Силабуси навчальних дисциплін

завідувач кафедри

Дикань Володимир Леонідович

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 5, кабінет 500

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 051 Економіка
Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
Освітньо-професійна програма «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»