Вимоги щодо оформлення статей

Головний редактор

Приходько Сергій Іванович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 2, кабінет 215

У зв’язку з прийняттям ПРЕЗИДІЇ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ ПОСТАНОВИ № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» редакційна рада

 науково-технічного журналу

«Інформаційно-керуючі системи

на залізничному транспорті»

(відповідно до п.3 даної постанови) повідомляє, що, починаючи з лютого 2003 року, в друку приймаються лише статті, де присутні такі необхідні елементи:

 • Постанова проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;
 • Формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

ДО УВАГИ АВТОРАМ СТАТЕЙ!

АВТОР НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНОЇ У СТАТТІ ІНФОРМАЦІЇ.

РІШЕННЯ ПРО ОПУБЛІКУВАННЯ МАТЕРІАЛУ СТАТТІ ПРИЙМАЄ РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ.

АВТОРСЬКА ДОВІДКА (подається окремим файлом):

 • прізвище, ім’я, по батькові автора повністю;
 • місце роботи;
 • посада, яку займає;
 • наукова ступінь (для осіб без ступеня – відомості про наукового керівника);
 • робоча адреса – індекс, місто, назва організації, вулиця, номер будинку;
 • контактні телефони;
 • електронна адреса.