Стефанов Володимир Олександрович

Посада: доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1983

Освіта:

У 2005 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні меліоративні машини і обладнання».

Кандидат технічних наук з 2014 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту.

Тема дисертаційної роботи: «Підвищення довговічності гідроагрегатів засобів залізничного транспорту шляхом інтенсифікації формування змащувального шару». Науковий керівник – д.т.н., проф. С.В. Воронін.

Напрямок наукової діяльності:

Підвищення довговічності гідроагрегатів засобів транспорту, розробка мікропроцесорних електронних систем діагностики та контролю, покращення трибологічних властивостей мастильних матеріалів.

Автор:

більше 40 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 5 патентів.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Voronin S.V. The Study of the predominant defect development in rails of underground systems after preventive grinding and lubrication / S. Voronin, O. Skoryk, V. Stefanov, D. Onopreychuk, Ye. Korostelov// Transbud – 2017. – MATEC Web of Conferences 116, 03005 (2017).
  2. Воронін С.В. Аналіз властивостей робочих рідин гідроприводів колійної техніки залізниць України [Текст] / С.В. Воронін, І.Ю. Сафонюк, Д.В. Онопрейчук, В.О. Стефанов, О.О. Суранов // Зб. наук. пр. / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Х., 2016. – Вип. 165. – С. 90-98.
  3. Воронін С.В. Дослідження трибологічних характеристик смектичного шару граничної плівки [Текст] / С.В. Воронін, В.О. Стефанов // Проблеми трибології / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014, – № 2. – С. 58-64.
  4. Стефанов В.О. Вплив концентрації присадки на ресурс гідроагрегатів засобів транспорту в умовах електрообробки робочої рідини [Текст] / В.О. Стефанов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Х. 2014, – № 7(125). – С. 2-11.
  5. Стефанов В.О. Розробка удосконаленої системи змащування елементів верхньої будови колії в метрополітені [Текст] / В.О. Стефанов // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – Х. 2015, – № 3. – С. 247-251.
  6. Пат. 105616 Україна, МПК  C01B 31/02. Пристрій для отримання наночасток вуглецю електродуговим способом / С. В. Воронін, О. В. Суранов, Д. В. Онопрейчук, О. О. Суранов, Д. О. Суранов, В. О. Стефанов ; власник Українська державна академія залізничного транспорту. – № 201311540 ; заявл. 30.09.2013 ; опублік. 26.05.2014, Бюл. № 10. – 7 с.
  7. Основи автоматизації будівельних, дорожніх і вантажно-розвантажувальних машин [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Суранов, В. О. Сефанов, О. О. Суранов ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Х. : УкрДАЗТ, 2011. – 146 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (№1/11-11239 від 09.12.2010).

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Теоретичні основи створення машинБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини
2Теоретичні основи створення машинОрганізація паливо-мастильного господарства підприємств
3Основи автоматизації машинБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини
4Основи автоматизації машинОрганізація паливо-мастильного господарства підприємств
5Комплексна механізація та автоматизація колійних, будівельних робітПідйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання