Результати опитувань

Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 275 / 275.02 – Транспортні технології / транспортні технології на залізничному транспорті
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Організація перевезень і управління на транспорті»

Наступна акредитація освітньої програми 2027/2028 навчальний рік