Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини

Шифр: 23934

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Факультет: Факультет «Будівельний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 107.4

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 35/5

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 11850

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: Бакалавр (I) на основі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців / 8 семестрів)

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2022

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини” є к.т.н., доцент Л.М. Козар

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі проектування і технічного сервісу підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, колійних, гірничих та нафтогазопромислових машин і обладнання.

Особлива увага при підготовці фахівців приділяється сучасним системам автоматизованого проектування машин; методам підбору та оптимізації комплектів машин при виконанні робіт з будівництва доріг; утримання залізничної колії та автомобільних доріг; відкритої та підземної розробки корисних копалин; забезпеченню високого рівня механізації перевантажувальних робіт на логістичних терміналах; розробці та удосконаленню систем автоматизації робочих процесів машин; методам та засобам технічного обслуговування і ремонту гідравлічних приводів, двигунів та робочого обладнання машин.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі проектування, виробничої та технічної експлуатації підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, колійних, гірничих та нафтогазопромислових машин і обладнання.

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з конструюванням нових машин; удосконаленням конструкції машин, що виробляються серійно вітчизняними та зарубіжними виробниками; управлінням процесами обслуговування та ремонту парків машин при роботі транспортних, будівельних, машинобудівних підприємств, а також підприємств з видобутку та переробки корисних копалин.

Один з головних аспектів програми – формування висококваліфікованих інженерно-технічних працівників для транспортної, будівельної, машинобудівної, видобувної та металургійної галузі, здатних до прийняття технічних рішень щодо ефективного використання підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, колійних, гірничих та нафтогазопромислових машин на всіх стадіях їх життєвого циклу.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • вивчаються основні принципи проектування, обслуговування та ремонту машин;
  • вивчаються методи аналізу, розрахунку та синтезу основних систем і вузлів машин, шляхи та перспективи їх розвитку на найближчу й дальню перспективу;
  • формуються навички та вміння виконувати аналіз, розрахунок, синтез та проектування машин, їх окремих систем та вузлів на основі використання сучасних систем автоматизованого проектування;
  • формуються навички ефективного застосування, технічного обслуговування і ремонту, підтримання заданої надійності машин на основі забезпечення мінімальних експлуатаційних витрат при виконанні робіт;

Можливості працевлаштування

Відповідно до діючої в Україні КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010 випускники, що пройшли атестацію за освітньою програмою мають змогу працювати в наступних галузях економіки:

  • Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
  • Переробна промисловість
  • Будівництво
  • Транспорт, складське господарство

Додаткова інформація

Студенти навчаються в атестованих Галузевих лабораторіях «Хіммотологічна» та «Механізації і автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт», лабораторії «Нанотехнології та транспорті», оснащених сучасним обладнанням.

Протягом навчання студенти приймають участь в науково-дослідних роботах (в тому числі з оплатою праці), що ведуться випускаючою кафедрою на замовлення Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Укрзалізниці, Харківського метрополітену, машинобудівних, металургійних, гірничозбагачувальних та нафтогазових підприємств України. Основними напрямками таких робіт є: розробка та впровадження нанотехнологий в конструкціях машин, економія нафтопродуктів, підвищення надійності машин за рахунок зменшення тертя та зношування, розробка сучасних засобів механізації та автоматизації робіт, розробка засобів діагностування та ремонту елементів гідравлічних приводів машин.