Силабуси навчальних дисциплін

Галузь знань 19 – Архітектура та будівництво
Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Промислове та цивільне будівництво»