчально-методична робота кафедриГоловною метою, поставленою авторами при написанні підручника, є систематизація теоретичних, методичних і практичних аспектів забезпечення конкурентоспроможності підприємств. У підручнику викладені питання конкурентного середовища, стратегії й тактики конкуренції боротьби на ринку, оцінки конкурентоспроможності продукції, підприємства, персоналу, галузі, країни, досліджені підходи до управління конкурентоспроможністю підприємств і організацій різних типів. Окремий розділ підручника присвячений питанням забезпечення конкурентоспроможності підприємств транспорту.

Вивчення кожного розділу підручника супроводжується переліком питань для самоконтролю, тестами, практичними завданнями, методичними вказівками до розв’язання практичних задач.

Підручник може бути корисним студентам, викладачам, керівникам підприємств і організацій усіх форм власності, а також тим, хто прагне оволодіти економічними знаннями у галузі забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.

 

Дикань В.Л., Калабухін Ю.Є., Зубенко В.О., Токмакова І.В., Юсупова Т.М. Економіка та організація локомотивного господарства: Підручник. Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 410 с.

Навчально-методична робота кафедриПідручник дає систему теоретичних і прикладних знань про економічні закони та вміння застосовувати їх в локомотивному господарстві. В підручнику розглянуто місце та роль локомотивного господарства у складі залізничної галузі держави, надано загальну характеристику локомотивного господарства та викладенні питання: організація виробничого процесу локомотивного депо у тому числі: планування його діяльності; організація і планування тягового рухомого складу, ремонтів і технічного обслуговування експлуатації тягового рухомого складу, допоміжного господарства; організація праці у локомотивному депо; роль інноваційно-інвестиційної діяльності у підвищенні ефективності функціонування локомотивного господарства.

Вивчення кожного розділу підручника супроводжується переліком питань для самоконтролю, тестами, практичними завданнями, методичними вказівками до розв’язання практичних завдань.

Підручник може бути корисним студентам, викладачам і керівництву залізниць України.

 

Економіка підприємства: Збірник задач і тестів /Під ред. д.е.н., проф. В.Л.Диканя. – Х.: УкрДАЗТ, 2007.

Навчально-методична робота кафедриДаний збірник призначається студентам економічних спеціальностей вузів для закріплення теоретичних знань і практичних навичок розрахунків з дисципліни „Економіка підприємства”,  також він може бути корисний для спеціалістів-практиків і усіх, хто бажає здобути знання з економіки підприємства.

Збірник оснований на підручнику Диканя В.Л. і Писаревського І.М. Економіка підприємств: Підручник для ВУЗів. – Харків: ООО «Олант», 2002. – 224 с.