Мірошніченко Сергій Валерійович

Посада: Доцент, зав. ГНДЛ КЗККСЗ

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження:

Освіта:

 інженер шляхів сполучення – будівельник (1993спеціальність «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство», Харківський інститут інженерів залізничного транспорту)

Напрямок наукової діяльності:

розробка конструктивних і технологічних рішень по ремонту та посилення бетонних, залізобетонних і кам’яних конструкцій будівель і споруд, а також підвищення їх довговічності

Автор:

Автор понад 70 наукових праць, в т.ч. 2 монографій, 10 патентів на винаходи; 6 навчально-методичних розробок, в т.ч. одного навчального посібника, нормативних (ДСТУ, ТУ) та інструктивних документів для залізничного транспорту.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1. Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них. Монография в 3-х тт. Т.2. Теория твердения портландцемента / А.Н. Плугин., А.А.Плугин, О.А.Калинин, С.В.Мирошниченко, Д.А. Плугин, О.С. Кагановський, О.А. Плугін, О.В.Градобоев; Под ред. А.Н.Плугина. – К.: Наук. думка, 2012. − 224 с.

2. Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них: Монография в 3-х тт. Т.3. Теория прочности, разрушения и долговечности бетона, железобетона и конструкций из них / А.Н.Плугин, А.А.Плугин, О.А.Калинин, С.В.Мирошниченко, Д.А.Плугин, А.С.Кагановский, Ал.А.Плугин, О.В.Градобоев, О.С.Борзяк; Под ред. А.Н.Плугина. – К.: Наук. думка, 2012. − 288 с.

3. Quantitative Theory of Strength of Portland Cement Stone, Including with Mineral Additions / A.A.Plugin, A.N. Plugin, O.A. Kalinin, S.V. Miroshnichenko, D.A.Plugin, L.V.Trikoz // 18 Internationale Baustofftagung, 12−15 September 2012, Weimar, Bundesrepublik Deutscland: Tagungsbe­richt. − Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2012. − Band 1. − P.0874−0881.

4. Цементні та полімер­цементні дрібнозернисті бетони для прокладного шару безбаластного мостового полотна із залізобетонних плит / А.А.Плугін, С.В.Мірошніченко, О.А. Калінін, Н.М. Партала, С.Г.Нестеренко, В.В. Перестюк, А.В.Никитенко // Зб.наук. праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип.148. − С.39−45.

5. Досвід експлуатації залізобетонних шпал з пружними рейковими скріпленнями, розробленими в УкрДАЗТ / А.М.Плугін, А.А. Плугін, С.В.Мірошніченко, Ю.Л. Тулей, О.А Калінін, В.А.Лютий // Зб.наук. праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип.148. − С.92-103.

6. Аналіз напружено-деформованого стану плит безбаластного мостового полотна і прокладного шару під ними /  А.А.Плугін, С.В.Мірошніченко, О.В. Лобяк, О.А.Забіяка, Г.О Линник, Т.Шуба // Зб.наук. праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип.148. − С.104-110.  

7. Динамічні випробування полімер композиційного прокладного шару для плит безбаластного мостового полотна./  С.В.Мірошніченко, Н.М.Партала // Зб.наук. праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2015. – Вип.155. − С.103-110.    

8. Plugin A., Palant O., Plugin D., Miroshnichenko S. Influence of Structural Characteristics on Concrete Strength under Dynamic Effects . Materials Science Forum. ISSN: 1662-9752. 968 (2019) 368-379. DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.968.368. https://www.scientific.net/MSF.968.368

9. Визначення потрібної міцності прокладного шару безбаластного мостового полотна на етапах монтажу та експлуатації// С.В Мірошніченко, А.С.Звєрєва// Збірник наукових праць українського державного університету залізничного транспорту – Харків. – 2017. – С.111-117. http://csw.kart.edu.ua/article/view/101883/97059

10.Звєрєва А.С., Плугін А.А., Мірошніченко С.В., Резніченко І.В. Деформативні властивості ґрунтополімерного композиту: експериментальні дослідження // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури.- Вип. 76. – 2019.- С.136-142 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Znpudazt_2018_182_7

11.Plugin A. Influence of Structural Characteristics on Concrete Strength under Dynamic Effects / Andrii Plugin, Olena Palant1, Dmytro Plugin, Sergii Miroshnichenko // Materials Science Forum. ISSN: 1662-9752.968. pp. 368-379, 2019. DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.968.368 https://www.scientific.net/MSF.968.368

12K V Plakhotnikov Mechanism of formation of microstructure of thin-layer coating based on Portland cement / K V Plakhotnikov, О I Demina , O I Bondarenko , I A Plakhotnikova and S V Miroshnichenko // TRANSBUD-2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 708 012099 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012099

13 Нові конструктивно-технологічні рішення ремонту залізобетонних і камяних мостів і водопропускних труб: досвіл експлуатації після ремонту. / Плугін А.А., Мірошніченко С.В., Калінін О.А., Никитинський А.В., Лютий В.А., Афанасьєв О.В. //Українська залізниця, 2018. – №6. С. 19-24.

14. Three-Dimensional Reinforced Cement Compositionfor Bearing between the Assembled Reinforced Concrete Bridge Deck and the Metal Beams// Plugin A.A., Partala N.M., Miroshnichenko S.V., Zvereva A.S. Plugina A.Y.// ’20. Internationale Baustofftagung’ wird vom F.A. Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar veranstaltet.- Weimar. -Bundesrepublik Deutschland. – 2018. – С. 2255-226215

15 Improved bearing resistance of soil foundations of buildings with injectable polyurethane composites// S. Miroshnichenko, D. Plugin, O. Kalinin, А. Zvierieva, I. Reznichenko // MATEC Web of Conferences. – 230. – – Art. N. 03013. https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/89/matecconf_transbud2018_03013/matecconf_tr