Силабуси навчальних дисциплін

Завідувач кафедри

Дикань Олена Володимирівна

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 4, кабінет 406

Галузь знань 07 Управління і адміністрування
Спеціальність 073 Менеджмент
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування»

Наступна акредитація освітньої програми 2023/24 навчальний рік